Kvalitet och resultat

Kommunen deltar löpande i en rad olika kvalitetsmätningar som görs på nationell nivå. Syftet med mätningarna är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och är en del av vårt strategiska kvalitetsarbete.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som cirka 260 kommuner deltar i. KKiK presenterar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten beskriver övergripande kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner, och ger därmed en bra lägesbild av den egna kommunen.

Rapportens tre huvudområden:

 • Barn och unga.
 • Stöd och service.
 • Samhälle och miljö.

Kolada - statistikdatabas

Kolada är Sveriges kommuner och regioners öppna databas. Här kan du få fram jämförelser mellan Nynäshamn och andra kommuner i landet inom en rad olika områden. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Effektivitet

Ekonomi

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Kultur och fritid

Individ och familjeomsorg

Funktionshinderområdet

Äldreomsorg

Bostadsförsörjning

Näringsliv

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs i kommunen vartannat år. Statistiska Centralbyrån (SCB) står för både utformningen och genomförandet.

Urvalet består av 1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18 till 84 år. De utvalda medborgarna får välja att svara på frågorna via en pappersenkät eller via en webbenkät.

Enkäten består av tre delar:

 • Frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
 • Frågor om kommunens olika verksamheter.
 • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg.

Företagsklimat

Nynäshamns kommun genomför servicemätningen Insikt som mäter kundnöjdheten hos de företag som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Syftet är att förbättra kommunens företagsklimat.

De myndighetsområde som mäts är:

 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Brandskydd
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Enkäten för 2020 är ännu genomförd, men presenteras här så snart resultatet är klart.

Kontakt

Åsa Nyberg

statistiker
08-520 68 155
asa.nyberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?