Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 30 januari 2017


Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse januari-december 2017

Förvaltningen lämnar över kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med måluppföljning och ekonomidel för beslut.Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari- december ett överskott på 660 tkr. Överskottet ligger främst på Ung fritid och består av lägre personalkostnader än budgeterat. Prognosen för helåret har varit ett överskott på 180 tkr som avser medel för skulpturerna på Öja.

Nytt förslag angående utökade öppettider på biblioteket sommaren 2017

Ett tidigare beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 3 oktober 2016, § 58, om lördagsöppet under sommaren 2017, fattades utan tillräcklig information om Folkets Hus personalsituation.
Biblioteket är inhyst i Folkets Hus. Folkets hus har inte tillräckligt med personal för att hålla helgöppet under sommaren. För att kunna ha öppet i biblioteket de fem veckor som frågan gällde, skulle låntagarna vara hänvisade till ingången på baksidan. Därför föreslår förvaltningen en annan lösning, som istället skulle innebära utökat öppethållande under sommarens vardagar, något som efterfrågats av låntagarna. Att ha helgöppet torde dessutom vara mindre motiverat just på sommaren, då många låntagare är lediga och har mer tid att besöka biblioteket även under veckodagarna.

Revidering av regler för bidrag till studieförbund i Nynäshamns kommun

Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat att Regler för bidrag till studieförbunden bör uppdateras då Folkbildningsrådet har kommit med nya Villkor och fördelningskriterier, fastställda den 16 december 2015.

Svar på remiss - Taxa för kopia av allmän handling

Kommunens taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige 2011-09-14, § 148. Sedan dess har antalet förfrågningar om att få ut kopior på allmänna handlingar ökat liksom mängden kopior som begärs ut. Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att det finns ett behov av ändringar och tillägg i taxan. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och föreslår att kommunfullmäktige ändrar taxebestämmelserna.

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2017

Kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2017 för Nynäshamns kommun. en verksmahetplan för måluppföljning 2017 har tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden har för 2017 tilldelats 45,8 mnkr i kommunbidrag.

Medborgarförslag om att bygga en hinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans

Ett medborgarförslag har kommit in till kultur- och fritidsavdelningen som avser byggande av en hinderbana för styrka, snabbhet och balansövningar.
Förslagsställaren har som exempel lämnat information om en så kallad Boot camp som finns i Växjö kommun. Kultur- och fritidsnämnden beviljade förslaget.

Medborgarförslag om rensning av kommunens anslagstavlor

I förslaget framkommer önskemål om att kommunens anslagstavlor bör rensas oftare än två gånger om året. Förslagsställaren menar att tavlorna blir överfulla och att många meddelanden blir inaktuella. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bevilja medborgarförslaget.

Ordförandeförslag - Fritidsutrustningsbibliotek i Nynäshamns kommun

Kultur- och fritidsnämnden eftersträvar att tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för så många som möjligt. Det finns familjer som inte har ekonomiska möjligheter att bekosta olika typer av aktiviteter som kräver utrustning. Många barn och ungdomar vet inte heller vilken aktivitet de kommer att tycka om att utöva och tröttnar kanske efter en kort tid.
Det finns anledning att förutsätta att fritidsutrustning kan sättas i omlopp på ett sätt som gynnar fler och att det finns möjlighet att samla ihop materialet med hjälp av till exempel annonsering och insamlingsträffar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att under 2017 avsätta föreningsbidrag för att prova möjligheterna med att starta upp verksamheten med fritidsbibliotek.


Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat att Regler för bidrag till studieförbunden bör
uppdateras då Folkbildningsrådet har kommit med nya Villkor och fördelningskriterier,
fastställda den 16 december 2015.

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll och kallelser 2016
kultur- och fritidsnämnden.

Prenumeration av kultur- och fritidsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-02-23
Sidansvarig: Åsa Urberg

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp