Kommunens förvaltningar

Kommunens förvaltningar sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som politikerna beslutar om. Inom Nynäshamns kommuns förvaltningar arbetar cirka 2000 personer.

Huvuddelen av Nynäshamns kommuns verksamhet utförs av olika förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Varje förvaltning leds av en nämnd som består av förtroendevalda politiker.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, grundskolor, grundsärskola samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Antal anställda

Cirka 840

Kontaktuppgifter

barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden fattar politiska beslut som rör kultur och fritid.

Förvaltningschef

Lina Axelsson Kihlblom
08-520 683 03
lina.axelsson-kihlblom@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Tina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grundskola/grundsärskola
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstaben
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Hans-Martin Akleye, avdelningschef Kultur och fritid
Arne Almroth, enhetschef Kulturskolan
Carolina Wallberg, controller
Anna-Karin Tell, HR-partner
Helena Rydberg Granath, HR-partner
Henrik Schmidt, kommunikatör

Avdelningar och enheter

Avdelning Förskola

Avdelning förskola ansvarar för kommunens samtliga förskolor, kostenheten och familjecentral.

Avdelningschef
Tina Persson
08-520 682 01
christina.a.persson@nynashamn.se

Enheter

Kostenheten

Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och våra äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.

Enhetschef: Maud Gezelius

Avdelning Grundskola/grundsärskola

Avdelning gymnasie/gymnasiesärskola/vuxenutbildning ansvarar för att kommunens gymnasieundervisning och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Avdelningschef
Jabil Seven
08-520 681 28
jabil.seven@nynashamn.se

Avdelning Kultur och fritid

Avdelning kultur och fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar.

Avdelningschef
Hans-Martin Akleye
08-520 681 99
hansmartin.akleye@nynashamn.se

Enheter

UNG Fritid

UNG Fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar.

Enhetschef: Kristian Slotte

Bibliotek

Enheten Bibliotek ansvarar för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Enhetschef: Giovanna Jörgensen

Ösmo Simhall

Enheten Ösmo simhall ansvarar för driften av simhallen i Ösmo.

Enhetschef: Mikael Tegelstam

Anläggning och förening

Enheten anläggning och förening ansvarar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar samt för samarbetet med kommunens föreningsliv.

Enhetschef: Sune Hamrin

Avdelning Stöd och utveckling

Avdelning Stöd och utveckling ansvarar för den centrala elevhälsan i Nynäshamns kommun och samordnar elevhälsans medicinska insats.

Avdelningschef
Katarina Malmström
08-520 684 42
katarina.malmstrom@nynashamn.se

Enheter

Central elevhälsa

Den centrala elevhälsan består av specialpedagoger, skolpsykologer, skolläkare och samordnande skolsköterska.

Enheten för närvarostöd

Enheten för närvarostöd arbetar med insatser för att höja skolnärvaron i kommunens skolor.

Avdelning Förvaltningsstab

Avdelning Förvaltningsstab ansvarar för förvaltningens administrativa processer och centrala kommunikationsarbete.

Avdelningschef
Robert Jägare
08-520 683 70
robert.jagare@nynashamn.se

Enheter

IKT-enheten

IKT-enheten ansvarar för driften av teknisk utrustning som används inom barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för kommunstyrelsen som ledningsorgan. På uppdrag av kommunstyrelsen planerar, samordnar och följer förvaltningen även upp hela den kommunala verksamheten, som det är beslutat att fungera enligt kommunfullmäktige.

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns kommunövergripande verksamheter som stödjer alla förvaltningar som till exempel fastighet, kontaktcenter, ekonomi, HR, kommunikation och IT. Kansliet ansvarar för bland annat förberedelser och planering inför genomföranden av både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Inom förvaltningen tas det även fram strategiska planer för övergripande samhällsutveckling och för hållbar tillväxt i näringslivet.

Antal anställda

148

Kontaktuppgifter

kommunstyrelsen@nynashamn.se
Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Carolina Pettersson
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Carolina Pettersson, kommundirektör
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare
Christian Wigren, kanslichef
Linn Marsten, personalchef
Dan Olén, ekonomichef
Alarik von Hofsten, tillförordnad planerings- och hållbarhetschef
Petra Kålbäck, utvecklingschef
Claes Kilström, fastighetschef

Avdelningar och enheter

Kansliavdelningen

Avdelningen bereder och sammanställer ärenden inför de politiska sammanträden som de också administrerar. Avdelningen är ett stöd för politiker och övriga förvaltningar i juridiska frågor och hanterar begäranden och frågeställningar från allmänheten som rör handlingars offentlighet och sekretess. Kommunens säkerhetschef och dataskyddsombud tillhör även kansliavdelningen.

Christian Wigren, kanslichef
08-520 735 75
christian.wigren@nynashamn.se

Kontaktcenter

Enhetens uppdrag är att ge kommuninvånare och besökare hjälp och vägledning kring all kommunal service.

Malin Gillfjärd är ansvarig chef för enheten

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande i kommunen, samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Avdelningen hanterar löpande ekonomiadministration samt utgör ett stöd i kommungemensamma frågor gällande ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och finansieringsfrågor. Ekonomiavdelningen arbetar för en effektivare ekonomistyrning och ekonomiadministration, och för en kvalitetssäkrad uppföljning och analys till stöd för chefer och förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Dan Olén, ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Redovisning och systemstöd

Ansvarar för redovisning, löpande ekonomiadministration samt bokslut och rapportering. Enheten hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra samt in- och utbetalningar. System- och utvecklingsansvar för kommunens ekonomisystem.

Marita Öberg är ansvarig chef för enheten

Verksamhets- och ledningsstöd

Ansvarar för ekonomistyrning, resursfördelning, uppföljning, rapportering samt finansieringsfrågor. Enheten utgör ett stöd till chefer och budgetansvariga i arbetet med uppföljning, budget och prognoser samt i övriga ekonomifrågor. System- och utvecklingsansvar för kommunens beslutsstödssystem.

Marie Stålbom Warg är ansvarig för enheten

HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att driva strategisk utveckling, svara för rådgivning, ge administrativt stöd och service samt svara för kontroll och uppföljning inom det personalpolitiska och personaladministrativa området.

Linn Marsten, personalchef
08-520 681 24
linn.marsten@nynashamn.se

HR-stab

Staben ansvarar för att bedriva HR-strategisk utveckling när det gäller att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kommunens varumärke, organisatoriska arbetsmetoder för chefs- och medarbetarskap samt kommungemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter.
I staben ingår även ansvaret för projektledning för våra två stora folkhälsoprojekt, Jaget-laget-uppdraget och ESF-projektet ett Hälsofrämjande arbetsliv.

Linn Marsten är ansvarig chef för enheten.

Avtal, förhandling och lön

Enheten tar fram policys och riktlinjer, utbildningar och verktyg samt ger råd och specialiststöd till HR-partner och chefer inom:

  • Avtal, samverkan och förhandlingar samt lönebildning
  • Specialiststöd, inom arbetsrätt, LAS och arbetsmiljörätt, lönekartläggning och löneöversyner
  • Produktion och utbetalning av löner, support via mail och telefon till chefer och medarbetare, inbetalning av skatter och pensioner samt systemförvaltning
  • Framtagande, analys och utveckling av personalnyckeltal samt projektledning
  • Enheten ansvarar även för administration och framtagande av förmåner samt samordning av feriejobb till kommunens 16-17 åringar

Mona Bjurén är ansvarig chef för enheten.

Verksamhetsnära stöd

Enheten tillhandahåller ett konsultativt expertstöd till chefer i HR-relaterade frågor i ett nära samarbete med förvaltningarna via HR-partners. Enheten följer även upp och arbetar för att säkerställa att lagar och regelverk följs och att kommunens alla chefer står för en gemensam personalpolitik.

Mona Bjurén är ansvarig chef för enheten verksamhetsnära stöd.

Bemanningscentrum

Enheten Bemanningscentrum bidrar med korttidsvikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, förskolor, fritidshem, särskolan samt kostverksamhet.

Ulrica Granskog är ansvarig chef för enheten.

Planering och hållbarhet

Avdelningen ansvarar för kommunens Samhällsbyggnadsprocess. Det innebär att de samordnar, styr, utvecklar och följer upp kommunövergripande strategiska processer inom bland annat översiktsplanering, bostadsförsörjning, miljö- och klimatfrågor, trafik och infrastruktur, lokalförsörjning, social hållbarhet, statistik och kvalitetsuppföljning, exploatering och markförvaltning.

Alarik von Hofsten, tf planeringschef
08-520 688 43
alarik.vonhofsten@nynashamn.se

Mark och exploatering

Mark och exploateringenhetens arbete innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. En av uppgifterna är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen.

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef
08-520 688 53
sabina.edelman@nynashamn.se

Utvecklingsavdelningen

Avdelningen ska stödja verksamheterna med metodstöd för förändringsledning, förändringsstöd och kommunikation och bidra till en sammanhållen kommungemensam utvecklingsresa och hjälpa verksamheterna att ta tillvara digitaliseringen möjligheter.

Petra Kålbäck, utvecklingschef
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Kommunikationsenheten

Enhetens uppdrag är bland annat att driva och utveckla kommunens kommunikationsarbete. Samordna, leda och följa upp den övergripande kommunikationen samt äga, samordna, leda och följa upp utvecklingen av kommunens övergripande kommunikationskanaler och kommunikationsverktyg.

Petra Kålbäck är chef för enheten

IT-enheten

Enhetens uppdrag består främst i att stödja och samordna verksamheternas utveckling och förvaltning inom IT, telefoni och digitalisering samt ansvara för att kommunen har en driftsäker digital infrastruktur och en tillgänglig digital arbetsplats.

Petra Kålbäck är chef för enheten

Fastighetsavdelningen

På fastighetsavdelningen ligger ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ägs av Nynäshamns kommun. Avdelningen sköter drift, underhåll och städning av till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. På avdelningen finns också intern service med bland annat tryckeri och personalmatsal. Här arbetar cirka 90 personer.

Avdelningschef är Claes Kilström

Enheter

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av de kommunala verksamhetsfastigheterna, så som skolor, förskolor och boenden.

Enhetschef är Robin Averstedt

Kvalitet och miljö

Kvalitetsanvarig ansvarar för kvalitets- och miljösäkring av fastighetsavdelningen verksamhet.

Chef är Claes Kilström

Projekt

Projektenheten driver större och mindre fastighetsprojekt som exempelvis bygge av ny förskola eller renovering av en skola eller ett äldreboende.

Enhetschef är Robin Averstedt

Service

Serviceenheten ansvarar för städning av merparten av kommunens verksamhetsfastigheter. Här finns också vaktmästare och fastighetsskötare som tar hand om felavhjälpande underhåll.

Enhetschef är Johan Forsell

Stab

Stabens uppdrag är att stötta övriga enheter på avdelningen med ekonomiskt och administrativt stöd.

Gruppchef är Therese Johansson

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen

Näringslivsavdelningen samlar ansvar, kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete.

Förvaltningen ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet, utveckling av kommunens service till företag och för att öka antalet företagsetableringar, bland annat genom att stärka Nynäshamn som besöksmål. Förvaltningen har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland annat ingår gymnasiet, sommarjobb och insatser som realiserar kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. Förvaltningen ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i form av Campus Nynäshamn och kommunala arbetsmarknadsinsatser samt att genomföra kommunens sommarjobbssatsning för ungdomar.

Kontaktuppgifter

nan@nynashamn.se

Kontaktcenter 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningschef

Näringslivs- och arbetsmarknadschef
Lina Axelsson Kihlblom
08-520 683 03
lina.axelsson-kihlblom@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp (uppstart 1 september 2021)

Lina Axelsson Kihlblom, näringslivs- och arbetsmarknadschef
Jabil Seven, skolchef Nynäshamns gymnasium, gymnasiesärskola och Campus Nynäshamn
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen
Claes Hedin, enhetschef servicepartner
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef
Rickard Andersson, enhetschef gästhamn och besökscenter
Kicki Lundgren, sommarjobbsamordnare
Karin Dellenholt, nämndsekreterare/jurist

Avdelningar

Näringsliv

Avdelningen för näringsliv och besöknäring ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Avdelningen ansvarar också för att stärka Nynäshamn som besöksmål genom att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Näringslivsavdelning
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Gästhamn och besökscenter
Rikard Andersson, enhetschef
08-520 739 31
rikard.andersson@nynashamn.se

Sommarjobb
Kicki Lundgren, sommarjobbsamordnare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Arbetsmarknad

Avdelningen ger stöd till personer som på olika sätt har svårt att få ett arbete, till exempel genom Ung i Nynäs, SamMA-projektet och MIA-projektet. I uppdraget ingår att utveckla och rusta individer för en öppen arbetsmarknad. I avdelningen finns även aktivitetshuset Idun och Arbets- och utvecklingscentrum.

Arbetsmarknadsavdelningen
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Servicepartner
Servicepartners uppdrag är att utveckla och rusta individer för en öppen arbetsmarknad. Servicepartners samarbetspartner är socialförvaltningen och arbetsförmedlingen som remitterar personer till enheten för arbetsträning.

