Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde 6 september.

Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i Inera AB

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att av SKL Företag AB köpa fem aktier i Inera AB. Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 20 september.
Företaget Inera AB bildades 1999 och ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Inera AB riktar sig till invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, Ungdomsmottagning på nätet och Journal via nätet.

Ge Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att göra
en analys av Nynäshamns kommuns ekonomiska situation och verksamhetens
kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att beställa SKLs analys av Nynäshamns kommuns ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt göra en bedömning av förutsättningarna för de
närmaste fem året.
Nynäshamns kommun har ett behov av att inhämta objektiva analyser av kommunens ekonomiska läge. De flesta signaler pekar på att den ekonomiska situationen kommer bli mer ansträngd samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar. SKL har sedan 2001 en analysgrupp som genomför en
objektiv granskning med syfte att kommunen ska hålla greppet om styrningen av sin ekonomi. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det vore lämpligt att denna analys görs. Analysen skapar samsyn samt blir underlag i de gemensamma diskussioner och ställningstaganden som framtiden kräver.

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 20 september.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver kommunens viljeriktning för hur Nynäshamns stads mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030. Planen uttrycker kommunens vilja kring bebyggelseutveckling i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad som är önskvärd att utveckla. Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som ska vara vägledande vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden. Dessa strategier är: Inifrån och ut, Stärka, Variera och Koppla.
Planen beskriver staden ur sju olika ämnesperspektiv samt
den tänkta utvecklingen av respektive fram till 2030.

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad. Kommunfullmäktige
behandlar ärendet den 20 september.
Skärgårdsnaturen i och omkring Nynäshamns stad är en viktig
del i stadens attraktionskraft som lockar hit både nya boende och besökare.
Skärgårdsnaturen tillsammans med stadens parker, skogar, stadsträd, trädgårdar och annan grönska bildar stadens grönstruktur. Grönstrukturen har många funktioner i staden. Den är en förutsättning för rekreation, naturupplevelser, ett rikt växt- och djurliv, stadens klimatanpassning och andra
ekosystemtjänster. Med tanke på den planerade tillväxten av staden (2 000 nya bostäder fram till 2030) behövs kunskap om grönstrukturens värden och
funktioner och en strategi för hur den kan utvecklas.

Revidering av VA-strategin

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av VA-strategin i enlighet med förslaget från miljö- och sambyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 20 september.

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda
avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen. Riktlinjerna har
skrivits om eftersom det tillkommit ny teknik och kunskap, förändrade
boendevanor, nya lagar och inte enhetlig bedömning.
Revidering av VA-strategin är en av tre delar i ett VA-paket
som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning genom att förhindra
vattenbrist, näringsläckage och saltvatteninträngning i brunnar. Revidering av
VA-strategin är en anpassning till de nya riktlinjerna för vatten och avlopp.

Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i
Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya
riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i
enlighet med förslaget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 20 september.

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda
avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen. I vissa områden är WC förbjudet och i vissa även BDT-avlopp vilket innebär att huset inte ska ha indraget vatten. Syftet var att få en hållbar VA-lösning genom att förhindra
ytterligare grundvattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar. Samtidigt
begränsades byggrätten i dessa områden, ofta till 60-80 m², för att hålla nere
antalet boende och försvåra för permanentboende.

Förslag till ledning och samordning av Nynäshamns kommuns
brottförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun,

2. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 20 september 2017.
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att Nynäshamn
ska vara attraktivt att bo, leva i och besöka. Det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet utgör en viktig del för att uppnå det målet.


Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-09-19
Sidansvarig: Heidi Slotte

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp