Kommunens styrmodell

Nynäshamns kommuns styrmodell tydliggör hur organisationen ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål och gör att vi arbetar åt samma håll. Modellens syfte är att se till att vi följer upp och återrapporterar våra insatser på ett sätt som säkerställer att skattemedlen går till det som politiken har bestämt.

Uppföljning

Mål och budget är kommunens högsta styrande dokument. Det tas årligen fram för en fyraårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige. Dokumentet består av:

  • Den politiska visionen
  • Övergripande och nämndspecifika mål för de kommande fyra åren
  • Specifika satsningar
  • Budget på nämndnivå
  • Drifts och investeringsramar
  • Skattesats och VA-avgifter
  • Finansiella mål, samt låneramar, inklusive ramar för finansiell leasing för planperioden

Bild illustrerar kommunens målkedja

Klicka på bilden för att göra den större.

Vision 2040

Visionen är en del av Nynäshamns kommuns styrmodell och talar om vart kommunen vill vara år 2040. Den ger alla som bor eller arbetar i Nynäshamn en bild och riktning för hur framtiden ska se ut. Visionen utgår från dig som lever eller är verksam här och vad du behöver för att trivas och må bra i kommunen. För att kommunen ska uppnå det som framgår av visionen på lång sikt finns konkreta mål och aktiviteter i kommunens styrdokument som mål och budget och verksamhetsplaner.

Mål

Fullmäktige beslutar varje år ett antal kommunövergripande mål och ger sedan nämnderna i uppdrag att arbeta fram specifika mål som är mätbara och bidrar till att styra verksamheten mot kommunfullmäktiges mål. Dessa mål ska genomsyras av visionen.

Nynäshamns kommun har också ett antal tvärsektoriella mål, det vill säga mål på nämndnivå som är samma för alla nämnder. Det handlar till exempel om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, ha god ekonomisk hushållning och kommunens miljö- och klimatmål.

Aktiviteter

Varje nämnd tar fram ett antal aktiviteter som beskriver vad verksamheterna inom förvaltningen ska göra för att nå de mål som är satta. Dessa återfinns i respektive nämnds verksamhetsplan.

Kopplat till respektive kommunfullmäktigemål finns det indikatorer som är riktningsvisare för Mål och budget fyra år framåt. Nämnderna ansvar även för att ta fram resultatindikatorer och åtaganden som tillsammans blir grunden för respektive nämnds verksamhetsplanen. Alla nämnder ska bidra till måluppfyllelsen för respektive mål satta av kommunfullmäktige.

En viktig del i vår styrmodell är uppföljningen av mål och hur vi använt våra ekonomiska resurser. Respektive nämnd upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för nämndens verksamhet och kommunstyrelsen sammanfattar detta till en helhet för kommunen.

Vår styrmodell är uppbyggd på ett sätt som möjliggör medarbetarnas involvering i uppföljnings och planeringsarbetet och ger en röd tråd i hur verksamheten styrs, planeras och följs upp. Ambitionen är att alla medarbetare ska få känna sig delaktiga och kunna påverka kommunens inriktning.

Kommunstyrelsen och nämnderna har gemensamma genomgångar av lämnade rapporter som sedan ligger till grund för kommande års verksamhetsplanering.

Vid sidan av rapporteringen till kommunfullmäktige ska nämnderna varje månad följa verksamhetens ekonomiska utveckling med utgångspunkt från nämndens internbudget.

En del av kommunens verksamhet har också uppföljningsansvar till berörd statlig myndighet.

Vi jobbar för att ständigt göra verksamheten bättre och för att använda resurserna på bästa sätt. Vårt uppföljningsarbete sker på flera sätt och sammanställs i respektive nämnds tertialrapporter. Parallellt med detta tar vi del av och analyserar statistik och jämförelsedata från nationella mätningar

Kommunens kvalitet i korthet innehåller jämförelsedata mellan alla kommuner i landet. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som årligen presenterar rapporten.

KOLADA är SKR:s databas med jämförelsetal inom skola, vård och omsorg med omfattande statistik för kommunens verksamheter.

Utöver KKiK och KOLADA finns en mängd mått som mäts och redovisas både internt i kommunen och av utomstående aktörer. Bland de mått som redovisas av utomstående aktörer finns till exempel SKR:s serie ”Öppna jämförelser” inom ett antal områden och Svenskt näringslivs ranking av kommunernas näringslivsarbete.

Varje nämnd väljer de mått de finner relevanta och redovisar dessa kontinuerligt på nämndnivå för att säkerställa kvaliteten i verksamheten och att de av kommunfullmäktiges fastställda inriktningar fått genomslag i verksamheten.

Hållbar utveckling är stommen i kommunens styrning. Begreppet hållbarhet innebär att sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner hänger ihop och påverkar varandra och därför inte kan hanteras var för sig. Hållbar utveckling i sig är inte en målsättning utan en kontinuerlig process på alla nivåer och i alla delar av kommunens verksamhet.

Hållbar utveckling säkerställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sitt behov. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas till vad miljön och människors hälsa tål och långsiktigt investera i dessa resurser.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: