1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

Beslut om startbesked och slutbesked

Beslutet skickas till dig och övriga berörda. Men du får inte börja bygga riktigt ännu. Du måste först invänta startbeskedet och att överklaganstiden har gått ut. Innan du får börja använda din färdiga byggnad behöver du också ett slutbesked.

I ditt beslut framgår om du har rätt att överklaga det, när du senast ska överklaga och hur du går till väga. Här hittar du allmän information om att överklaga kommunens beslut.

Ett bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked. När du byggt färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas. I vissa fall krävs ett slutsamråd. Detta står i så fall angivet i ditt beslut om startbesked.

Om du har ärende med start innan 9 maj 2022 kan du fylla i blanketten Begäran om slutbesked.

Om du har ärenden som startade efter 9 maj 2022 använder du e-tjänsten. Klicka på länken nedan.

Kom ihåg att bifoga handlingarna! Vilka handlingar som krävs vid begäran om slutbesked hittar du i ditt startbesked.

Innan du får börja bygga måste du invänta:

  • Skriftligt startbesked. I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller och vilka handlingar du eventuellt ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked. För att få ett startbesked behöver du i vissa fall först ha ett tekniskt samråd med kommunens bygglovshandläggare

  • Att tiden för överklagande har gått ut. Det tar fyra veckor från att beslutet kungjorts.

Tekniskt samråd

Vissa ärenden kräver ett tekniskt samråd inför beslut om startbesked. På samrådsmötet går vi bland annat igenom:

  • hur arbetet ska planeras och organiseras
  • förslaget till kontrollplan
  • övriga handlingar som behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras eller revideras innan du får startbeskedet. När du har fått startbeskedet kan du påbörja åtgärden.

Kontakt