Utstakning och lägeskontroll

För att en byggnad ska placeras på exakt rätt ställe kan läget behöva markeras och kontrolleras. Nynäshamns kommun utför lägeskontroll. I vanliga fall utför vi också utstakning och gränsutvisning, men dessa tjänster är för närvarande pausade.

Höjdsystem

Nynäshamns kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH 2000. Detta innebär att markhöjder och höjdkurvor i alla kartor redovisas enligt höjdsystemet RH 2000. Skillnaden mellan det gamla höjdsystemet RH 00 och RH 2000 är cirka +0,5 meter. 

Höjdsystemet RH 2000 har en annan utgångshöjd än höjdsystemet RH 00. Det är därför mycket viktigt att veta till vilket höjdsystem en höjduppgift hör.

På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som används. Om uppgiften saknas kan fel lätt uppstå eftersom det inte går att se enbart på höjduppgiften vilket höjdsystem som avses.  

RH 2000 är anpassat till det nationella referenssystemet SWEREF 99 och användningen av satellitmetoder, till exempel GPS, för att bestämma positioner.

Krav på redovisning och innehåll i lägeskontroll

I bygglovsbeslutet anges om en lägeskontroll krävs. En lägeskontroll är en
kontroll av att byggnaden har placerats och utformats i enlighet med bygglovet.

Kontrollen kan utföras av mätningspersonal från kommunen eller av privat
konsult som har behörighet från kommunen enligt Lantmäteriets
rekommendationer för grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Lägeskontrollens innehåll:

 • En ritning (pdf- och dwg-format) som är jämförbar med det
  beviljade bygglovet.
 • Skala som överensstämmer med skalan i situationsplanen.
 • Fasadmått
 • Avstånd från de två hörn på byggnaden som ligger närmast fastighetsgräns.
  Måtten ska vara vinkelräta till närmaste fastighetsgräns.
 • I ritningen ska det anges vad som är mätt t ex fasadliv, grundens form
  etcetera.
 • Färdig golvhöjd (om möjligt) och/eller sockelhöjd.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Leverans ska ske i:
  • Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
  • Höjdsystem RH2000
 • Koordinatuppgifter för objektets läge i dwg-format om möjligt.
 • Datum när kontrollen är utförd.
 • Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) på den som utfört kontrollen.

Lägeskontrollen skickas till bygglovshandläggare och till kartor@nynashamn.se.

Kommunen hanterar inte frågor gällande mätkonsulters kompetens. Det är upp till den som beställer tjänster av en mätkonsult att förvissa sig om att konsulten har en relevant kompetens och erfarenhet.

Om gränserna på marken är otydliga så kan det göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs däremot inte vid en gränsutvisning.

På Lantmäteriets webbplats finns en bra film om varför gränserna på kartan inte alltid stämmer och vad du kan göra åt det.

Nynäshamns kommun utför i vanliga fall gränsutvisning, men tjänsten är för närvarande pausad. Du kan istället anlita en privat mätkonsult.

Utstakning innebär att läget för en blivande byggnad markeras på marken i enlighet med bygglovet. Det står angivet i bygglovet om en utstakning ska göras innan byggstart. Nynäshamns kommun utför i vanliga fall utstakning, men tjänsten är för närvarande pausad. Du kan istället anlita en privat mätkonsult.

Det finns två typer av utstakning:

 • Grovutstakning. Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

 • Finutstakning. Efter schaktning görs finutstakning, oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt. Som beställare ska du innan finutstakningen bygga hörnprofiler, på vilka utstakningen sedan markeras.

Vid en lägeskontroll kontrolleras och dokumenteras att byggnadens placering är rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om byggnaden inte är placerad på rätt plats kan det leda till att ägaren måste bekosta en ombyggnation samt betala skadestånd till grannarna. Om lägeskontrollen utförts direkt efter att grunden lagts kan eventuell felplacering justeras i ett tidigt skede.

Kostnad för lägeskontroll

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Lägeskontroll av byggnad 1-8 punkter

5 511 kronor

Tillägg per punkt utöver de åtta första, vid ett och samma mätningstillfälle

613 kronor

Lägeskontroll av övrigt (mur, mast, pool, plank, brygga mm)

Timdebitering 1225 kronor/
timme

Kontakt

Postadress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?