Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Utstakning och lägeskontroll

För att en byggnad ska placeras på exakt rätt ställe kan läget behöva markeras och kontrolleras.

Utstakning

Utstakning innebär att läget för en blivande byggnad markeras på marken i enlighet med bygglovet. Det står angivet i bygglovet om en utstakning ska göras innan byggstart.

Det finns två typer av utstakning:

 • Grovutstakning. Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

 • Finutstakning. Efter schaktning görs finutstakning, oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt. Som beställare ska du innan finutstakningen bygga hörnprofiler, på vilka utstakningen sedan markeras.

Kostnad för finutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 % av priset för finutstakning.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad, sex utstakningspunkter


1-199 kvadratmeter

8700 kronor

200-499 kvadratmeter

10400 kronor

500-999 kvadratmeter

14900 kronor

Tillkommande per utstakningspunkt utöver sex stycken.

600 kronorKomplementsbyggnad - nybyggnad av garage/uthus till en- och två- bostadshus, sex utstakningspunkter


1-199 kvadratmeter

3900 kronor

Tillkommande per utstakningspunkt utöver sex stycken.

600 kronor

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrolleras och dokumenteras att byggnadens placering är rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om byggnaden inte är placerad på rätt plats kan det leda till att ägaren måste bekosta en ombyggnation samt betala skadestånd till grannarna. Om lägeskontrollen utförts direkt efter att grunden lagts kan eventuell felplacering justeras i ett tidigt skede.

Kostnad för lägeskontroll

Avgiften reduceras med 50 procent om kommune utfört tidigare utstakning samt om lägeskontrollen görs inom fem år från tidigare utstakning.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad, sex mätpunkter


16-199 kvadratmeter

4200 kronor

200-499 kvadratmeter

5000 kronor

500-999 kvadratmeter

6200 kronor

1000-1999 kvadratmeter

7300 kronor

2000-2999 kvadratmeter

8400 kronor

3000-4999 kvadratmeter

9500 kronor

Tillkommande per mätpunkt utöver sex stycken.

100 kronorKomplementsbyggnad - nybyggnad av garage/uthus till en- och två- bostadshus, sex mätpunkter


16-199 kvadratmeter

2200 kronor

Tillkommande per mätpunkt utöver sex stycken.

100 kronor

Gränsutvisning

Gränsutvisningar utförs av kommunen i mån av tid.

Om gränserna på marken är otydliga så kan det göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs däremot inte vid en gränsutvisning.

Vi utför gränsutvisningar på uppdrag av dig. Arbetet debiteras enligt kommunens tidsersättningstaxa.

Vem har behörighet att utföra mätning?

Om du anlitar annan mätare än kommunens kart-och mätenhet se till att din mätare är godkänd av Nynäshamns kommun. Kommunens kontaktcenter har en lista över godkända mätare.

Information för mätkonsulter

Ansök om behörighet att utföra mätning

För att utföra mätning i Nynäshamns kommun måste ansökan om behörighet göras hos kommunen.

Större mätkonsultföretag behöver inte ansöka för varje enskild anställd, utan endast för den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Färdigheter som krävs enligt rekommendationer från Lantmäteriet:

 • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 • Praktisk erfarenhet i minst 2 år
 • Summan av utbildning och praktisk erfarenhet ska uppgå
  till minst 5 år.

Ansök om behörighet

Skicka din ansökan och handlingar till kartor@nynashamn.se. eller:

Nynäshams kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och kartenheten
149 81 Nynäshamn

Höjdsystem

Nynäshamns kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH 2000. Detta innebär att markhöjder och höjdkurvor i alla kartor redovisas enligt höjdsystemet RH 2000. Skillnaden mellan det gamla höjdsystemet RH 00 och RH 2000 är cirka +0,5 meter. 

Höjdsystemet RH 2000 har en annan utgångshöjd än höjdsystemet RH 00. Det är därför mycket viktigt att veta till vilket höjdsystem en höjduppgift hör.

På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som används. Om uppgiften saknas kan fel lätt uppstå eftersom det inte går att se enbart på höjduppgiften vilket höjdsystem som avses.  

RH 2000 är anpassat till det nationella referenssystemet SWEREF 99 och användningen av satellitmetoder, till exempel GPS, för att bestämma positioner.

Krav på redovisning och innehåll i lägeskontroll

I bygglovsbeslutet anges om en lägeskontroll krävs. En lägeskontroll är en
kontroll av att byggnaden har placerats och utformats i enlighet med bygglovet.

Kontrollen kan utföras av mätningspersonal från kommunen eller av privat
konsult som har behörighet från kommunen enligt Lantmäteriets
rekommendationer för grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Lägeskontrollens innehåll:

 • En ritning (pdf- och/eller dwg-format) som är jämförbar med det
  beviljade bygglovet.
 • Skala som överensstämmer med skalan i situationsplanen.
 • Fasadmått
 • Avstånd från de två hörn på byggnaden som ligger närmast fastighetsgräns.
  Måtten ska vara vinkelräta till närmaste fastighetsgräns.
 • I ritningen ska det anges vad som är mätt t ex fasadliv, grundens form
  etcetera.
 • Färdig golvhöjd (om möjligt) och/eller sockelhöjd.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Leverans ska ske i:
  • Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
  • Höjdsystem RH2000
 • Koordinatuppgifter för objektets läge i dwg-format om möjligt.
 • Datum när kontrollen är utförd.
 • Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) på den som utfört kontrollen.


Lägeskontrollen ska skickas till kartor@nynashamn.se
och i pappersformat till

Nynäshams kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och kartenheten
149 81 Nynäshamn

Kontakt

Postadress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad: 2020-10-01

Sidan senast ändrad: 2020-10-01

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?