Vad är samhällsplanering?

Syftet med fysisk planering är att bestämma hur kommunen ska utvecklas när det gäller bebyggelse, grönområden, vägar med mera

Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker antingen genom översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. I planeringsarbetet vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell och heltäckande översiktsplan. Den ska i stora drag ange den framtida användningen av mark- och vattenområden, förändringar eller bevarande av befintliga bebyggelse- och naturområden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande vid detaljerad planering och när man beviljar lov.

Översiktsplanen:

  • är en vision för kommunens utveckling
  • är vägledande i kommunala beslut
  • redovisar riksintressen

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en tydlig vägledning inför efterföljande beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel för bygglov. En fördjupad översiktsplan är ett komplement till/ändring av översiktsplanen.

Tematiskt tillägg

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen behandlas över hela kommunens yta. Genom att arbeta med tillägg till översiktsplanen kan vissa frågor behandlas utförligare än i översiktsplanen och samtidigt hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Frågor som kan behandlas genom tillägg till översiktsplanen är till exempel vindkraft, förorenade områden, farligt gods, tysta områden och översvämningsområden.

Detaljplan

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen där det är nödvändigt att reglera för vilket ändamål marken ska användas till exempel bostäder, parker, kontor eller industri. Den kan även lägga fast hur mark och bebyggelse ska utformas, till exempel byggrätt, fasadmaterial och bevarande av vegetation.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som innebär rättigheter och skyldigheter för både kommunen och enskilda. Ett exempel på en rättighet för enskilda är en garanterad byggrätt under den så kallade genomförandetiden.

Det är kommunen som beslutar om när en detaljplan ska upprättas. Fastighetsägare och exploatörer, såväl som kommunen själv, kan vara initiativtagare till en detaljplan.

Till detaljplanen hör en plankarta med planbestämmelser, en planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning och ibland en miljökonsekvensbeskrivning.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser antas för att säkerställa ett eller flera syften i översiktsplanen. De kan endast användas inom ett begränsat område som saknar detaljplan. De används ofta för att reglera befintliga förhållanden
till exempel för att skydda och bevara byggnader eller områden. Områdes-bestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger heller inte byggrätt men är juridiskt bindande.

Sidan granskad 2017-08-11
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp