Underrättelse med möjlighet till yttrande

Ärendet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, mur, plank, samt komplementbyggnader.
Avser fastigheten:
Skonaren 4, Sandhamn, Nynäshamns kommun
Sista datum för yttrande: 2022-08-05
Diarienummer: SBN 2022-000074

Som berörd granne/ sakägare får du möjlighet att yttra dig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).Om du inte lämnar in något yttrande kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av radhusområde med 15 stycken nya radhus, totalt
75 stycken nya bostäder med en tillhörande komplementbyggnad (förråd). Radhusen kommer bebyggas i två våningar och utformas med stående träpanel, med gråbrun lasyr och en takbetäckning med mörkgråa betongpannor. Den sammanlagda bruttoarean blir om ca 9697 m² varav ca 5052 m² utgör byggnadsarea.

Gemensamma markparkeringar disponeras genom tre stycken större ytor, en mindre yta, samt ca tolv stycken fristående parkeringsplatser för rörelsehindrade. Totalt antal parkeringsplatser uppgår 104st.

Upplag för hushållssopor utgörs av sex stycken ytor som placeras utmed fastighetens körvägar för bil, cykel och gångvägar. Ett större upplag för grovsopor och källsortering placeras invid fastighetens större genomfartsväg mellan två av de större parkeringsytorna.

Skäl till underrättelse
Ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som omfattas av detaljplan Dp719. Detaljplanen vann laga kraft 30 april 1991. För att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt och för att uppfylla dagens krav på utformning gällande bl.a. trafiksäkerhet, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, prövas åtgärden som en avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL.

Avvikelserna är:

  • att byggnadsverk förläggs på mark som inte får bebyggas.
  • att max tillåten bruttoarea för området överskrids.


När ni svarar ska ni ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning samt fastighetsbeteckningen på din fastighet, namn och telefonnummer.

Skicka svaret till:

Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: sbn@nynashamn.se

Ta del av handlingar

För att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post sbn@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.

Saknar du något på denna sida?