1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

Ta fram ritningar och andra underlag

Innan du kan skicka in din ansökan om marklov måste du ta fram de ritningar och andra underlag som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda. Har du inte kunskap att själv utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Situationsplan upprättad på en förenklad nybyggnadskarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) och byggnaderna ovanifrån. Situationsplanen ska visa alla befintliga byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras. Du ska också markera om något ska rivas.

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att du ska markera mått för byggnadens alla sidor och ange markhöjder och golvhöjd.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda.

Som underlag till situationsplanen behövs en förenklad nybyggnadskarta.

Exempel på situationsplanFörstora bilden

Exempel på situationsplan.

Markplaneringsritning

Ritning marksektioner

Förslag på kontrollplan

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som behöver utföras i ett bygg- eller rivningsprojekt och vem som ska utföra dem. Det är du som ska bygga som lämnar in kontrollplanen. Vid mer omfattande åtgärder krävs en kontrollansvarig som då även ansvarar för kontrollplanen.

Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan men den kan anpassas till ärendet. För ett enklare ärende räcker en enkel kontrollplan.

Det här ska kontrollplanen innehålla:

 • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
 • vem som ska göra kontrollerna,
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och/eller avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Endast kontrollpunkter som är relevanta för projektet ska vara med i kontrollplanen.

Alla ritningar ska vara:

 • Skalenliga.
 • I ett exemplar.
 • Ritade på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till gränser ska måttsättas.

I kommunens arkiv finns bygglovsritningar för de flesta byggnader som finns i Nynäshamns kommun. Du kan beställa ritningar på fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner.

Kontakt