1
2
3
4
5
6

Guide rivningslov och rivningsanmälan

Ansökan om rivningslov och rivningsanmälan

Du gör din ansökan om rivningslov och rivningsanmälan genom vår e-tjänst.

Så går det till att ansöka/anmäla via e-tjänsten

  1. Kolla detaljplanen.Ta fram de handlingar som behövs för din ansökan eller anmälan. Du behöver ofta bifoga olika handlingar för din ansökan/anmälan beroende på vad du ska bygga. Till exempel ritningar, situationsplan och kontrollplan. Handlingarna ska vara i pdf-format. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa. För att handläggningen ska gå smidigt är det viktigt att det du skickar in innehåller rätt information från början. Om du är osäker på vilka handlingar som krävs rekommenderar vi att titta igenom våra bygglovsguider.
  2. Gå in på e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten och välj ”Söka bygglov och andra åtgärder”. Du behöver mobilt BankID eller Freja eID+ för att använda e-tjänsten.
  3. Följ anvisningarna. Besvara frågorna som är aktuella för din ansökan/anmälan och bifoga handlingarna som pdf. E-tjänsten guidar dig tills att det är klart att skicka in. Ansöker du för första gången vill vi ha din e-postadress och mobilnummer så att vi kan kontakta dig om ditt ärende.
  4. Kontrollera din ansökan eller anmälan innan du skickar in den.
  5. Skicka in. När du skickat in din anmälan eller ansökan får du ett ärendenummer och en bekräftelse till den e-postadress som du angett.
  6. Handläggare granskar och kontrollerar. En handläggare tar hand om din ansökan eller anmälan och kontrollerar om den följer de bestämmelser och krav som finns. Om den behöver kompletteras kontaktar vi dig.
  7. Efter inskickad ansökan/anmälan. Du kan alltid logga in på e-tjänsten och välja ”Mina byggärenden” för att följa ärendet eller komma i kontakt med din handläggare.

Följ ditt ärende

Ärenden med start innan 9 maj 2022 hittar du i diariet. Klicka på länken nedan.

Ärenden med start efter 9 maj 2022 kan du följa i e-tjänsten. Händelser som är under arbete syns inte. Klicka på länken nedan.

Sökande/byggherre: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas.

Fastighetsägare: Den som är lagfaren.

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan.

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska
värde.

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende
eller kulturhistoriska värde.

Rivningsorsak: Till exempel nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter med mera.

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet.

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser.

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt.

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria.

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande.

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare
fallet med gemensam ingång från det fria.

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende.

Flerbostadshus: Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda tvåbostadshus.

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola.

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.

Kontakt