Claes Hedin, enhetschef
08-520 739 05
claes.hedin@nynashamn.se

Gymnasium och Campus Nynäshamn

Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieundervisning och lärcentrum Campus Nynäshamn som omfattar högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nynäshamns gymnasium, gymnasiesärskola och Campus Nynäshamn
Jabil Seven, skolchef
08-520 681 28
jabil.seven@nynashamn.se

Nynäshamns gymnasium och gymnasiesärskola
Lena Birkmanis, rektor
08-520 683 29
lena.birkmanis@nynashamn.se

Campus Nynäshamn
Anneli Sahlin, rektor
08-520 680 59
anneli.sahlin@nynashamn.se

Administration

Administrationen har bland annat hand om utredningar, systemförvaltning, arkiv och kvalitetsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, detaljplanering och bygglov. Här ligger också skötseln av kommunens yttre miljö som parker, lekparker, grönområden, kommunala gator och vägar, badplatser och motionsspår. Förvaltningen ansvarar även för kommunalt vatten och avlopp och renhållning.

Antal anställda

185 personer.

Kontaktuppgifter

E-post: sbn@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00 (Kontaktcenter)

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningschef

Alf Olsson
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ida Olén, avdelningschef plan- och bygglovsavdelningen
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Malin Qviberg, VA-och renhållningschef
Lisa Olén, kommunikationsstrateg
Lova Lonér, HR-partner
Marie Ekenstierna, controller

Avdelningar och enheter

Stadsmiljöavdelningen

Avdelningen stadsmiljö arbetar bland annat med skötseln av den yttre miljön, allmän platsmark, kommunala gator och vägar, parker, badplatser och motionsspår. Avdelningen har cirka 50 medarbetare. Verksamheten finansieras till största delen av nämndbidrag, vilket innebär att den betalas med skattemedel.

Avdelningschef är Jesper Skoglund

Enheter

Gata- och parkenheten

Gata- och parkenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar och gatubelysning. Enheten ansvarar också för skötsel och underhåll av dagvattenbrunnar, grönytor som t.ex. gräsytor, naturmark, träd och buskage, motionsspår, vandringsleder, isbanor, bollplaner, lekplatser, badplatser, naturreservat och offentliga toaletter.

T.f. enhetschef är Birgitta Larsson.

Produktionsenheten

Produktionsenheten ansvarar för nyproduktion inom ansvars- och uppdragsområdet. Det kan till exempel handla om anläggning av en ny gång- och cykelväg, upprustning av ett centrumområde eller anläggning av nya VA-ledningar. Enheten ansvarar också för planerat underhåll av större omfattning.

Enhetschef är Jonas Aleskog.

Fordon- och serviceenheten

Fordon- och serviceenheten ansvarar för kommunens fordon, maskiner och redskap, exempelvis bilar, traktorer, båtar och åkgräsklippare. Enheten sköter inköp/försäljning, service, administration och löpande underhåll.

Enhetschef är Johan Stokki.

Plan- och bygglovsavdelningen

Avdelningen ansvarar för bygglov och tillsyn, detaljplanering, hållbar utveckling, kulturmiljö samt geodata. Här arbetar cirka 30 personer. Avdelningen är till största delen intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren.

Avdelningschef är Ida Olén

Enheter

Plan- och kartenheten

Planenheten arbetar med att ta fram detaljplaner, trafikplanering, natur- och kulturmiljöfrågor, arkitektur och gestaltning. De ansvarar också för kommunens geodataverksamhet med bland annat nybyggnadskartor, baskartor och mättjänster.

Enhetschef är Ida Olén

Bygglovenheten

Enheten ansvarar för kommunens bygglov och tillsynsverksamhet.

Enhetschef är Rikard Strandberg.

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens vatten och avlopp, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten och avledning och rening av avloppsvatten. Kommunens renhållning sköts av SRV Återvinning respektive Förpacknings- och tidningsinsamlingen och VA-avdelningen ansvarar också för att säkerställa att renhållningsuppdraget sköts på ett bra sätt. På VA-avdelningen arbetar cirka 20 personer. VA-verksamheten finansieras av VA-avgifter från kunderna. Avdelningen får nämndbidrag, det vill säga skattemedel, för renhållningsverksamheten.

Avdelningschef är Malin Qviberg

Enheter

VA-drift

Enheten VA-drift arbetar med avloppsreningsverk och pumpstationer. Arbetet handlar om att säkerställa att leveransen av dricksvatten fungerar och att avleda och rena avloppsvatten och dagvatten.

Enhetschef är Per Karlsson

Ledningsnät

Enheten ledningsnät jobbar med att se till att VA-ledningsnätet fungerar och är i gott skick.

Tf. enhetschef är Carl-Fredrik Rydholm

Projekt

Projektgruppen driver projekt, större investeringar och reinvesteringar som krävs för att verk, pumpstationer och ledningsnät ska fungera och byggas ut.

Chef är Malin Qviberg

Förvaltningsstaben

På förvaltningsstaben finns registratorerna som bland annat lämnar ut allmänna handlingar. Här finns också andra förvaltningsövergripande funktioner som nämndadministration.

Chef är Alf Olsson

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik.


Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med olika former av funktionsnedsättningar, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem. Socialförvaltningen handlägger bland annat frågor som rör försörjningsstöd, skuldsanering, familjerätt, serveringstillstånd, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete inom olika områden.

Antal anställda

689 personer.

Kontaktuppgifter

socialnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenter 08-520 680 00.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Förvaltningschef

Socialchef
Marlen Terrell
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Marlen Terrell, socialchef
Sofia Stenman, avdelningschef vuxen- och funktionshinderområdet
Mikael Landberg, avdelningschef myndighet äldre och funktionshinder
Annette Ritari, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg
Anna Kessling, administrativ chef
Håkan Lythell, controller
Marie Eriksson, kommunikatör
Anna Marmgård, HR-partner
Jenny Wredenborg, HR-partner

Avdelningar och enheter

Central administration

Central administration har bland annat hand om utredningar, systemförvaltning, arkiv, kvalitetsfrågor och nämndsadministration.

Administrativ chef
Anna Kessling
anna.kessling@nynashamn.se

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen ansvarar för vård och omsorg om äldre. Äldreomsorgen ansvarar bland annat för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och hälso- och sjukvård.

Avdelningschef
Gabriella Rodling
08-520 736 78
gabriella.rodling@nynashamn.se

Enheter

Rosengårdens vård- och omsorgsboende, Äldrecentrum, Kastanjebackens dagverksamhet, Nattpatrullen

Enhetschef
Sahza Bella Dzabirov
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Tallåsens och Lotsens vård- och omsorgsboenden

Sunnerbo vård- och omsorgsboende

Hemtjänst inklusive trygghetspatrullen

Hälso- och sjukvård

Just nu en vakant tjänst och rekrytering pågår.

Funktionshinderområdet

Kommunen har det samlade ansvaret för omsorg och insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans med mera.

Avdelningschef
Sofia Stenman
08-520 680 42
sofia.stenman@nynashamn.se

Enheter

Avlösare, kontaktperson, stödfamilj, ledsagare

Kontaktsekreterare
Elisabeth Hansson
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Daglig verksamhet, Solgläntans gruppbostad

Gruppboende stad, Sorunda gruppbostäder

Boendestöd

Enhetschef
Veronica De Pascalis
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med bland annat stöd till barn och unga, personer med beroende och försörjningsstöd.

Avdelningschef
Annette Ritari
08-520 681 66
annette.ritari@nynashamn.se

Enheter

Vuxen

Arbete och rehab

Enhetschef
Marianne Lundin Lagestam
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Stödboende för ensamkommande

Barn och unga

Myndighet äldre och funktionshinder

Myndighetens uppdrag är att ge stöd till medborgarna i olika skeden i livet då deras egen förmåga att klara sin livsföring självständigt är nedsatt. Vi finns till för brukarna och deras anhöriga och ska på ett öppet och respektfullt sätt möta de medborgare som vi kommer i kontakt med. Vi handlägger ansökningar enligt gällande lagstiftning och ska på ett rättssäkert sätt aktivt arbeta för att medborgarnas behov av stöd och hjälp blir tillgodosett.

Myndigheten för äldre och funktionshinder ansvarar även för att följa upp kvaliteten i verksamheterna och har ett övergripande ansvar när det gäller att bevaka och planera för hur kommunen på bästa sätt ska möta upp medborgarnas framtida behov av stöd och hjälp.

Avdelningschef
Mikael Landberg
08-520 682 87
mikael.landberg@nynashamn.se

Enhetschef
Eva Christensson
08-520 698 25
eva.christensson@nynashamn.se

Verksamhetsutvecklare
Linda Strand
08-520 698 26
linda.strand@nynashamn.se

Enheter

Funktionshinder

Äldreomsorg

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?