Kommunrevision

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På kommunfullmäktiges uppdrag granskar de om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas uppdrag

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. De förtroendevalda i nämnder och styrelser är ansvariga inför fullmäktige för hur de själva och deras anställda sköter kommunens verksamhet. Revisionsansvaret gäller styrningen, uppföljningen och kontrollen av nämndens verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen anger kring revision.

Kommunrevisionen i Nynäshamn består av sex förtroendevalda revisorer. Två av revisorerna är tillika lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: