Foto: Johan Gustafsson

Revidering föreskrifter Örens naturreservat

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 23 augusti 2022 en revidering av reservatsföreskrifter och skötselplan för Örens naturreservat. Fler parkeringsplatser, nya rastplatser, tydligare skötselområden och bättre skyltning är några av de saker som finns med i det nya förslaget.

Sammanfattning av ändringarna i de nya reservatföreskrifterna:

  • Ett starkare skydd för områdets naturvärden.
  • Motverkar slitage i reservatet.
  • Uppdaterat kartmaterial och skötselplan förenklar arbetet med skötseln.
  • Tydligare markeringar som markerar ut reservatsgränserna.
  • Möjlighet till nya anordningar. Exempelvis cirka 50 nya parkeringsplatser, torrtoalett, tydligare skyltning, eldstäder och sittplatser. Reservatföreskrifterna möjliggör dock bara detta och det går inte att garantera att allt detta genomförs. Det som är prioriterat är nya parkeringar och gränsmarkeringar.

Ärendet ska även beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan föreskrifterna kan fastställas.

Varför revideras föreskrifterna till naturreservatet?

Under de senaste åren har det kommit in väldigt många ärenden till kommunen som visar att det finns behov av en förändring. Det gäller till exempel parkeringsmöjligheter, hur vägarna ser ut, möjlighet att elda och grilla, skyltning och gränserna mellan privat mark och naturreservatet. Det har också kommit in önskemål om att utesluta en fastighet ur reservatet som vi behöver ta ställning till. De nuvarande reservatshandlingarna kan också förbättras, bland annat är vissa föreskrifter, skötselplan och kartmaterial otydliga.

Vilka förändringar är gjorda?

Skötselplanen och skötselkartan har förtydligats. Här finns också förslag på nya anordningar som fler parkeringsplatser, nya rastplatser, nya eld-/grillplatser, ny torrtoalett och förbättrad skyltning. Alla förändringar beskrivs i det nya förslaget till skötselplan.

Vad händer nu när samrådet är klart?

Efter samrådet har plan- och bygglovsavdelningen på Nynäshamns kommun gått igenom alla synpunkter och sammanställt dem i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter har dokument och kartor arbetats om och resulterat i ett nytt förslag. Förslaget tas sedan upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige. Den processen brukar ta ungefär tre månader och beräknas vara klart under hösten 2022. Förslaget godkändes i samhällsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2022.

Vad gör kommunen för att lösa parkeringsfrågan?

Under högsäsong är det ont om uppmärkta parkeringar och det leder till att besökare ibland ställer sig lite var som helst, vilket leder till frustration hos boende, vägförening och kommunen då väg, diken och vegetation slits.

Kommunen har därför tagit fram förslag på vart fler parkeringsplatser skulle kunna ligga. Förslagen beskrivs i förslag till ny skötselplan (bilaga 2). Ungefär hälften av de föreslagna parkeringsplatserna bedöms vara rimligt att genomföra.

I förslag till nya reservatshandlingar föreslås även att kommunen ska ha rätt att placera ut stockar, natursten och liknande för att man inte ska kunna parkera i känsliga områden. Förbud mot att köra utanför befintlig väg föreslås också.

Vad kommer hända med vägen? Kommer dikningar fortsätta och stenar ligga i dikeskanterna?

Vi tittar på vad vi kan göra åt saken, men det är inte klart ännu. Vägen sköts av en samfällighet med en förrättning från 1949. I den är till exempel bredden på vägområdet inte fastställd, vilket gör att ansvarsfördelningen mellan kommunen och vägföreningen inte är tydlig. Ett ärende om att göra en omförrättning av vägen pågår parallellt med arbetet med naturreservatet.

Kommer det bli tydligare vad som gäller längs stenstranden, till exempel var man får och inte får gå?

I reservatshandlingarna finns förslag på tydligare skyltning längs stenstranden. Därmed vill kommunen förebygga ”privat”-skyltar och liknande som ibland har satts upp i gränsen till de privata fastigheterna.

Allemansrätten gäller på de privata tomterna. Ibland finns staket som markerar en tomtplats som fastslagits i ett strandskyddsdispensärende. Där har besökare inte rätt att passera eller uppehålla sig.

Kommunen kommer att uppdatera skyltningen och förtydliga vilka rättigheter och skyldigheter man har som besökare respektive fastighetsägare.

Vad händer med privatskyltar, staket och annat längs stranden?

I uppdraget ligger också att utöva tillsyn och bland annat se över de skyltar och inhägnader som är uppsatta. Målet är att göra området och framförallt strandlinjen mer tillgänglig för besökare i enlighet med allemansrätten och strandskyddet. Läs mer om tillsynen här.

Karta över naturreservatet med utritade gränser.

Karta över Örens naturreservat med utritad gräns.

Fakta

Var: Örens naturreservat
Vad: nya föreskrifter för naturreservatet
Tidplan: Ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten 2022

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?