Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att vara i naturen. Nynäshamns kommun har flera pågående naturvårdsprojekt. Hit hör nytt naturreservat i Stora Vika kalkbrott och översyn av reservatsföreskrifterna vid Ören på Torö.

Ängsmark

I Nynäshamns kommun arbetar vi för att skapa fler ängar. För att det är vackert, men framförallt för att det bidrar till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går det till så att vi slutar klippa på platser som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns kommun är jorden ofta lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. Därför klipper vi gräset och forslar bort det framåt höstkanten. Det gör att marken så småningom blir mer mager och näringsfattig, vilket passar en äng. Att skapa en äng tar tid och man får räkna med att det tar ungefär fem år för en äng att växa till sig ordentligt.

Här blir det ängar

Naturvårdsprojekt

LONA-projekt: Gynna mångfalden i Segersäng

2020-2022 genomförs ett projekt för att gynna vilda pollinatörer i Segersäng. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Segersängs samfällighetsförening. Projektet syftar till att få en mer art- och blomsterrik vägkantsflora i Segersäng. Projektet har fått stöd från den Lokala naturvårdssatsningen LONA (Lokala naturvårdsprojekt). Läs mer om projektet på Segersängs samfällighetsförenings webbsida.

LONA-projekt kring avrinningsområden på Södertörn

Tillsammans med Haninge, Botkyrka och Södertälje kommuner samt Sportfiskarna genomförs ett projekt kring hydrologisk restaurering i avrinnginsområdet för fem större åar. I Nynäshamns kommun berörs Dyån/Fitunaån samt Muskån/Hammerstaån. Projektet syftar till att öka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Projektet har fått stöd från Våtmarkssatsningen inom LONA. Läs mer om projektet i LONA-registret.

Nytt naturreservat vid Stora Vika kalkbrott

Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av Stora Vika kalkbrott och dess närmaste omgivningar. Marken är idag privatägd.

Status i projektet

  • Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut om nya reservatsföreskrifter som var ute på samråd under 2019.
  • Den 17 september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om hur kommunen ska gå vidare med reservatsbildningen. Beslutet innebär att kommunen ska inleda förhandlingar med märkägaren om inköp av mark.

Därför vill kommunen att det ska bli ett naturreservat just här

I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värdefulla miljöer. Det finns ett rikt växt- och djurliv tack vare den kalkrika marken. I kalkbrottet finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar och vissa ovanliga mineraler har bara hittats här inom Sveriges gränser. Kring kalkbrottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels är det miljöerna kopplade till kalkbrytningstiden men det finns även flera fornlämningar i området. Till exempel har en björnhuvudyxa från stenåldern hittats strax sydost om brottet.

Sammantaget gör dessa värden att kalkbrottet och dess närmaste omgivningar lockar många besökare och utgör en viktig plats som tätortsnära natur, men även som besöksmål för mer långväga gäster

Förslag till reservatsföreskrifter

Regler för Stora Vika kalkbrott

Är det tillåtet att bada i kalkbrottet?
Nej, det är inte tillåtet att bada eller på annat sätt vistas inom industriområdet. Marken är privat och området är skyltat och inhägnat.

Vilket ansvar har kommunen för kalkbrottet?
Området tillhör inte kommunen, utan är privat mark. Inhägnader och skyltar visar tydligt att det inte är tillåtet att vistas här och eftersom det inte är en allmän badplats finns ingen räddningsutrustning, inga kommunala sopkorgar, toaletter eller anlagda parkeringsplatser.

Vilket ansvar har kommunen för felparkerade bilar i området?
Parkeringsövervakning på offentliga platser är en kommunal angelängehet om marken är kommunens. Men Stora Vika kalkbrott är privat mark och väghållare för vägarna runt omkring är antingen Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter. Därför kan kommunen inte bötfälla eller forsla bort bilar härifrån. Kommunen har dock varit i kontakt med polisen, räddningstjänst och Trafikverket i frågan.

På privat mark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Det är vanligt att man anlitar ett företag för att sköta övervakningen. Vilket företag det är framgår av en skylt i området.

Polisen har också befogenhet att utfärda parkeringsanmärkningar på Trafikverkets vägar och även att forsla bort fordon om de bedömer parkeringen som en säkerhetsrisk.

Var ska jag vända mig för att anmäla en felparkerad bil?
Det inhägnade området vid Stora Vika kalkbrott övervakas av Aimo Park.

För gatorna runt omkring ansvarar Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter.

På Trafikverkets vägar har polisen möjlighet att besluta om att bötfälla eller forsla bort bilar. I övrigt vänder du dig till fastighetsägaren eller ett eventuellt vaktbolag.

Det är väldigt skräpigt i kalkbrottet, var vänder jag mig för att anmäla det?
Både fastighetsägaren, kommunen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet är väl medvetna om problemet.

