1
2
3
4
5
6

Guide rivningslov och rivningsanmälan

Ta fram ritningar och andra underlag

Innan du kan skicka in din ansökan om rivning måste du ta fram de ritningar och andra underlag som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda. Har du inte kunskap att själv utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

En avfallsinventering är en dokumentation över vilka eventuella farliga avfall som finns i byggnaden, exempelvis asbest, pvc och blåbetong.

Bifoga fotografier eller andra handlingar som kan underlätta handläggningen av ärendet och som tydliggör det du vill göra.

Om du ska riva en del av en byggnad ska du lämna in en fasadritning där du markerar vad som ska rivas.

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader och du behöver göra en ritning på alla fasader som påverkas av byggnationen. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen också visa takvinkel och byggnadshöjd, tak, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. Marknivån redovisas med ny och befintlig marknivå.

Skalan ska vara 1:100.

Exempel på fasadritning. Förstora bilden

Exempel på fasadritning.

En kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. I kontrollplanen för rivning ska du redogöra för hur rivningsmaterialet tas omhand. Redovisa inventering över rivningsfraktionerna.

Om du ska riva en del av en byggnad ska du lämna in en fasadritning där du markerar vad som ska rivas.

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Skalan ska vara 1:100.

Exempel på planritning.Förstora bilden

Exempel på planritning.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) och byggnaderna ovanifrån. På situationsplanen ska du markera vilken eller vilka byggnader som ska rivas. Situationsplanen ska baseras på ett utdrag ur kommunens webbkarta eller liknande tydlig karta.

Exempel på situationsplanFörstora bilden

Exempel på situationsplan.

Alla ritningar ska vara:

  • Skalenliga.
  • I ett exemplar.
  • Ritade på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
  • Avstånd till gränser ska måttsättas.

Kontakt