1
2
3
4
5
6

Guide rivningslov och rivningsanmälan

Beslut om startbesked och slutbesked

Det gäller vid rivningsanmälan

Om du har gjort en rivningsanmälan ska du invänta ett startbesked innan du får börja riva. Startbeskedet skickas till dig.

Det gäller vid ansökan om rivningslov

Beslutet om rivningslov skickas till dig och övriga berörda. Men innan du får börja riva måste du också invänta:

  • Skriftligt startbesked. För att få ett startbesked kan det i vissa fall krävas att du först har ett tekniskt samråd med kommunens bygglovshandläggare. I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller och vilka handlingar du eventuellt ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked.

  • Att tiden för överklagande har gått ut. Det tar fyra veckor från att beslutet kungjorts.

Tekniskt samråd

Vissa ärenden kräver ett tekniskt samråd med bygglov. Det gäller både rivningsanmälan och rivningslov. På samrådsmötet går vi bland annat igenom:

  • hur arbetet ska planeras och organiseras
  • förslaget till kontrollplan
  • övriga handlingar som behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras innan du får startbeskedet. När du har fått startbeskedet kan du påbörja åtgärden, förutsatt att det har gått fyra veckor sedan lovet kungjordes.

Ärenden med start innan 9 maj 2022 kan du fylla i blanketten Begäran om slutbesked.

Om du har ärenden som startade efter 9 maj 2022 använder du e-tjänsten. Klicka på länken nedan.

Kom ihåg att bifoga handlingarna! Vilka handlingar som krävs vid begäran om slutbesked hittar du i ditt startbesked.

Ett rivningslov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Ett startbesked för rivningsanmälan gäller i två år från beslutsdatumet.

I ditt beslut framgår om du har rätt att överklaga det, när du senast ska överklaga och hur du går till väga. Här hittar du allmän information om att överklaga kommunens beslut.

I diariet kan du se status för ditt ärende. Händelser som är under arbete syns inte.

Kontakt