Årsredovisning och kommunrevision

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Där redovisas kommunens ekonomiska utfall och vad som genomförts under året.

Dokumentet innehåller en jämförelse mellan kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för varje nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning och kommunens redovisning. Årsredovisningen innehåller bland annat befolkningsförändring, arbetsmarknads- och näringslivsutveckling, investeringar, driftredovisning för nämnder och styrelser, kommunens tillgångar och skulder, personalanalys och revisionsberättelse.

Kommunens revisorer

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På kommunfullmäktiges uppdrag granskar de om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: