Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är skolformer där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån just sina förutsättningar. Vår miljö präglas av respekt, engagemang och glädje. Efter skoltiden ska eleven vara väl förberedd inför ett gott vuxenliv med arbete, boende och fritid. Varmt välkommen till anpassad skola, tidigare benämnt särskola.

Anpassad skola finns till för barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som inte bedöms kunna nå de nationella målen i grundskolan eller gymnasieskolan.

Så fungerar anpassad skola

Anpassad grundskola är en egen skolform med egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och det ska bidra till elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

Anpassad skola består av en obligatorisk anpassad grundskola, som motsvarar grundskolan, och en frivillig anpassad gymnasieskola, som motsvarar gymnasiet.

I anpassad grundskola har eleven antingen ämnen eller ämnesområden – beroende på elevens individuella förutsättningar.

 • Anpassad grundskola ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolans ämnen. Istället undervisas eleverna i fem ämnesområden. Dessa är: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.
 • I anpassad grundskola ämnen undervisas eleven i stort sett i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar, därför skapas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Efter den obligatoriska anpassade grundskolan på nio år kan eleven fortsätta till den fyraåriga anpassade gymnasieskolan. Där finns möjlighet att välja mellan nationella, individuella och specialutformade program. Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare hjälper till att välja den inriktning som passar eleven bäst.

Ansökan till anpassad skola

Inför barnets eventuella start i anpassad grundskola görs en individuell utredning med fyra fristående bedömningar:

 • En pedagogisk bedömning som görs av pedagog på förskola eller skola där barnet går – gällande hur barnet/eleven kan nå grundskolans kunskapskrav
 • En medicinsk bedömning – av eventuella medicinska hinder för inlärning
 • En social bedömning av eventuella sociala hinder för inlärning
 • En psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Efter utredningen bedöms barnets utvecklingsnivå av barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn, som också fattar beslut om barnet har rätt att gå i särskola eller inte. Det är dock alltid du som vårdnadshavare som bestämmer och ansöker om barnet ska gå i anpassad grundskola eller grundskola.

Från allra första början är du som vårdnadshavare med i processen för att fastställa elevens utvecklingsnivå. Varje termin hålls utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev för att tillsammans nära följa elevens utveckling och lärande, och för att anpassa nästa steg på bästa möjliga sätt.

Handläggare hjälper till

Vill ni ha ytterligare information eller behöver hjälp i processen att ansöka om plats i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ni kontakta Helena Ericsson, kvalificerad handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Anpassad skola i Nynäshamns kommun

I vår kommun består anpassad skola av flera verksamheter på olika platser:

 • Anpassad grundskola ämnesområden 1-9, Idun i Nynäshamn
 • Anpassad grundskola ämnen 1-9, Lagunen, i Vanstaskolan, Ösmo
 • Anpassad gymnasieskola, Nynäshamns gymnasium
 • Anpassad gymnasieskola individuellt program, Idun

I flikarna nedan kan ni läsa om de olika verksamheterna.

I anpassad grundskola ämnesområden har eleven fem ämnesområden i stället för ämnen. Här strävar vi efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för inlärning och utveckling. Vi erbjuder en trygg, strukturerad och tydlig miljö. Vad som ska ske visas med föremål, foton, ritade bilder och ordbilder.

Undervisningen är anpassad för varje elev och alla har sin individuella pedagogiska planering och sitt individuella dagliga schema.

Stor vikt läggs vid att utveckla elevens kommunikativa förmåga, att ge eleven goda relationer, en ökad självständighet och färdighet att påverka den egna livssituationen.

Känslan av grupptillhörighet och gruppaktiviteter är viktiga hos oss. Vi ger varje enskild elev tillgång till anpassad kommunikation, genom att utveckla det talade språket, kommunikation med stödtecken, bilder, kommunikationsapparater och annan Alternativ Kompletterande Kommunikation, (AKK). Eleven kan exempelvis arbeta med dator, smartboard, talapparat eller surfplatta.

Våra lokaler är ändamålsenliga, väl utrustade och har god tillgänglighet.

För att tillgodose varje elevs behov har vi personal med olika kompetenser. Vi har specialpedagoger, motoriklärare, förskolelärare, barnskötare och assistenter som alla samarbetar så att eleverna får tillgång till våra olika kompetenser i olika sammanhang.

Tillsammans arbetar vi med respektfullt bemötande, engagemang och glädje. Elevernas framgång är vårt mål.

Idun tillhör rektorsområde Viaskolan.

På vår anpassade grundskola Lagunen har vi både skol- och fritidshemsverksamhet, vilket ger oss ett heldagsperspektiv över barnens dagar och en sammansvetsad personal. Våra lokaler på Vanstaskolan är ändamålsenliga, väl utrustade och har god tillgänglighet.

På anpassad grundskola ämnen arbetar vi utifrån varje elevs förutsättningar, för att varje elev ska utveckla sitt eget sätt att lära genom olika metoder. Vi strävar efter att alla elever ska uppnå målen i kursplanerna. Våra elever får också arbeta med jaget liksom träna på vardagliga aktiviteter.

Vi tycker även det är viktigt att vara ute och röra på sig varje dag. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

Samarbetet med grundskolan är en naturlig del i vårt kvalitetsarbete och vår utveckling av verksamheten. Vi ser att skolformerna kompletterar varandra på ett fint vis. Även fritidsavdelningen samverkar med grundskolan.

Vår personal har god behörighet och består av klasslärare, specialpedagog, förskollärare, barnskötare och elevassistenter. Till arbetslaget hör också en textillärare, en träslöjdslärare, en idrottslärare och en hemkunskapslärare.

Med våra olika kunskaper arbetar vi för att ge våra elever en god livskunskap, allmänbildning och självkännedom. Detta för att de ska klara sig i samhället som trygga och självständiga personer, utifrån sin egen förmåga. Här lär vi för livet.

Lagunen tillhör Ösmo rektorsområde.

I Nynäshamns anpassade gymnasieskola finns ett nationellt program för administration, handel och varuhantering. Det finns också individuella program för elever som behöver utbildning anpassad för de egna förutsättningarna.

Läs mer om verksamheten, som tillhör Nynäshamns gymnasiums rektorsområde.

Vi strävar efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för inlärning och utveckling. Vi skapar en förutsägbar, strukturerad och tydlig miljö. Grupptillhörighet och gruppaktiviteter är viktigt men undervisningen är anpassad för varje elev och alla har sin individuella pedagogiska planering och sitt individuella schema. Vad som ska ske visas med föremål, foton, ritade bilder och ordbilder.

Istället för ämnen läser eleven dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Idun tillhör Viaskolans rektorsområde.

Kontakt

Idun, anpassad grundskola
ämnesområden 1-9
och anpassad gymnasieskola
individuellt program

08-520 738 45

Adress

Idunvägen 1
149 22 Nynäshamn

Anpassad grundskola 1-9 Lagunen,
Vanstaskolan

08-520 735 01

Adress

Ösmo Centrum 6
148 30 Ösmo

Anpassad gymnasieskola på
Nynäshamns gymnasium

08-520 683 50

Adress

Kvarnvägen 4
149 32 Nynäshamn

Kontaktperson

Charlotte Franzén, tillförordnad teamchef

08-520 688 73

charlotte.franzen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: