Klagomål på skolverksamheten och anmälan om kränkande behandling

I skollagen, som började gälla 1 juli 2011 anges det att kommunen ska ha rutiner för klagomål på skolverksamheten. Även anmälan om kränkande behandling ska gå att lämna. Här hittar du mer information och blankett för detta.

Enligt skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Lagen gäller alla skolformer - förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Så här går det till

Klagomål kommer in till barn- och utbildningsnämnden respektive näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som registrerar ärendet och skickar vidare till berörd skola/förskola eller till någon centralt att svara inom tio dagar.

Även om personen som lämnat klagomål valt att vara anonym vill vi ha in svar för att redovisa till nämnd.

Nämndsekreterare gör en sammanställning på inkomna klagomål, när det besvarats och vad det handlar om, till politikerna i barn- och utbildningsnämnden för förskola- och grundskoleverksamheten, respektive näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för gymnasie- och vuxenskoleverksamheten. Om politikerna vill ta del av vad klagomålen handlar om finns de i en pärm hos nämndsekreteraren. Inget finns digitalt registrerat.

Ett led i rutinen och för att få den att fungera är att få in alla klagomål skriftligt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: