Ansöka om plats och information om avgifter

Här finns information om hur ni ansöker om, säger upp plats och anger inkomstuppgifter gällande förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det finns även en film som visar förskolans verksamhet, information om avgifter och aktuella riktlinjer.

Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg inlämnas tidigast tolv månader och senast fyra
månader innan plats önskas. Alla barn folkbokförda i Nynäshamn har rätt till placering i någon av kommunens verksamheter inom garantitiden fyra månader.

Vid önskad placeringsstart till höstterminen bör ansökan göras senast under januari månad då dessa platserbjudanden går ut tidigt under våren för att höstens placeringar ska vara klara före sommaren.

Ansökan, uppsägning och inkomstuppgift

Ansök om plats och registrera/ändra inkomstuppgifter via e-tjänsten Edlevo, som har inloggning med BankID.

Du kan sedan som vårdnadshavare via mobilappen för Edlevo (tidigare Tieto/Edu) se dina placeringserbjudanden samt säga upp barnets placering.

Appen för Edlevo hittar du där appar finns, exempelvis i App Store för Iphone och i Play Butik för Android.

Om inloggning inte fungerar för någon av tjänsterna eller ni har frågor, vänligen ta kontakt med kommunens Kontaktcenter. Se kontaktuppgifter dit längst ner på denna sida.

Film om förskolans verksamhet

Avgifter

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du avgift utifrån vad familjeförhållandet har för inkomst. Med familjeförhållande menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Maxtaxa gäller inom förskola och pedagogisk omsorg samt fritidshem i Nynäshamns kommun. Från januari 2023 är inkomsttaket 54 830 kronor. Taxan innebär att avgiften för ett barn beräknas som en andel av hushållets månadsinkomst med tillämpning av olika avgiftstak.

Avgiften är oberoende av barnets vistelsetider och debiteras tolv månader per år. Grunden för vistelsetiden är dock alltid föräldrarnas normala arbetstid/studietid, och rimlig tid för lämning och hämtning samt den tid som krävs för resor.

Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas som Barn 1. Det näst yngsta barnet i hushållet räknas som Barn 2 oavsett verksamhetsform, och så vidare. Från Barn 4 betalas ingen avgift.

Gällande taxa för förskola 2023 (eller motsvarande pedagogisk omsorg)

Skriv tabellbeskrivning här

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent

1 645 kronor

Barn 2

2 procent

1 097 kronor

Barn 3

1 procent

548 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Nynäshamns kommun ansvarar för att alla barn folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg om vårdnadshavare önskar det (kapitel 8, paragraf 12 skollagen).

Ett barn som inte är folkbokförd i Nynäshamns kommun kan, om särskilda skäl finns, erbjudas plats i kommunen om en överenskommelse gjorts med barnets folkbokföringskommun.

 • Förskola bedrivs i första hand för barn 1-5 år.
 • Pedagogisk omsorg (familjedaghem) som erbjuds i stället för förskola bedrivs för barn 1-5 år.
 • Allmän förskola bedrivs för barn från och med 1 september det år barnet fyller tre år.
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs vid behov för barn 1-5 år.

Rätt till plats

Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg 6 timmar per dag eller i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande eller andra specifika behov. Utifrån detta ges möjlighet till förskola varje dag.

Från 1 september det år ett barn fyller tre år erbjuds under grundskolans terminer, ej lovdagar, plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka. Vistelsetiden förläggs företrädesvis under förskolans undervisningstid. Vistelsetidens förläggning beslutas av rektor.

Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs endast i förskola.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska erbjudas den verksamhet som ger barnet stöd i sin utveckling.

Ett barn kan inte parallellt erhålla plats i flera förskolor i kommunen. Detta gäller både för kommunal och fristående förskola. Ett barn som har plats i pedagogisk omsorg kan även ha plats i allmän förskola. Hämtning och lämning mellan verksamheterna står vårdnadshavaren för. Det är endast platsen i den allmänna förskolan som är avgiftsfri.

I vistelsetiden ingår tid för att lämna och hämta barnet. Grund för vistelsetid (utöver 6 timmar per dag) är vårdnadshavarnas arbetstid och/eller studietid samt restid.

Vårdnadshavare som inte bor ihop men har gemensam vårdnad och där barnet bor hos båda kan ansöka om delad plats för barnet. Delad plats innebär att vårdnadshavarna erhåller varsin barnomsorgsavgift som grundar sig på respektive hushålls inkomster. Om delad plats önskas ska vardera vårdnadshavaren ansöka om detta på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida.

