1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide attefallsåtgärd

Kontrollera om det finns andra regler för just ditt område

I vissa fall kan du inte göra en bygganmälan enligt kriterierna om attefallsåtgärd även om ditt planerade projekt uppfyller kriterierna.

Vid dessa tillfällen måste du istället ansöka om bygglov:

  • Om din fastighet är en del av en värdefull kulturmiljö.

  • Om din fastighet ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Detta gäller enbart för attefallsåtgärderna komplementbostadshus, tillbyggnad och inredande av ytterligare bostad.

Om detta inte är aktuellt för dig kan du hoppa vidare till nästa steg.

När du ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad ska du alltid ta hänsyn till hur den planerade förändringen passar in i den omgivande miljön. För byggnader och miljöer av särskilt kulturhistoriskt värde gäller att du ska ta extra hänsyn. Byggnader eller miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Detta gäller alla förändringar även om de inte är bygglovspliktiga.

Kulturhistoriskt värde kan bestå av olika saker. Det kan vara en byggnad som på något sätt är unik, kanske det är en av få som är välbevarade från en viss stil eller tidsperiod. Men en kulturmiljö kan också vara en helhetsmiljö som är viktig att värna om för att förstå historien om platsen och hur människor har levt och verkat här. Platsen i sig kan också vara förknippad med en historisk händelse eller en viktig person och därför vara värd att bevara.

Kontakta kommunantikvarien i ett tidigt skede

När du söker lov eller gör en anmälan för ett område som kan ha ett kulturhistoriskt värde skickas alltid en remiss till kommunantikvarien för bedömning av vilka åtgärder du får genomföra. Om du vill ta reda på vad som gäller redan innan du gör dina ansökan kan du själva kontakta kommunantikvarien. Du kan också få råd om renovering och materialval ur byggnadsvårdssynpunkt. För att kunna göra en bedömning behöver vi nästan alltid ett foto på byggnaden eller området.

Fornlämningar på din mark

Om det skulle kunna finnas fornlämningar på den mark du ska bygga på är du som fastighetsägare eller exploatör ansvarig för att se till att detta utreds och att eventuella fornlämningar inte skadas.

Om du misstänker att fornlämningarna berörs av dina byggplaner är du skyldig att ta kontakt med antikvariska myndigheter, exempelvis kommunantikvarien. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som ska göras.

Kontakt

Sanna Jonsson

kommunantikvarie
08-520 684 85
sanna.jonsson@nynashamn.se