1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger strandnära eller inom något annat område som berörs av strandskyddet gäller särskilda begränsningar. Då kan du behöva söka strandskyddsdispens. Vi rekommenderar att du ansöker om strandskyddsdispens innan du går vidare med din ansökan eller anmälan.

Om det här inte är aktuellt för dig kan du hoppa vidare till nästa steg.

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och friluftsliv och skydda växt- och djurlivet på land och i vattenområden. På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget.

Här gäller strandskyddet

 • samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
 • 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet även miljön under vattnet (på vissa platser är det utökat till 300 meter)
 • både i tätort och i glesbygd
 • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns

Det innebär strandskyddet

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot uppförande av:

  • ny huvudbyggnad
  • ersättningsbyggnad
  • komplementsbyggnad
  • tillbyggnad av befintligt hus
  • brygga
  • trädfällning
  • muddring
  • schaktning och utfyllnad
  • även bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, attefallshus, staket och bryggor kan kräva strandskyddsdispens.

  Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från strandskyddet. Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns särskilda skäl för strandskyddsdispens.

  Generellt gäller dock att de strandskyddsområden som idag är orörda även i fortsättningen ska kunna nyttjas av allmänheten inom ramen för allemansrätten.

  Vi rekommenderar att du söker strandskyddsdispens innan du gör din bygglovsansökan eller anmälan. Du riskerar annars att inte kunna utnyttja ditt bygglov eller startbesked.

  Inom vissa områden i Nynäshamns kommun finns undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder. Undantaget gäller inte för attefallshus.

  Förutsättningar för undantag från strandskydd

  • Fastigheten måste ligga inom ett område som omfattas av undantaget Pdf, 290.4 kB..
  • Kompletteringsåtgärden måste uppföras i sin helhet inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 meter.
  • Om fastigheten har en tomtplatsavgränsning måste åtgärden uppföras i sin helhet inom tomtplatsavgränsningen och samtidigt uppfylla förutsättningarna i punkten ovan.

  Exempel på kompletteringsåtgärder

  • Friggebod
  • Mindre tillbyggnad
  • Mindre komplementbyggnad såsom förråd eller gästhus

  Komplementbostadshus kräver strandskyddsdispens

  Att uppföra ett komplementbostadshus, såsom ett attefallshus, omfattas inte av detta undantag utan kräver strandskyddsdispens.

  Kontakt