För vistelse i förskola och pedagogisk omsorg ska barnets vistelsetider (schema) lämnas via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida. Förändring av schemat ska anmälas i god tid till verksamheten, dock minst 10 arbetsdagar innan det nya schemat ska börja gälla.

Introduktion av barn i förskola eller pedagogisk omsorg påbörjas vid placeringsstart. Under denna period ska vårdnadshavare vara med barnet under vistelsen i verksamheten.

Introduktion tillämpas även vid omplacering.

Ansökan

Ansökan om plats ska göras via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida (du behöver inte logga in för att ansöka om plats) eller på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida, den sänds då eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid behov kan kommunen infordra arbetsgivarintyg, studieintyg eller intyg från arbetsförmedlingen.

Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg inlämnas tidigast tolv månader och senast fyra månader innan plats önskas. Alla barn folkbokförda i Nynäshamn har rätt till placering i någon av kommunens verksamheter inom garantitiden fyra månader. Om önskat placeringsdatum infaller under helg flyttas önskat placeringsdatum till nästkommande helgfria vardag.

Vid önskad placeringsstart till höstterminen bör ansökan göras senast under januari månad då dessa platserbjudanden går ut tidigt under våren för att höstens placeringar ska vara klara före sommaren.

Vårdnadshavare som önskar avgiftsfri plats i förskola, gäller för 3-5 åringar (från september månad det år barnet fyller 3 år), ansöker om detta på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida.

Ansökan sänds eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. Avgiftsfri plats kan som tidigast erbjudas från och med nästkommande månad efter det att ansökan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid fördelningen av plats tas hänsyn till följande:

 • Närhet till hemmet.
 • Syskonförtur. Barn med syskon som redan har plats i förskoleverksamheten. Med syskon avses barn i samma hushåll och folkbokförda på samma adress.
 • Barn med beviljad förtur utifrån lagstöd.
 • Skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål.

När plats erbjuds ska vårdnadshavare inom angiven tid acceptera erbjudandet. Vid uteblivet svar eller avböjt erbjudande upphör placeringsgarantin (4 månader) enligt Skollagen 8:e kapitlet 14:e paragrafen, och ansökan avregistreras. Om behov av plats fortfarande är aktuellt ska vårdnadshavare göra en ny ansökan.

Om barnet inte är folkbokfört i Nynäshamns kommun vid placeringsstart avslutas platsen med två månaders uppsägningstid enligt riktlinjer för uppsägning.

Om vårdnadshavare ångrar redan accepterad plats måste platsen sägas upp enligt riktlinjer för uppsägning.

Om plats erbjuds i enskild verksamhet tas barnet bort från den kommunala kön.

Omplacering erbjuds i samband med läsårsskiftet i mån av plats. I första hand erbjuds dem som inte har en plats i närhet till hemmet.

Öppettider

Verksamhet erbjuds helgfria vardagar mellan 06.30 och 18.30.

Barns ledighet och stängd verksamhet

Barns ledighet vid semester, större helger och så kallade klämdagar ska anmälas i god tid till personalen. Sommarledighet ska meddelas under april månad. Minst 3 veckor sammanhängande ledighet rekommenderas.

Vid ledighet längre än 2 månader ska platsen sägas upp om inte annat är överenskommet med rektor.

Under sommaren när barnantalet är väsentligt reducerat har vi endast några få förskolor öppna.

Information om vilka veckor och förskolor som är öppna lämnas av respektive förskola.

Även vid jul- och klämdagar kan en sammanslagning av verksamheter ske.

Verksamheten har stängt fyra dagar under året för att ge utrymme för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten. Rektor är ansvarig för att i god tid, dock senast två månader före dessa dagar, informera berörda vårdnadshavare.

Verksamheten stänger 16.00 en gång i månaden för att alla anställda på enheten ska kunna delta i arbetsplatsträffar. Vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

De vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg på egen hand anmäler detta till rektor så att tillsyn kan ordnas.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida, eller skriftligt på särskild blankett som skickas eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. Placering kan inte sägas upp muntligt. Vid delad plats ansvarar var och en av vårdnadshavarna för att säga upp sin plats.

Uppsägningstid för plats är två kalendermånader från och med det datum uppsägningen inkommit till kommunen. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden och platsen kan således nyttjas.

Om en plats inte blivit uppsagd och ett barn folkbokförs i annan kommun avslutas platsen automatiskt med uppsägningstid på två kalendermånader från och med datumet för ny folkbokföringsadress. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden.

Förskoleplatsen upphör automatiskt den 14 augusti det år barnet fyller 6 år.

Oanmäld frånvaro mer än en kalendermånad i följd anses som uppsägning av plats.

Observera att uppsägningstid löper ytterligare två kalendermånader.

