Bygglovsansökan Källberga

Du som ska bygga i det nya området i Källberga har möjlighet att söka bygglov utifrån en preliminär karta. Vi rekommenderar dock att bygget inte påbörjas förrän nybyggnadskartan är klar.

När du ansöker om bygglov för nybyggnation ska du bifoga en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan visar bland annat fastighetens exakta läge och mått, befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp och angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas av kommunen utifrån mätningar av de verkliga förutsättningarna på plats.

I Källberga pågår fortfarande förberedande markarbeten och infrastrukturen är inte färdig. Därför går det inte att ta fram en nybyggnadskarta ännu. Istället erbjuder kommunen möjligheten att ansöka om bygglov baserat på en preliminär karta. Möjligheten finns för den som behöver ett beviljat bygglov som underlag för exempelvis ett investeringsbeslut.

Vi rekommenderar inte att själva bygget påbörjas förrän nybyggnadskartan är klar.

Kostnad för baskarteutdrag för pilotprojekt Källberga är 4 775 kronor och leveranstiden är två veckor. Avgiften beräknas efter gällande plan- och bygglovs taxa.

Söka bygglov på preliminär karta - så gör du

Det är bara fastighetsägaren som kan söka bygglov på preliminär karta. Det innebär att fastigheten ska vara avstyckad och ägarskapet ska vara registrerat i Lantmäteriets fastighetsregister.

  1. Beställ kartutdrag för Källberga pilotprojekt.
  2. Lägg in projekterade mått i kartan. Källberga mark AB bistår med information om projekterade höjdangivelser, anslutningspunkter för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator med mera. För att få aktuell projekterad information kontakta Eric Lindskog eric.lindskog@structor.se, telefon 0730-916 069.
  3. Sök bygglov enligt ordinarie process, men bifoga en situationsplan baserad på den preliminära kartan istället för nybyggnadskarta. Observera att vi inte rekommenderar att bygget påbörjas innan nybyggnadskartan är klar. Tänk på att markhöjd, anslutningspunkter, exakt placering av vägar och andra förutsättningar kan justeras under projektets gång.
  4. Beställ nybyggnadskarta. När den allmänna infrastrukturen är klar kommer alla fastighetsägare att informeras om att de kan ansöka om nybyggnadskarta. Det är tyvärr inte möjligt att förbeställa en karta.

Pilotprojekt för Källberga

Den förändrade rutinen för kartunderlag är ett pilotprojekt som genomförs på prov. Den gäller enbart för det nya området i Källberga.

Kontakt

Postadress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?