Generellt gäller att det är den som skräpat ner som ska ta bort skräpet. Om det inte går att ta reda på vem det är som skräpat ner hamnar ansvaret på fastighetsägaren.

Revidering av reservatsföreskrifter för Örens naturreservat

Just nu pågår en revidering av reservatsföreskrifter och skötselplan för Örens naturreservat. I arbetet med revideringen ser kommunen bland annat över frågor kring parkering, vägskötsel och eventuellt uteslutande av en fastighet från reservatet.

I början av 2021 planerar kommunen ett samråd där förslag till nya reservatsföreskrifter, kartor och skötselplan kommer att presenteras. I samrådet kommer sakägare, myndigheter och allmänheten att kunna komma med synpunkter, så kallade yttranden. Bland annat kommer förslag på placering av nya parkeringsplatser ingå i samrådet.

Parallellt med reservatsrevideringen pågår ett tillsynsarbete med att se över tillgängligheten till strandlinjen. Det innefattar bland annat att se över den skyltning och byggnation som uppkommit längs stranden under åren. Denna del av projektet berör enskilda fastighetsägare och behandlas som separata ärenden.

Örens naturreservat

Reglering av vattenståndet i Muskan

Nynäshamns kommun använder inte längre Muskan som vattentäkt. I projektet ska man därför ersätta dammkonstruktionen med ett mer naturligt hinder som tillåter fiskar och djur att ta sig in i Muskan från Muskån. Projektet kan påbörjas omkring år 2021.

Dyåprojektet

Nynäshamns kommun har ett projekt med lantbrukare i Sorunda gällande odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten.

Skog och skogsbruk

En stor del av den mark kommunen äger är skog. Ungefär 32 kvadratkilometer skogsmark ägs av kommunen, det motsvarar nära 10 procent av hela Nynäshamns kommuns yta. I skogen inom kommunens gränser är de vanligaste trädslagen gran och tall, ungefär vart femte träd är någon typ av lövträd som exempelvis björk, asp eller sälg.

Kommunens skogsbruk

Kommunens bedriver ett hållbart skogsbruk och utför olika typer av skogsbruksåtgärder varje år för att hålla skogen i ett bra skick. Röjning och gallring av skogen gör att allmänheten har lättare att ta sig fram vid till exempel svamp- och bärplockning. Det betyder även att växtligheten vid marken får mer ljus och plats vilket gör att det kan växa fler bärbuskar, svampar och annat.

Jättelokan

Jättelokan, Heracleum mantegazzianum, infördes till Sverige på 1800-talet som prydnadsväxt. Den kallas ibland också för björnloka, jättebjörnloka, björnfloka och jättefloka. Jättelokan tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd och är ett hot mot den biologiska mångfalden. En enda planta kan producera upp till 50 000 frön som lätt sprider sig.

Växtsaften skadar

När hud som kommit i kontakt med växtsaft från jättelokan utsätts för solljus uppstår symptom som liknar en brännskada. Du kan få kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont och som tar lång tid att läka. Ämnet finns i hela växten och det kan räcka med att röra vid blomman för att få saften på sig.

Så tar du bort jättelokan

För att vara framgångsrik med bekämpningen måste alla drabbade markägare inom ett område ta bort alla jättelokor. För bästa resultat bör jättelokan tas bort under flera år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Bekämpa metodiskt genom att ta bort blomstängeln innan blomman har bildat frön. Eftersom jättelokan bara blommar en enda gång kommer växterna att försvinna med tiden. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken på våren eller behandla roten med hett vatten efter det att plantan kapats.

Den som äger marken ansvarar

Den som äger eller sköter marken ansvarar. Nynäshamns kommun bekämpar jättelokor som finns på kommunens mark - främst i områden där många människor vistas.

Meddela kommunen om du hittar jätteloka i närheten av exempelvis kommunala lekplatser eller badplatser. Skicka med ett foto och beskriv var fyndet gjordes.

Olovlig terrängkörning

All terrängkörning med motordrivna fordon är förbjuden. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen. Med det menas att körningen inte får skada växtligheten, friluftslivet, djurlivet, jordbruket eller skogsbruket. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt, men räcker inte som undantag. Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har sökt och fått tillstånd från markägaren.

Undantag från förbudet

Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har sökt och fått tillstånd från markägaren. Undantag kan enligt lagen ges till de som måste köra fordon i terräng för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om terrängkörning i direkt samband med jordbruk och skogsbruk, i samband med byggande och underhåll av vägar och kraftledningar, hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt eller arbeten i parker och friluftsområden. Det är länsstyrelsen som beslutar om undantag från förbudet.

Rapportera olovlig terrängkörning

Om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador i naturen vänder du dig till polisen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?