Avgift

För barn inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg skall avgift betalas i enlighet med denna taxa.

Taxan baseras på hushållets inkomster och inte på vistelsetid. Taxan baseras även på hushållets placeringar inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg vilket påverkar avgiften för den sökta platsen. Hushållets placeringar sammanställs sedan på samma faktura.
Gällande avgifter för förskola och pedagogisk omsorg finns på Nynäshamns kommuns hemsida www.nynashamn.se. Avgiften regleras årligen utifrån Skolverkets beslut vad gäller avgiftsnivåer och maxtaxa.

För barn i allmän förskola enligt 8:e kapitlet 4:e paragrafen Skollagen betalas ingen avgift. För förskoleverksamhet därutöver betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader. Första månad med reducerad avgift är september månad det år barnet fyller tre år.

För barn med beslut om stöd enligt 8:e kapitlet 7:e paragrafen Skollagen betalas ingen avgift för deltagande i verksamhet upp till 15 timmar i veckan. För förskoleverksamhet därutöver, under beslutad stödperiod, betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader.

Vid övergången från plats i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg till plats i fritidshem förändras avgiften från och med 15 augusti.

Om plats inte kan tillhandahållas till inskrivet barn, ska månadsavgiften reduceras med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar. Vid personalens utvecklingsdagar utgår dock full avgift.

Tillfällig reducering av månadsavgiften kan ske för barn som är frånvarande på grund av sjukdom.

Har vårdnadshavarna nyttjat samtliga 120 dagar med tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan och kan uppvisa läkarintyg rörande barnets sjukdom, ska reducering ske med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar.

Hushåll

Med hushåll avses både ensamstående och makar.

Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår.

Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomster i inkomstslaget tjänst:

 • Lön och andra ersättningar från anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Ersättning från livförsäkringar av typen pensionsförsäkring

I den avgiftsgrundande inkomsten ingår även överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, det vill säga inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.

Om hushållsgemenskap råder ska inkomster medräknas från make/sambo som arbetar utomlands. Sådan inkomst behandlas som om den varit inkomst av tjänst.

Vårdnadshavarna har skyldighet att lämna inkomstuppgift för hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om så inte sker debiteras maximal avgift.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) handhas av CSN och skall inte tas upp. Häri ingår
studiehjälp och studiemedel (studielån och studiebidrag).

Betalningsskyldighet

Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare som sökt och beviljats
plats.

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, kan vårdnadshavare – gemensamt - begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna ansvarar för sin avgift.

Delad plats kan innebära att olika avgifter tillämpas för ett barn, dock kan den sammanlagda avgiften för en plats inte överstiga maxtaxans högsta avgift.

Kommunens kravrutin för avgifter tillämpas om avgift inte betalas.

Om vårdnadshavare endast utnyttjar varannan vecka på grund av delad vårdnad utgår full avgift eftersom taxan inte är tidsrelaterad.

Betalningsvillkor

Avgiften är en månadsavgift och ska betalas tolv månader per år, vilket ska ske senast den sista dagen månaden efter att platsen i omsorgen har utnyttjats (ändrad debitering från sommaren 2023).

Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge plats står till förfogande för inskrivet barn, således även vid sjukdom, ledigheter, uppsägningstid och vid personalens utvecklingsdagar.

Avgift för påminnelse vid sen betalning tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt första punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

Vid betalning efter förfallodag tas dröjsmålsränta ut enligt 6:e paragrafen räntelagen (1975:635).

Avgift för upprättande av amorteringsplan tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för upprättande av amorteringsplan enligt tredje punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

Kravrutin

Kravrutinen tillämpas för avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavaren erhåller sin avgiftsfaktura omkring den 10:e varje månad.


Påminnelse

Vid obetald avgift får vårdnadshavaren en skriftlig påminnelse om utebliven betalning cirka 14 dagar efter förfallodagen.

Inkasso

Överlämnande av ärende till inkasso sker cirka 25 dagar från förfallodagen.

Inkomstförfrågan

I de fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger barn- och utbildningsförvaltningen rätt
att justera och debitera respektive utbetala avgiften retroaktivt inom 3 år.

Anmäl alltid ändrad inkomst. Kommunen skickar kontinuerligt ut inkomstpåminnelse till hushåll som
inte lämnat ny inkomst det senaste året.

Försäkring

De barn som är inskrivna i verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller under verksamhetstid.

Försäkringsbesked finns på Nynäshamns hemsida.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan) och kapitel 25 (pedagogisk omsorg).

Riktlinjerna antogs av barn- och utbildningsnämnden 12 december 2019.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: