Reviderade föreskrifter Örens naturreservat

Nynäshamns kommun har tagit fram ett förslag på reviderade föreskrifter för Örens naturreservat. Förslaget är beslutat i kommunfullmäktige, men har överklagats till Länsstyrelsen. Det innebär att tidigare reservatsföreskrifter fortfarande gäller.

Gällande reservatsföreskrifter för Örens naturreservat. Pdf, 7.2 MB.

Sammanfattning av förslaget till nya reservatföreskrifterna:

  • Ett starkare skydd för områdets naturvärden.
  • Motverkar slitage i reservatet.
  • Kartmaterial och skötselplan förenklar arbetet med skötseln.
  • Tydligare markeringar som markerar ut reservatsgränserna.
  • Möjlighet till nya anordningar. Exempelvis cirka 50 nya parkeringsplatser, torrtoalett, tydligare skyltning, eldstäder och sittplatser. Reservatföreskrifterna möjliggör dock bara detta och det går inte att garantera att allt detta genomförs. Det som är prioriterat är nya parkeringar och gränsmarkeringar.

Vad gör kommunen för att lösa parkeringsfrågan?

Under högsäsong är det ont om uppmärkta parkeringar och det leder till att besökare ibland ställer sig lite var som helst, vilket leder till frustration hos boende, vägförening och kommunen då väg, diken och vegetation slits.

Kommunen har därför tagit fram förslag på vart fler parkeringsplatser skulle kunna ligga. Förslagen beskrivs i förslag till ny skötselplan (bilaga 2). Ungefär hälften av de föreslagna parkeringsplatserna bedöms vara rimligt att genomföra.

I förslag till nya reservatshandlingar föreslås även att kommunen ska ha rätt att placera ut stockar, natursten och liknande för att man inte ska kunna parkera i känsliga områden. Förbud mot att köra utanför befintlig väg föreslås också.

Vad kommer hända med vägen? Kommer dikningar fortsätta och stenar ligga i dikeskanterna?

Vi tittar på vad vi kan göra åt saken, men det är inte klart ännu. Vägen sköts av en samfällighet med en förrättning från 1949. I den är till exempel bredden på vägområdet inte fastställd, vilket gör att ansvarsfördelningen mellan kommunen och vägföreningen inte är tydlig. Ett ärende om att göra en omförrättning av vägen pågår parallellt med arbetet med naturreservatet.

Vad händer med privatskyltar, staket och annat längs stranden?

Kommunen arbetar med tillsyn och att se över de skyltar och inhägnader som är uppsatta. Målet är att göra området och framförallt strandlinjen mer tillgänglig för besökare i enlighet med allemansrätten och strandskyddet. Tillsynsprojektet syftar till att strandskyddet ska efterlevas och att otillåtna byggnationer och anordningar, bland annat stängsel, ska avlägsnas. Inom tillsynsarbetet ser kommunen även över ianspråktagning av reservatsmark, till exempel parkeringsplatser eller andra byggnationer som anordnats utan tillstånd. I båda fallen pågår separata dialoger med berörda fastighetsägare och i flera av fallen inväntas domar från högre instans.

Karta över naturreservatet med utritade gränser.

Karta över Örens naturreservat med utritad gräns.

Observera att den reviderade reservatshandlingen är överklagad och gäller ej i nuläget. Beslut från Länsstyrelsen inväntas.

Förslag på reviderade föreskrifter för Örens naturreservat 2023-01-12 Pdf, 17 MB.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: