Sök

Vision och mål

Kommunens politiska vision och mål sätts i Mål och budget som beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år.

Framtidsvision för Nynäshamns kommun

Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har
utvecklats fram till 2030. Med visionen vill Alliansen ge en vägledning till boende och verksamma i kommunen om vad kommunen strävar efter och vill uppnå.

Vision 2030

Nynäshamn har unika förutsättningar. Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, samtidigt som vi via vår hamn har nära till såväl Gotland som Polen och Lettland. Det är också nära till naturen och skärgård, som enkelt kan nås med landburen kollektivtrafik. Detta skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.

Alliansens mål är att kommunen, inte i första hand ska uppfattas som en myndighet, utan som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens arbetsprocesser ska vara öppna för insyn och man ska vara säker på att få det stöd och den service man har rätt till.

Det ska kännas tryggt att bo i Nynäshamn och när du rör dig ute på gator, vägar och torg. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga. Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare, som skapar bra förutsättningar för ungdomars framtid. Den mat som serveras i barnomsorg, skola, vård och omsorg ska i möjligaste mån vara ekologisk, närproducerad och lagas lokalt.

För Alliansen är frågorna kring det lokala näringslivet och jobben centrala. Vi vill göra det mer
lönsamt att jobba och underlätta för företag och entreprenörer att starta och växa, samt ge tidigt och tydligt stöd till dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. En grund till framgång är att kommunalt satsa på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatteintäkter – skola, utbildning, bostadsbyggande och lokala näringslivet.

Nynäshamn – där havet och livet möts.

Kommunens övergripande mål 2020

1. Nynäshamns kommun har en gynnsam tillväxt

Kommunens ambition är att ha en årlig befolkningsökning med ca 1,2%. Kommunen erbjuder nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av attraktiva bostäder i varierade upplåtelseformer. Kommunen utvecklar inköpt, exploateringsbar mark för bostäder, arbetsplatser och samhällsservice.

En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter. Det är även viktigt att vägarna till och från kommunen är trafiksäkra och fungerar optimalt.

2. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för kommuninvånarna och besökare. Kommunen erbjuder en god livsmiljö med närhet till det viktiga i livet, som lockar till att starta och utveckla verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen upplevs som ett öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning.

Nynäshamns kommun ska erbjuda ett utbildningssystem med hög kvalitet samt skapa goda
möjligheter till en innehållsrik och omväxlande fritid. Det har avgörande betydelse för att förhindra och motverka ohälsa, i livets alla skeden. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor, goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk.

3. Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle

Nynäshamns kommun har antagna Klimat-och miljömål 2018-2021 – Med sikte mot 2045.
Uppföljning av klimat- och miljömålen sker genom de fyra målområden, där kommunstyrelsen väger samman de olika målen under varje område till ett enda värde, dock med en förklarande text till utvecklingen av måluppfyllelsen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?