Tyck till om detaljplan

När ett planförslag är ute på samråd eller granskning kan du lämna synpunkter på planen.

Inga fysiska samrådsmöten tills vidare

På grund av den rådande situationen med covid-19 har miljö- och byggnadsförvaltningen beslutat att tillsvidare inte hålla fysiska samrådsmöten under samrådstiden. Vi kommer istället att lägga ut vanliga frågor och svar på respektive projektsida. Du kan också alltid kontakta ansvarig planarkitekt för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan.

Så tycker du till

Skriv ner dina synpunkter och underteckna med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.

Skicka ditt yttrande till:

Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

eller via e-post till:
sbn@nynashamn.se

Så får du reda på att du kan tycka till om en plan

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter, trafikverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter. Så här får du reda på när du kan tycka till:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information på kommunens webbplats och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten

Så tar vi hand om dina synpunkter

Alla synpunkter som kommer in redovisas till de beslutande politikerna i en samråds- eller granskningsredogörelse och ofta görs ändringar i planförslaget utifrån synpunkterna.

De olika delarna i en detaljplan

Till en detaljplan hör olika handlingar och dokument. Här kan du läsa vad de olika dokumenten innehåller.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar de försutsättningar som ligger till grund för detaljplanen och planens syfte.

Plankarta

På plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar. Det är detaljplanekartan som är den juridiskt bindande handlingen.

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen redovisar de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning

I vissa fall ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I den ska det framgå om en föreslagen åtgärd innebär betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen.

Illustrationsplan

Illustrationsplanen är till för att åskådliggöra planförslaget för allmänheten. Med hjälp av en karta kan man till exempel visa hur tillkommande bebyggelse kan komma att placeras. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådsskedet sammanställs alla synpunkter som framförts under samrådstiden. Varje synpunkt kommenteras och bemöts av kommunen. Samrådsredogörelsen ska finnas tillgänglig när detaljplanen ställs ut. Samrådsredogörelsen har ingen formell betydelse när planen antagits.

Utlåtande

En sammanställning görs också över de synpunkter som lämnats i samband med granskningsskedet. Detta utlåtande bifogas planhandlingarna när detaljplanen ska antas. Utlåtandet har ingen formell betydelser när planen antagits.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

08-520 680 00
sbn@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?