Stödboende

Stödboendet Hammaren är ett boende med stöd- och behandlingsinsatser. Boendet riktar sig till personer från 18 år och uppåt med beroendeproblematik och som är motiverade till förändring.

Behovet utreds av en socialsekreterare på vuxenenheten. Boendet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Alla beslut är tidsbegränsade och hur länge du stannar på Hammaren styrs av ditt behov. Boendet är alkohol -och drogfritt.

Ansök om stödboende

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.
Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift


Avgift för stödboende

70 kronor per dygn

Kontakt

Besöksadress

Konsul Jonssons väg 17 A
149 45 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: