Program för utvecklingen av Landfjärden

Den 19 maj 2016 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att starta arbetet med att ta fram ett program Land-fjärden.

Syftet med programmet är att beskriva de specifika begränsningar och förutsättningar som styr möjligheterna för den framtida utvecklingen i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Programmet kommer att studera och redovisa möjligheten att öka antalet bostäder, verksamheter och lokal service såsom skola eller förskola. Riktlinjerna i programmet ska ligga till grund för det efterföljande detaljplanearbetet.

Aktuellt

Torsdag 27 oktober 2016 hölls ett informationsmöte kring arbetet med Program Landfjärden i Vanstaskolan, Ösmo. Under mötet informerade planenheten och VA-avdelningen om det pågående utvecklingsarbetet i Landfjärden. Det digitala presentationsmaterialet som visades finns under rubriken ”Dokument” till höger.

Startmöte den 27 oktober 2016

Vad är ett program?

Ett program är ett verktyg som ger kommunen tillfälle att utreda övergripande förutsättningar och möjligheter för ett område innan detaljplanearbetet påbörjas. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att i ett tidigt skede lyfta frågor om olika alternativa lösningar till diskussion och presentera kommunens viljeriktning, utgångspunkter och mål. I programmet studeras och redovisas förutsättningar för förtätning av bland annat bebyggelsestruktur, vägnät och grönytor.

Programmet bedrivs enligt plan- och bygglag, PBL 2010:900 (i lydelse efter 2015). Programmet samråds med allmänheten och övriga intressenter enligt PBL 5 kap 11 §. Inkomna synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse och därefter revideras programmet. Programmet ska sedan godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tidplan

Tidpil för program Landfjärden

Klicka på bilden för att förstora

Vill du veta mer eller tycka till?
Du kan under hela processen kontakta planarkitekt Sara Vall, se kontaktuppgifter.

Ortofoto som visar programområdet
Sidan granskad 2017-03-02
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp