Sök

Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-24
  Instans : Samordningsförbundet Östra Södertörn
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-03
  Sista datum för överklagande : 2021-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : Samordningsförbundets kansli, 136 81 Haninge

 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K712289/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Plåtslagaren 7, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-12-03
  Diarienummer: SBN/2021/1685/233A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för uppsättning av ljusskyltar på fasad för fastigheten Plåtslagaren 7. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-02
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-02
  Sista datum för överklagande : 2021-12-23
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-01
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott § 307
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-02
  Sista datum för överklagande : 2021-12-23
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-01
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-01
  Sista datum för överklagande : 2021-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten

Anslag per instans

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-11
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-18
  Sista datum för överklagande : 2021-12-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-12-09
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 19.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-02
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-02
  Sista datum för överklagande : 2021-12-23
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-01
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott § 307
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-02
  Sista datum för överklagande : 2021-12-23
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-01
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-01
  Sista datum för överklagande : 2021-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-18
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-19
  Sista datum för överklagande : 2021-12-10
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-15
  Instans : Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-18
  Sista datum för överklagande : 2021-12-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Barn- och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-11-30
  Ärendetyp och instans : Barn- och utbildningsnämnden delegationsbeslut
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-30
  Sista datum för överklagande : 2021-12-21
  Länk till delegationsbeslut 2021-11-30 Pdf, 43.8 kB.

Kultur- och fritidsnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-25
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-29
  Sista datum för överklagande : 2021-12-21
  Förvaringsplats för protokollet :
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2121-11-09
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-16
  Sista datum för överklagande : 2021-12-08
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-23
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-25
  Sista datum för överklagande : 2021-12-16
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-23
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-25
  Sista datum för överklagande : 2021-12-16
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Underrättelse i lov och förhandsbesked

 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K712289/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Plåtslagaren 7, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-12-03
  Diarienummer: SBN/2021/1685/233A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för uppsättning av ljusskyltar på fasad för fastigheten Plåtslagaren 7. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Underrättelse i bygglovsärende för Telegrafen 17, ändrad användning av del av flerbostadshus

  Diarienummer: SBN/2021/1522/233BFastighet: Telegrafen 17Ärendet avser: Ändrad användning av del av flerbostadshus
  Till grannar och kända sakägare som gränsar till fastigheten Telegrafen 17Underrättelsen avser fastigheten Telegrafen 17, Telivägen 21, 149 41 NynäshamnSkäl till underrättelseMagnolia Bostad AB har ansökt om bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus till förskola.Förslaget avviker från gällande detaljplan med avseende på att de egenskapsgränser som i detaljplanen angivits för förskola överskrids till en mindre del.Enligt 9 kap 25 § Plan- och bygglagen (PBL) ska berörda grannar/sakägare ges tillfälle att yttra sig om en ansökan som avviker från detaljplan.Ditt yttrande ska ha inkommit till bygglovsenheten senast den 10 december 2021 . Om du inte lämnar något yttrande kan samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.Vill du ta del av handlingar i ärendet, vänligen kontakta:kontaktcenter@nynashamn.seeller ring på telefonnummer 08-520 680 00Uppge ärendenummer SBN/2021/1170/231A Yttranden skickas via post eller e-post till nedan angivna adresser. Glöm inte att ange ärendets diarienummer, ditt namn och din fastighetsbeteckning samt dina övriga kontaktuppgifter.Nynäshamns kommunBygglovenheten149 81 Nynäshamnsbn@nynashamn.seBygglovenhetenUpplysningAll skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR
 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K682572/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Telegrafen 9, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-11-19
  Diarienummer: SBN/2021/1582/231A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för fasadändring av flerbostadshus för fastigheten Telegrafen 9. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K404264/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:2, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-07-06
  Diarienummer: SBN/2021/0979/227A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förnyat tidsbegränsat bygglov för torn och teknikbod. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan. Beslutet har vi kungjort i Post- och Inrikes tidningar.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar. 

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-01
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-01
  Sista datum för överklagande : 2021-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-25
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-25
  Sista datum för överklagande : 2021-12-17
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3.
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-24
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-25
  Sista datum för överklagande : 2021-11-17
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3.
  Länk till socialnämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-04
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-04
  Sista datum för överklagande : 2021-11-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-10-04
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : Socialnämnden, §135/21
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-29
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A
  Länk till socialnämndens justerade protokoll Pdf, 110.6 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-23
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-23
  Sista datum för överklagande : 2021-09-14
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-01
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-06
  Sista datum för överklagande : 2021-09-28
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3 Kommunhus A
  Länk till Socialnämndens justerade protokoll Pdf, 257.4 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-08-18
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-08-18
  Sista datum för överklagande : 2021-09-09
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns upphandlingsnämnd

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-03
  Instans : Södertörns upphandlingsnämnd §§ 35-39, 41-43
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-15
  Sista datum för överklagande : 2021-12-06
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-17
  Instans : Södertörns överförmynarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-18
  Sista datum för överklagande : 2021-12-09
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Valnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-17
  Instans : Valnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-11-23
  Sista datum för överklagande : 2021-12-15
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansli


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samordningsförbundet östra södertörn


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-11-24
  Läs mer
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Aktuella delaljplaner som fått laga kraft

Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?