Ansöka om eller säga upp skolplats samt byta skola

Här finns information om val av skola, grunderna för skolplacering och möjligheten att ansöka om byte av skola.

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Inskrivningsblankett, där grundplacering framgår, skickas hem till vårdnadshavaren senast februari månad det år barnet ska börja förskoleklass. Tänk på att blanketten inte gäller om du vill ansöka om plats på en fristående skola.

Beslut om grundplacering sänds normalt ut senast i april månad det år barnet ska börja förskoleklass.

Placering

En elev ska placeras vid den av kommunens skolor där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Men kommunen avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har rätt till plats på skolan med beaktande av närhetsprincipen.

Enligt rättspraxis är innebörden av skollagens formulering ”nära hemmet” beroende av lokala förhållanden. Varje kommun bestämmer kriterier med beaktande av faktorer som exempelvis avstånd mellan hemmet, elevernas ålder, trafikförhållanden och kommunikationer samt tillgängliga skolor. Urvalskriterierna ska vara sakliga, objektiva och icke-diskriminerande samt utgå från vad som är bäst för samtliga elever.

I de fall då alla elever inte kan få plats i önskad skola gäller följande kriterier för placering:

 1. Placeringsområde
 2. Relativ närhet
 3. Syskonförtur
 4. Lottning

Kommunen kan också frångå elevens vårdnadshavares önskemål om skolplacering om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Önskemål att byta skola

Elever har möjlighet att byta skola genom att ansöka om att få fullgöra skolgång i annat rektorsområde:

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller av andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kapitel 7, 6:e paragrafen i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

 • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
 • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
 • med grav språkstörning
 • med medfödd dövblindhet
 • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

För ärenden där andra kommuner vill ha kontakt gällande interkommunal ersättning för grundskola och fritidshem hänvisar vi till denna e-postadress: ike@nynashamn.se

Det finns i Nynäshamns kommun invånare som önskar ha sin skolgång i utlandet.

Möjlighet finns då att ta med skolpengen för studier utomlands för elever i grundskola och gymnasium.

Men då ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen under hela studietiden utomlands.
 2. Eleven är utskriven från skolan i Sverige under tiden för studierna utomlands.
 3. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.
 4. Ersättning kan utgå för max ett läsår eller 12 månader.
 5. Ersättning kan endast utgå till en godkänd svensk utlandsskola eller en utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands.
 6. Ersättningen motsvarar gjorda utlägg men kan aldrig överskrida storleken på aktuell skolpeng.
 7. Ersättning utgår inte i de fall skolan får statsbidrag för eleven eller om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares arbetsgivare.
 8. Ersättningen utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.
 9. Ersättning utgår till skolan, inte vårdnadshavare.
 10. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Nynäshamns kommun rätten att avbryta ersättning till skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda.
 11. Ansökan om skolpeng utomlands Pdf, 82.2 kB. ska lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: