Kommunrevision

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På kommunfullmäktiges uppdrag granskar de om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas uppdrag

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. De förtroendevalda i nämnder och styrelser är ansvariga inför fullmäktige för hur de själva och deras anställda sköter kommunens verksamhet. Revisionsansvaret gäller styrningen, uppföljningen och kontrollen av nämndens verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen anger kring revision.

Kommunens revisorer

Kommunrevisionen i Nynäshamn består av sex förtroendevalda revisorer. Två av revisorerna är tillika lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?