Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde 19 april.

Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta om
valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun förblir oförändrad vid allmänna valen 2018 och val till Europarlamentet 2019.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 10 maj 2017.

Taxa för kopia av allmän handling

Enligt offentlighetslagstiftningen har allmänheten rätt att gratis ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler. Däremot har myndigheter rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar. För kommunala myndigheter krävs dock att fullmäktige har fastställt en taxa innan en avgift kan tas ut.
Kommunens taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige 2011-09-14, § 148. Sedan dess har kommunstyrelseförvaltningen
uppmärksammat ett behov av ändringar och tillägg i taxan.
Översynen har bland annat lett till följande förslag på förändringar:
En differentiering av kostnaden, då större pappersformat är dyrare än mindre format och färgtryck är dyrare än tryck i svartvitt.
Kommunens egna nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund i vilket kommunen är medlem samt förtroendevalda som begär kopior i sitt uppdrag undantas från att betala avgifter enligt taxan.
En utskrift på 1-19 sidor är avgiftsfri.
Nämnderna ges rätt att ta betalt för digitalisering d.v.s skanning av handlingar.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för kopia av allmän handling.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 10 maj 2017.


Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i
Sunnerbyskolan

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgaförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan besvarat. Förslagställaren menar att Sunnerbyskolans elever behöver en egen matsal eftersom hon anser att lösningen inte fungerar tillsammans med äldreboendets dagliga verksamheter. Sunnerbyskolan saknar idag en egen skolmatsal. Eleverna äter i det närbelägna äldreboendets lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2017 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och projekteringsplan för en skolmatsal i anslutning till Sunnerbyskolan.
Beslutet ingår i ett övergripande inriktningsbeslut för organisationsförändring i Sorunda rektorsområde.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 10 maj 2017.

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Kommunstyrelsen har avgett yttrande till SL inför trafikförändringar i SL-trafiken. Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar
inför december 2017. Förvaltningen har nu skickat en bruttolista med förslag
till förändringar och önskar kommunernas synpunkter på och prioriteringar av
dessa förslag.


Ny förskola på Nickstahöjden, Backlura/Rumba

Från hösten 2015 ökade barn- och utbildningsnämndens behov av
 förskoleplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en
 förstudie samt tagit fram programhandlingar för en ny förskola på
 Nickstahöjden, Backlura/Rumba.
Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen föreslår att en ny förskola för 120 barn byggs på fastigheten Kulan 1 på Rumbagränd, Nickstahöjden. En programkalkyl har tagits fram och total investeringsutgift är beräknad till 48,7 miljoner kronor inklusive förstudie samt programhandling. Barn- och utbildningsnämnden har gett miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga en ny förskola på Nickstahöjden enligt förstudie enligt beslut 2017, BUN § 39/17.
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av en ny förskola på Nickstahöjden, Backlura/Rumba.

 

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-05-10
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp