Särskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån just sina förutsättningar. Vår miljö präglas av respekt, engagemang och glädje. Efter skoltiden ska eleven vara väl förberedd inför ett gott vuxenliv med arbete, boende och fritid. Varmt välkommen till särskolan.

Särskolan finns till för barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som inte bedöms kunna nå de nationella målen i grundskolan eller gymnasieskolan.

Så fungerar särskolan

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

Särskolan består av en obligatorisk grundsärskola, som motsvarar grundskolan, och en frivillig särskola, som motsvarar gymnasiet. I grundsärskolan har eleven antingen ämnen eller ämnesområden – beroende på elevens individuella förutsättningar.

 • Grundsärskolan ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolans ämnen. Istället undervisas eleverna i fem ämnesområden. Dessa är: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.
 • I Grundsärskolan ämnen undervisas eleven i stort sett i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar, därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Efter den obligatoriska särskolan på nio år kan eleven fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Där finns möjlighet att välja mellan nationella, individuella och specialutformade program. Grundsärskolans studie- och yrkesvägledare hjälper till att välja den inriktning som passar eleven bäst.

Ansökan till särskolan

Inför barnets eventuella start i grundsärskolan görs en individuell utredning med fyra fristående bedömningar:

 • En pedagogisk bedömning som görs av pedagog på förskola eller skola där barnet går – gällande hur barnet/eleven kan nå grundskolans kunskapskrav
 • En medicinsk bedömning – av eventuella medicinska hinder för inlärning
 • En social bedömning av eventuella sociala hinder för inlärning
 • En psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Efter utredningen bedöms barnets utvecklingsnivå av barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn, som också fattar beslut om barnet har rätt att gå i särskola eller inte. Det är dock alltid du som vårdnadshavare som bestämmer och ansöker om barnet ska gå i grundsärskola eller grundskola.

Från allra första början är du som vårdnadshavare med i processen för att fastställa elevens utvecklingsnivå. Varje termin hålls utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev för att tillsammans nära följa elevens utveckling och lärande, och för att anpassa nästa steg på bästa möjliga sätt.

Handläggare hjälper till

Vill ni ha ytterligare information eller behöver hjälp i processen att ansöka om plats i grundsärskola eller gymnasiesärskola kan ni kontakta Mikail Uzunel, kvalificerad handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Särskolans verksamheter i Nynäshamns kommun

I vår kommun består särskolan av flera verksamheter på olika platser:

 • Grundsärskolan ämnesområden 1-9, Idun i Nynäshamn
 • Grundsärskolan ämnen 1-6, Linden, samt grundsärskolan ämnen 7-9, båda i Vanstaskolan i Ösmo
 • Gymnasiesärskolan, Nynäshamns gymnasium
 • Gymnasiesärskolan individuellt program, Idun

I flikarna nedan kan ni läsa om de olika verksamheterna.

I Grundsärskolan ämnesområden har eleven fem ämnesområden i stället för ämnen. Här strävar vi efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för inlärning och utveckling. Vi erbjuder en trygg, strukturerad och tydlig miljö. Vad som ska ske visas med föremål, foton, ritade bilder och ordbilder.

Undervisningen är anpassad för varje elev och alla har sin individuella pedagogiska planering och sitt individuella dagliga schema.

Stor vikt läggs vid att utveckla elevens kommunikativa förmåga, att ge eleven goda relationer, en ökad självständighet och färdighet att påverka den egna livssituationen.

Känslan av grupptillhörighet och gruppaktiviteter är viktiga hos oss. Vi ger varje enskild elev tillgång till anpassad kommunikation, genom att utveckla det talade språket, kommunikation med stödtecken, bilder, kommunikationsapparater och annan Alternativ Kompletterande Kommunikation, (AKK). Eleven kan exempelvis arbeta med dator, smartboard, talapparat eller surfplatta.

Våra lokaler är ändamålsenliga, väl utrustade och har god tillgänglighet.

För att tillgodose varje elevs behov har vi personal med olika kompetenser. Vi har specialpedagoger, motoriklärare, förskolelärare, barnskötare och assistenter som alla samarbetar så att eleverna får tillgång till våra olika kompetenser i olika sammanhang.

Tillsammans arbetar vi med respektfullt bemötande, engagemang och glädje. Elevernas framgång är vårt mål.

På vår grundsärskola Linden går cirka 10 elever i år 1-6. Undervisningen sker åldersblandat år 1-3 och 4-6. Vi har både skol- och fritidshemsverksamhet vilket ger oss ett heldagsperspektiv över barnens dagar och en sammansvetsad personal. Våra lokaler på Vanstaskolan är ändamålsenliga, väl utrustade och har god tillgänglighet.

På grundsärskolan ämnen arbetar vi utifrån varje elevs förutsättningar, för att varje elev ska utveckla sitt eget sätt att lära genom olika metoder. Vi strävar efter att alla elever ska uppnå målen i kursplanerna. Våra elever får också arbeta med jaget liksom träna på vardagliga aktiviteter.

Vi tycker även det är viktigt att vara ute och röra på sig varje dag. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

Samarbetet med grundskolan är en naturlig del i vårt kvalitetsarbete och vår utveckling av verksamheten. Vi ser att skolformerna kompletterar varandra på ett fint vis. Även fritidsavdelningen samverkar med grundskolan.

Vår personal har god behörighet och består av klasslärare, specialpedagog, förskollärare, barnskötare och elevassistenter. Till arbetslaget hör också en textillärare, en träslöjdslärare, en idrottslärare och en hemkunskapslärare.

Med våra olika kunskaper arbetar vi för att ge våra elever en god livskunskap, allmänbildning och självkännedom. Detta för att de ska klara sig i samhället som trygga och självständiga personer, utifrån sin egen förmåga. Här lär vi för livet.

I Nynäshamns gymnasiesärskola finns ett nationellt program för administration, handel och varuhantering. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Ett individuellt program är förlagt på Nynäshamns gymnasium (ytterligare ett individuellt program finns på gymnasiesärskolan Idun).

Programmet för administration, handel och varuhantering

Eleverna får på det här nationella programmet grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen på programmet har viss yrkesinriktning.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Individuellt program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Istället för ämnen läser eleven dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor bestämmer vad eleven kan kombinera.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. I stället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper.

Vi strävar efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för inlärning och utveckling. Vi skapar en förutsägbar, strukturerad och tydlig miljö. Grupptillhörighet och gruppaktiviteter är viktigt men undervisningen är anpassad för varje elev och alla har sin individuella pedagogiska planering och sitt individuella schema. Vad som ska ske visas med föremål, foton, ritade bilder och/eller ordbilder.

Istället för ämnen läser eleven dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Kontakt

Idun, grundsärskola
ämnesområden 1-9
och gymnasiesärskola
individuellt program

Tillförordnad rektor Gunilla Olsson Oldenborg
08-520 635 06
gunilla.olsson-oldenborg@nynashamn.se

Adress

Idunvägen 1
149 22 Nynäshamn

Grundsärskolan 1-6 Linden
och Grundsärskolan 7-9,
Vanstaskolan

08-520 735 01

Adress

Ösmo Centrum 6
148 30 Ösmo

Gymnasiesärskolan på
Nynäshamns gymnasium

08-520 683 50

Adress

Kvarnvägen 4
149 32 Nynäshamn

Katarina Malmström

Tillförordnad kvalificerad handläggare på
barn- och utbildningsförvaltningen
08-520 684 42
katarina.malmstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?