Underrättelse om granskningsutlåtande

tillhörande detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.

Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 3 december till 23 november 2021. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under stiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet finns tillgänglig på www.nynashamn.se/detaljplaner

Ärendet avses antas av kommunfullmäktige den 13 oktober 2022  

Saknar du något på denna sida?