Program för utvecklingen av Landfjärden

Ett förslag till program för utvecklingen av Landfjärden har upprättats i april 2017. Programmet samråds under perioden
4 maj till 15 juni 2017 med berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av programmet.

Syftet med programmet är att beskriva de specifika begränsningar och förut-sättningar som styr möjligheterna för den framtida utvecklingen i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Programmet redovisar möjligheten att öka antalet bostäder, verksamheter och lokal service såsom skola eller förskola. Riktlinjerna i programmet ska ligga till grund för det efterföljande detaljplanearbetet.

Aktuellt om programmet

Ett program för Landfjärden är nu ute för samråd under perioden 4 maj - 15 juni 2017.

Programhandlingen finns att läsa under rubrik Dokument. Under samråds-tiden finns även programmet tillgängligt i receptionen i kommunhuset, på Nynäshamns bibliotek och på Ösmo bibliotek under ordinarie öppettider.

Synpunkter

Synpunkter på programmet lämnas i ett undertecknat yttrande med namn-förtydligande, adress och fastighetsbeteckning.
Yttrandet skickas med e- post till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
eller brev till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Senast torsdagen 15 juni 2017 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är ett program?

Ett program är ett verktyg som ger kommunen tillfälle att utreda övergripande förutsättningar och möjligheter för ett område innan detaljplanearbetet påbörjas. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att i ett tidigt skede lyfta frågor om olika alternativa lösningar till diskussion och presentera kommunens viljeriktning, utgångspunkter och mål. I programmet studeras och redovisas förutsättningar för förtätning av bland annat bebyggelsestruktur, vägnät och grönytor.

Programmet bedrivs enligt plan- och bygglag, PBL 2010:900 (i lydelse efter 2015). Programmet samråds med allmänheten och övriga intressenter enligt PBL 5 kap 11 §. Inkomna synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse och därefter revideras programmet. Programmet ska sedan godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tidplan

Tidpil för program Landfjärden

Klicka på bilden för att förstora

Vill du veta mer eller tycka till?

Du kan under hela processen kontakta planarkitekt Sara Vall, se kontakt-uppgifter.

Ortofoto som visar programområdet
Sidan granskad 2017-05-16
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp