Sök

Kommunens klimat- och miljöarbete

Kommunens klimat- och miljömål är kopplade till kommunens mål och budget. Det innebär att klimat- och miljöfrågor ska genomsyra hela organisationen.

Kommunens klimat- och miljömål

Målen är indelade i fyra övergripande målområden:

  1. Klimat, energi och luft.
  2. Hållbar planering och god bebyggd miljö.
  3. Fungerande kretslopp och friska vatten.
  4. Giftfria och resurssnåla kretslopp.

Exempel på hur kommunen jobbar

Vi på Nynäshamns kommun arbetar på olika sätt för att minska vår klimatpåverkan. Här är tre exempel:

  1. Naturskolan utbildar lärare och elever i klimat- och hållbarhetsfrågor. Varje årskurs har sitt eget tema, till exempel småkryp, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och problemlösning, teknik och hållbar framtid, elden och kemi i våtmarken. Arbetssättet utgår från tanken att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och att förstå miljöfrågorna.

  2. Samordnade varutransporter. Kommunen samordnar sina varutransporter med sju andra närliggande kommuner.

  3. El- och laddhybridbilar. Kommunens egna bilar har börjat bytas ut till el- och laddhybridbilar. Enligt kommunens klimat- och miljömål ska den kommunala organisationen vara fossilbränslefri år 2021.

Nynäshamns kommun samarbetar även både regionalt och nationellt med olika aktörer inom klimat- och miljöområdet. Det sker bland annat när vi utbyter erfarenheter och deltar i gemensamma kampanjer.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.seSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

08-606 93 00
miljokontoret@smohf.se

www.smohf.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?