Program för Landfjärden

Program Landfjärden ska lägga grunden för den kommande detaljplaneringen i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Programmet har varit ute på samråd under sommaren 2017.

Syftet med Program Landfjärden är att lägga grunden för kommande detalj-planering i samband med utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp-ledningsnät för befintliga fastigheter. Programmet föreslår viss förtätning av befintligt fritidshusområde med småhusbebyggelse och förbättrad tillgänglighet till havsviken för allmänheten i form av en badplats, ett sammanhängande rekreationsstråk en återvinningsstation samt vissa kollektivtrafikfrämjande åtgärder.

Aktuellt med planen

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen kallar till ett informationsmöte för att presentera förändringarna som gjorts i programhandlingen efter samrådet och för att informera om det fortsatta arbetet med att utveckla Landfjärden.

Tid: Måndag 16 oktober 2017, klockan 18.00–19.00
Plats: Moasalen, Ösmo centrum 4, (intill Ösmo bibliotek)

Det här händer under mötet

 • Presentation av det reviderade programförslaget
 • Information om det fortsatta arbetet
 • Möjlighet att ställa frågor till tjänstemän på plats

Programplanen har varit ute på samråd under våren 2017.

Samråd genomfört

Program Landfjärden var ute på samråd under perioden 2 maj-15 juni 2017. Under samrådstiden inkom 21 yttranden från såväl myndigheter som sakägare i området. Synpunkter som framförts under samrådsskedet redovisas i en samrådsredogörelse och programhandlingen har reviderats i enlighet med kommunens kommentarer.

Revideringar efter samrådetDe yttranden som inkommit från statliga och regionala organ under samrådet, pekar på att Landfjärden i dagsläget är bilberoende i hög utsträckning. Deras samstämmiga bedömning pekar mot att samrådsförslagets redovisade utbyggnadsalternativ inte skapar befolkningsmässigt underlag för en förbättrad kollektivtrafik inom området vilket därmed borgar för ett ökat bilberoende. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hörsammar de yttranden som inkommit från statliga och regionala instanser under samrådet och föreslår flertalet revideringar av samrådsförslaget. Här nedan listas i huvuddrag de ändringar som har gjorts efter samrådet:

 • Förtätning med flerbostadshus (äldreboende, eller LSS-boende) längs väg 545 utgår.
 • Ny exploatering av norra Landfjärden med 200 nya bostäder utgår.
 • Ny exploatering av södra Landfjärden med 200 nya bostäder utgår.
 • Breddning av väg 545 med gång- och cykelbana utgår.
 • Nya matargator för bostadsområden med anslutning till befintligt vägnät utgår.
 • Förlängning av buss 850 från Grödby samt ny busshållplats i anslutning till Segersängsvägen utgår.
 • Ny kommunal förskola utgår.
 • Återetablering av drivmedelstation utgår.
 • Dagvattenhantering med fördröjningsmagasin eller våtmark vid Ådalabäckens utflöde utgår.
 • Möjlighet att se över busshållplats vid Trafikplats Segersäng för buss 861 utgår.

I Nynäshamns kommun bör finnas samhällen med olika karaktärer. I kontrast till Nynäshamns stad, Ösmo eller Segersäng som har goda möjligheter till kollektivtrafikförsörjning med spårbunden trafik, har Landfjärden en annan karaktär och andra förutsättningar. Landfjärden ligger utanför den i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) utpekade regionala bebyggelsestrukturen vilket dock inte betyder att Landfjärden inte kan utvecklas alls. Vatten- och avloppssituationen i Landfjärden måste lösas och det snart. Fokus i den reviderade versionen av Program Landfjärden har varit att fortsatt skapa förutsättningar för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt att tillföra samhället gemensamma funktioner. Den befintliga bebyggelsen i Landfjärden består av stora fastigheter, cirka 3000–5000 kvadratmeter. Flertalet av de nuvarande fastighetsägarna ser möjligheten till avstyckning och försäljning av delar av sina fastigheter inom bebyggelseområdet som en möjlighet i samband med den obligatoriska anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet som kommer vara förenat med en anslutningskostnad. Den typen av småskalig utveckling vill Nynäshamns kommun inte motverka.

Karta över Landfjärden.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhälls byggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som sedan fattar beslut att anta detaljplanen.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2017-10-02
Sidansvarig: Lisa Olen

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp