Anhörig till en äldre person

Som stöd till anhöriga i Nynäshamns kommun erbjuder vi bland annat olika föreläsningar, utbildningar och självhjälpsgrupper. För mer information eller om du har frågor – kontakta gärna kommunens anhörigsamordnare.

Stöd kan även ges i form av insatser som din närstående ansöker om. Vissa insatser är utformade specifikt för avlastning av anhöriga, medan andra kan fungera avlastande i just din situation. Kontakta gärna en handläggare och rådfråga utifrån din och din närståendes situation vilka insatser som skulle kunna passa er. De vanligaste avlastande insatserna beskrivs nedan.

Hemtjänst

För dig som ger omvårdnad och/eller tillsyn till en närstående med ett omfattande behov kan hemtjänstinsatser fungera som avlastning. Det kan till exempel handla om hushållssysslor som att tvätta, städa och laga mat. Önskar du att hemtjänsten avlöser dig med den personliga omvårdnaden och tillsynen som din närstående är i behov av, finns även denna möjlighet.

Avlösning

Du som bor med din närstående kan ansöka om avlösning som kan ges både i och utanför hemmet. Det innebär att personal avlöser dig under bestämda tider. Avlösaren tar hand om din närstående och du får möjlighet att vila eller göra något för egen del.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en insats för personer som har svårigheter att på egen hand medverka i samhällets sociala aktiviteter på grund minnesproblematik eller fysisk funktionsnedsättning och som har behov av hjälp med sin personliga omsorg. Dagverksamheten ska underlätta för den enskilde att bo hemma och bidrar även till att skapa struktur på dygnet. Den syftar till ökad livskvalitet och till att bryta social isolering. Insatsen har också som syfte att du som anhörigvårdare blir avlastad.

Korttidsboende eller växelvård

Korttidsboende är en insats för personer som har ett så omfattande behov av omvårdnad och/eller tillsyn hela dygnet att det inte kan tillgodoses med insatser i hemmet. Korttidsboende kan beviljas för att du som anhörig ska få möjlighet att vila och återhämta dig. Då din närstående beviljas korttidsboende regelbundet kallas det för växelvård. Det är en insats som finns för att du som anhörig ska få avlastning.

Stöd kan även ges i form av insatser som din närstående ansöker om. Vissa insatser är utformade specifikt för avlastning av anhöriga, medan andra kan fungera avlastande i just din situation. Insatserna nedan ges enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kontakta gärna en handläggare och rådfråga utifrån din och din närståendes situation vilka insatser som skulle kunna passa er. De vanligaste avlastande insatserna beskrivs nedan.

Hemtjänst

För dig som ger omvårdnad och/eller tillsyn till en närstående med ett omfattande behov kan hemtjänstinsatser fungera som avlastning. Det kan till exempel handla om hushållssysslor som att tvätta, städa och laga mat. Önskar du att hemtjänsten avlöser dig med den personliga omvårdnaden och tillsynen som din närstående är i behov av, finns även denna möjlighet.

Avlösning

Du som bor med din närstående kan ansöka om avlösning som kan ges både i och utanför hemmet. Det innebär att personal avlöser dig under bestämda tider. Avlösaren tar hand om din närstående och du får möjlighet att vila eller göra något för egen del.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en insats för personer som har svårigheter att på egen hand medverka i samhällets sociala aktiviteter på grund minnesproblematik eller fysisk funktionsnedsättning och som har behov av hjälp med sin personliga omsorg. Dagverksamheten ska underlätta för den enskilde att bo hemma och bidrar även till att skapa struktur på dygnet. Den syftar till ökad livskvalitet och till att bryta social isolering. Insatsen har också som syfte att du som anhörigvårdare blir avlastad.

Korttidsboende eller växelvård

Korttidsboende är en insats för personer som har ett så omfattande behov av omvårdnad och/eller tillsyn hela dygnet att det inte kan tillgodoses med insatser i hemmet. Korttidsboende kan beviljas för att du som anhörig ska få möjlighet att vila och återhämta dig. Då din närstående beviljas korttidsboende regelbundet kallas det för växelvård. Det är en insats som finns för att du som anhörig ska få avlastning.

Boendestöd

Boendestöd är en stödinsats som utförs tillsammans med din närstående. Boendestödet kan stödja din närstående med att städa, tvättar kläder eller planerar och strukturerar vardagssysslor. Boendestödjaren kan även hjälpa din närstående vid kontakter med vård och myndigheter eller med att bryta social isolering genom social samvaro.

Avlösning i hemmet

Insatsen är en insats enligt LSS och innebär att en avlösare kommer hem till dig och tar hand om din närstående, så att du får möjlighet att vila eller göra något för egen del.

Korttidsvistelse

Insatsen är en insats enligt LSS och innebär att din närstående vistas på ett korttidsboende eller hos en stödfamilj och får möjlighet att göra roliga aktiviteter med andra. Insatsen innebär för dig som är anhörig att du blir avlastad.

Ny anhöriggrupp 1 februari 2023

Nu drar vi igång en ny anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med ett missbruk eller beroende. Vi träffas sju gånger och syftet är att du ska att må bra och kunna ta hand om din situation. Vi kör olika teman varje gång. Exempel på teman är att sätta gränser, kommunikation, strukturerad problemlösning och hur kan jag gå vidare i livet?

Har du frågor eller vill anmäla dig till kursen, hör av dig till oss på behandlingsteamet goran.oreskog@nynashamn.se eller pawel.macieszonek@nynashamn.se

Behandlingsteamets anhörigprogram

Anhörigstödet går främst ut på att stödja dig som är anhörig att må bra och kunna ta hand om din situation. Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå vidare i livet.

Föräldrastegen - för dig med barn i riskzonen

Föräldrastegen är ett program som vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 13–17 år och som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger. Syftet är att stärka relationen mellan föräldern och tonåringen samt föräldrarnas förmåga att förebygga och att hantera konflikter.

Kontakt

Behandlingsteamets anhörigprogram
Göran Oreskog
behandlingsteamet
08-520 688 74
goran.oreskog@nynashamn.se

Pawel Macieszonek
08-520 738 78
pawel.macieszonek@nynashamn.se

Föräldrastegen
Per Eriksson
Kurator
08-520 681 11
per.eriksson@nynashamn.seKontakt

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01
jenny.sahlin@nynashamn.se

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79
susanne.vikander@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: