Nedisade stenar i strandkanten med rosa himmel i bakgrunden

Revidering föreskrifter Örens naturreservat

Just nu pågår en revidering av reservatsföreskrifter och skötselplan för Örens naturreservat. Fler parkeringsplatser, nya rastplatser, tydligare skötselområden och bättre skyltning är några av de saker som finns med i det nya förslaget.

Förslaget var ute på samråd 5 februari-21 mars 2021 och arbetas nu om utifrån de synpunkter som kom in. Samråd innebär att allmänheten och myndigheter får tycka till om förslaget.

Frågor och svar om förslaget

Varför revideras föreskrifterna till naturreservatet?

Under de senaste åren har det kommit in väldigt många ärenden till kommunen som visar att det finns behov av en förändring. Det gäller till exempel parkeringsmöjligheter, hur vägarna ser ut, möjlighet att elda och grilla, skyltning och gränserna mellan privat mark och naturreservatet. Det har också kommit in önskemål om att utesluta en fastighet ur reservatet som vi behöver ta ställning till. De nuvarande reservatshandlingarna kan också förbättras, bland annat är vissa föreskrifter, skötselplan och kartmaterial otydliga.

Vilka förändringar är gjorda?

  • Förändrade och nytillagda reservatsföreskrifter. Syftet med de nytillagda föreskrifterna är att motverka att naturen slits.
  • Skötselplanen har skötselkartan har förtydligats. Här finns också förslag på nya anordningar som fler parkeringsplatser, nya rastplatser, nya eld-/grillplatser, ny torrtoalett och förbättrad skyltning. Alla förändringar beskrivs i det nya förslaget till skötselplan.
  • Samtidigt som reservatsföreskrifterna arbetas om pågår ett separat ärende med en fastighet som vill bryta sig ur reservatet (Ören 1:94). Innan vi kan besluta om nya föreskrifter måste den frågan vara löst.

Vad händer efter samrådet?

När samrådet är klart kommer plan- och bygglovsavdelningen på Nynäshamns kommun att gå igenom alla synpunkter och sammanställa dem i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter arbetas dokument och kartor om och resulterar i ett nytt förslag. Förslaget tas sedan upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige. Den processen brukar ta ungefär tre månader och beräknas vara klart under hösten 2021.

Eftersom Örens naturreservat är ett befintligt naturreservat kommer inga större förändringar märkas i området förrän beslut är fattat och budget avsatts för de olika åtgärder som ska utföras.

Vad gör kommunen för att lösa parkeringsfrågan?

Under högsäsong är det ont om uppmärkta parkeringar och det leder till att besökare ibland ställer sig lite var som helst, vilket leder till frustration hos boende, vägförening och kommunen då väg, diken och vegetation slits.

Kommunen har därför tagit fram förslag på vart fler parkeringsplatser skulle kunna ligga. Förslagen beskrivs i förslag till ny skötselplan (bilaga 2). Ungefär hälften av de föreslagna parkeringsplatserna bedöms vara rimligt att genomföra.

I förslag till nya reservatshandlingar föreslås även att kommunen ska ha rätt att placera ut stockar, natursten och liknande för att man inte ska kunna parkera i känsliga områden. Förbud mot att köra utanför befintlig väg föreslås också.

Vad kommer hända med vägen? Kommer dikningar fortsätta och stenar ligga i dikeskanterna?

Vi tittar på vad vi kan göra åt saken, men det är inte klart ännu. Vägen sköts av en samfällighet med en förrättning från 1949. I den är till exempel bredden på vägområdet inte fastställd, vilket gör att ansvarsfördelningen mellan kommunen och vägföreningen inte är tydlig. Ett ärende om att göra en omförrättning av vägen pågår parallellt med arbetet med naturreservatet.

Kommer det bli tydligare vad som gäller längs stenstranden, till exempel var man får och inte får gå?

I reservatshandlingarna finns förslag på tydligare skyltning längs stenstranden. Därmed vill kommunen förebygga ”privat”-skyltar och liknande som ibland har satts upp i gränsen till de privata fastigheterna.

Allemansrätten gäller på de privata tomterna. Ibland finns staket som markerar en tomtplats som fastslagits i ett strandskyddsdispensärende. Där har besökare inte rätt att passera eller uppehålla sig.

Kommunen kommer att uppdatera skyltningen och förtydliga vilka rättigheter och skyldigheter man har som besökare respektive fastighetsägare.

Vad händer med privatskyltar, staket och annat längs stranden?

I uppdraget ligger också att utöva tillsyn och bland annat se över de skyltar och inhägnader som är uppsatta. Målet är att göra området och framförallt strandlinjen mer tillgänglig för besökare i enlighet med allemansrätten och strandskyddet. Läs mer om tillsynen här.

Karta över naturreservatet med utritade gränser.

Karta över Örens naturreservat med utritad gräns.

Reservatsbestämmelserna var ute på samråd 5 februari-21 mars. Under den perioden hade privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. 

Fakta

Var: Örens naturreservat
Vad: nya föreskrifter för naturreservatet
Tidplan: målet är att ärendet kan tas upp till beslut i kommunfullmäktige under hösten 2022

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?