Information till den sökande och intygsskrivande läkaren

Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • under högst 3 timmar på gågata.
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (exempelvis vändplats, lastplats, taxiplats, p-plats reserverad för buss eller lastbil). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvud- led om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gångfartsområden gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Ovan fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelse-hindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkerings-tillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.
 • Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkerings-tillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkerings-tillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta ändamål kan särskilt tillstånd utfärdas. Ansökningsblankett kan hämtas på Transport styrelsens hemsida.

Hur görs bedömningen av min ansökan?

 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Det är din kommunala nämnd för trafikfrågor som beslutar huruvida du kan få ett tillstånd eller inte.
 • När du förnyar ditt nuvarande parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs en ny bedömning av ditt behov av ett parkeringstillstånd.
 • Kommunens beslut gällande din ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Exempel på vanlig praxis:

 • Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.

Giltighet

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan fås av den kommun du befinner dig i.

Parkeringstillstånd gäller normalt inte på privat mark om inte markägaren medgivit detta. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Telefonnummer ska finnas vid infart till parkeringsplatsen. Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.

Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som inte själv kör motorfordon får endast användas när tillståndsägaren finns med i fordonet och parkeringen åsyftar den rörelsehindrade. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta respektive kommun för besked.

Förlorat eller stulet tillstånd

Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte bör förvaras synligt i fordonet utom vid parkering. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdas ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Tillståndets placering i fordonet

Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat med fram-sidan uppåt i fordonets främre del så att det är väl synligt
och läsbart utifrån.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelse-hindrade ska behandlas enligt lagen om behandling av person-uppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen (PuL).

 • Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår gratis erhålla besked om vilka personuppgifter rörande den sökande behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid med lagen.
 • All hantering av ansökningar om parkeringstillstånd är sekretessbelagd i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) 26 kap, 1 §

Kontakt

Lena Helin

trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?