Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt om budgeten

Mål och budget-dokumentet är kommunens viktigaste styrdokument. I det ges riktlinjer om övergripande prioriteringar för verksamheterna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därför fått tycka till om det som föreslås i dokumentet. I förslaget hur kommunbidraget ska fördelas mellan de olika nämnderna får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte mycket mer än tidigare år. Nämnden ska ange vilka områden som ska prioriteras mest för att se till att målen uppfylls. Nämnden godkände det yttrande som förvaltningen har tagit fram.

Vem som har rätt att fatta beslut har omarbetats

Ett av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens viktigtaste styrdokument är delegationsordningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte möjlighet att fatta beslut i alla ärenden som ligger på verksamheten. I och med det finns det därför möjlighet i kommunallagen att överlåta vissa beslut till arbetsutskottet, enskilda ledamöter och ersättare eller till sakkunniga anställda på kommunen. Delegationsordningen bör ses över med jämna mellanrum och nämnden godtog de förändringar som förvaltningen föreslog.  Men nämndens förtroendevalda hade även några egna förtydliganden och ändringar som de önskade skulle vara med. Gällande delegationsordning kan du hitta under Dokument.

Parkeringsregler vid Folkets hus ändrades

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att nya parkeringsregler ska gälla i parkeringsgaraget vid Folkets hus. På det övre parkeringsdäcket gäller nu 3-timmarsparkering med parkeringsskiva. De finns fortfarande platser på däcket som är markerade för boende. I det nedre parkeringsdäcket gäller att ett fordon får parkera högs 24 timmar på markerade platser utom vardag före sön- och helgdag.

Tyck till om program Landfjärden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett program för Landfjärden. Programmet föreslår delvis förtätning av befintligt fritidshusområde samt nyexploatering i såväl norr som söder om befintlig bebyggelse. Sammanlagt föreslås 550 nya bostäder såväl småhus som radhus och flerbostadshus inom programområdet. Syftet med Program Landfjärden är att se över möjligheten att öka antalet bostäder, verksamheter och lokal samhällsservice som till exempel skola eller förskola inom området. Programmet ska lägga grunden för kommande detaljplanering i samband med utbyggnad av vatten- och avloppsledingsnät för befintliga fastigheter. Läs mer om hur du tycker till på kommunens hemsida.

Avslut av detaljplanearbete i Grödby

Under 2016 kom det till kommunens kännedom att Försvaret och Försvarets Forskningsinstitut FOI har invändningar mot kommunens planerade utveckling av Grödby. I samrådsskedet kom Länsstyrelsen in med ett yttrande där de anser att bostadsbebyggelse i de aktuella planområdena i Grödby är olämplig med hänsyn till riksintresset för totalförsvaret. Med hänvisning till Länsstyrelsens samrådsyttrande bedömer förvaltningen att detaljplaneläggning inte är möjlig och nämnden beslutade därför att avsluta arbetet.

Behandlade medborgarförslag 

  • Vänd- och parkeringsplats på Strandvägen

Behandlade  förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser

Kontakta nämndesekreterare för information vilka förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser som har behandlats.

 

Hela protokollet finns att läsa under Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll och dagordningar.

Mer information om detaljplaner, samhällsplanering och bygglov kan du hitta under Vad är samhällsplanering? och Bygglov, anmälan och strandskydd

Prenumerera på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i korthet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-05-17
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp