Aktuella utvecklingsprojekt

Här kan du läsa om nya plan- och byggprojekt och exploateringar i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns nya skateboardpark

Tyck till om hur det södra hamnområdet ska utvecklas

Det pågår en utredning om hur den södra delen av hamnområdet ska utvecklas på kort och lång sikt. För många människor är Nynäshamns hamnområde själva sinnebilden av tätorten och kommunen och det finns många olika intressen som styr. Ska området bevaras i sin nuvarande form eller förädlas och i så fall hur? Ska det finnas bostäder, hotell eller badhus? Hur ska parkeringsfrågan lösas? Vi vill gärna höra vad du har för idéer om hur hamnområdet bör utvecklas. 

Läs mer om utredningen och lämna dina synpunkter och idéer här.

Barn och lärare köar för att kliva på buss.

Ösmo centrumlyft pågår

Just nu pågår den första etappen av Ösmo centrumlyft. En åtgärd är att flytta ut bushållsplatserna till Nyblevägen. Syftet är att bussarna inte ska behöva köra in och vända i centrum. Läs mer om Ösmo centrumlyft här.

 

 

 

Bildmontage av planerade hus längs Skolgatan gjord av Andersson Arfwedson arkitekter ab.

Detaljplan klar för nya radhus mittemot Viaskolan

I kvarteret Drabanten är det planerat 26 radhus som ska bidra till att förtäta Nynäshamns centrum. De nya husen kommer att ha entréer mot Skolgatan och Viagatan, något som kommer att ge liv och rörelse i området även kvällar och helger. Ambitionerna är höga både när det gäller utformningen av området och byggnaderna. Tanken är att skapa en attraktiv miljö för de boende i och kring området och för de som vistas där. Mer information om detaljplanen för kvarteret Drabanten.

 

Workshop kring utvecklingsprogram för Segersäng

Var med och forma framtidens Segersäng

Arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för Segersäng pågår. Vi vill att du ska vara med från början och hjälpa oss i det arbetet.

Syftet med utvecklingsprogrammet är att utreda möjligheten att förtäta Segersäng och beskriva vilka förutsättningar och begränsningar det finns. Programmet kommer när det är klart att vara vägledande för kommande detaljplaner och visar hur området kan utvecklas på lång sikt. Läs mer om Program för Segersäng här.

 

Illustration Kalvö industri- och verksamhetsområde

Kalvö industriområde utvecklas

Kalvö ska utvecklas från renodlat industriområde till verksamhetsområde. Förhoppningen är att allt från stora speditionsfirmor till mindre verksamheter ska kunna etablera sig inom området. Utvecklingen av Kalvö är ett led i att möta den stora efterfrågan som finns när det gäller mark för verksamhetsetableringar i Nynäshamn. En förstudie av området har startat som bland annat kommer att visa hur stort område som kan exploateras. När förstudien är klar startar arbetet med detaljplanen. Därefter påbörjas försäljningen av marken, som uppskattningsvis kan bli uppemot 200 hektar. Karta över området som är tänkt att utvecklasPDF.

Här planeras en ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Område med 600-700 bostäder planeras i Ösmo

Ett helt nytt bostadsområde med cirka 600-700 bostäder samt en bykärna med verksamheter och service planeras i Källberga i Ösmo. De bostadstyper som är tänkta att byggas är en blandning av tät grupphusbebyggelse, friliggande villor och småskaliga flerbostadshus. Området ska även kunna rymma verksamheter och service. Exploatören har höga ambitioner när det gäller utformningen av bostäderna och att de ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier.

Mer information om det pågående planarbetet för Källberga i Ösmo

Här planeras en ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Ny stadsdel planeras i kvarteren Telegrafen/Vaktberget

Cirka 550 nya bostäder och verksamheter planeras längs Bryggargatan och Industrivägen samt i delar av den gamla industribebyggelsen. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till den befintliga omgivningen och dess historiska sammanhang.

Området ska utvecklas till en egen stadsdel med en egen identitet präglad av det industriella arvet med en blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Mer information om det pågående planarbetet för stadsdelen Telegrafen/Vaktberget

Norviks hamn

Stockholm Norvik hamn

Stockholms Hamnar bygger en ny container- och rorogodshamn i utkanten av Nynäshamn. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom i oktober 2015 sagt ja till villkoren för hamnens byggande och drift. Hamnen kan börja byggas redan under 2016.

Inom området bygger NCC logistik- och företagsparken Norvik företags- och logistikpark.​ Mer information om Stockholm Norvik hamn.

Stora vika

Utvecklingsprogram för Stora Vika

Nynäshamns kommun ska ta fram ett utvecklingsprogram för tätorten Stora Vika för att få en helheten för samhällets fortsatta utveckling. Utvecklingsprogrammet är en politiskt prioriterad fråga i Nynäshamns kommun då flera frågor kring utvecklingen av Stora Vika har aktualiserats under 2013. Kommunen har planförfrågningar men detaljplanearbetet är vilande på grund av att det saknas ett utvecklingsprogram med helhetsperspektiv. Läs mer om utvecklingsprogrammet.

Kartan visar planområdets läge.

Nytt bostadsområde planeras i Segersäng

Segersäng får ett helt nytt bostadsområde. Planen är att 175-200 nya hus ska byggas strax väster om pendeltågsstationen på delar av den mark som Nynäshamns kommun nyligen köpte av Stockholms stad. Området som byggföretaget Småa nu ska utveckla är på 70 hektar. Läs mer om det nya bostadsområdet i Segersäng.
Detaljplanearbete för Västra Segersäng.

VA-plan för Nynäshamns kommun

​Målet med VA-planen är att skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning för dig och för miljön. Med kommunalt VA minskar hälsoriskerna med förorenade eller saltpåverkade brunnar. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen. Läs mer om VA-planen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-01-20
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp