Kvalitet och resultat

Här redovisar barn- och utbildningsförvaltningen samt näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen kvalitetsarbete och resultatutveckling i kommunens förskolor, skolor och fritidshem.

Syftet är att öka medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande. På den här sidan finns både officiell statistik och kommunens egna mätningar.

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Det finns dock möjlighet till olika jämförelser inom exempelvis förskola och skola via databasen Kolada. Statistiken i databasen innehåller 5 000 nyckeltal inom kommunsektorn.

Kolada drivs av ideella föreningen RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, bildat i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Regleras i skollagen

I skollagen regleras huvudmannens ansvar för att planera, följa upp och utveckla skolväsendet. Detta arbete ska dokumenteras.

I Nynäshamns kommun är det nämnderna som fullgör huvudmannens ansvar att ge förutsättningar för barnen och eleverna att nå de nationella målen med utbildningen.

Förvaltningarnas uppdrag är att stödja såväl de förtroendevalda som kommunens verksamheter i det arbetet.

Egna mätningar och rapporter

Nynäshamns kommun gör även egna mätningar och rapporter.

Uppföljningar sker på olika sätt. I huvudsak är det rektorerna som följer upp sina respektive verksamheter. Utifrån den rapporteringen gör barn- och utbildningsförvaltningen sedan en egen uppföljning på övergripande nivå. Det som framkommer anger sedan åtgärderna inför nästa år.

Rapporten "Uppföljning av betyg och behörighet i årskurs 9 i Nynäshamns kommun" fokuserar på resultaten för eleverna i årskurs 9 under de senaste tio åren. I rapporten går det att läsa om bland annat gymnasiebehörighet och meritvärden.

Statistik över antal elever

Två gånger om året tas det fram statistik över hur många elever som finns i kommunens olika skolor.

Skapande skola i Nynäshamns kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång som finansieras med bidrag från Statens Kulturråd.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Följ Skapande skola på bloggen

Skapande skolas blogg hittar du information om vilka kulturaktiviteter som eleverna på kommunens grundskolor har.

Lämna tips och förslag

Arbetet med att ta fram en ansökan till Kulturrådet inför kommande läsår görs under hösten. Om du har tips och förslag på aktörer eller tankar om Skapande skola-arbetet i Nynäshamn kommun, välkommen att höra av dig till projektets samordnare Mona-Lisa Lindgren: monalisa.lindgren@nynashamn.se

Kontakt

Erika Köster

kvalitetscontroller
08-520 681 45
erika.koster@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: