Kommunens organisation

Nynäshamns kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen ansvarar för en stor del av den lokala samhällsservicen. Nynäshamns kommun ansvarar till exempel för förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg i kommunen. Andra ansvarsområden är stadsmiljö, vatten och avlopp, samhällsplanering och kultur och fritid. Kommunen styrs av folkvalda politiker.

Politisk organisation

En kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att det är kommunens invånare som i kommunalvalet bestämmer vilka som ska styra. De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år. Kommunens politiska organisation består av:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Det innefattar bland annat ekonomi, central förvaltning och planering. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Nämnderna ansvarar för beslut inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Förvaltningsorganisation

Kommunens förvaltningar sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om. Nynäshamns kommun har fem förvaltningar:

  • kommunstyrelseförvaltningen
  • barn- och utbildningsförvaltningen
  • näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • samhällsbyggnadsförvaltningen
  • socialförvaltningen

Kommunen har cirka 2000 medarbetare.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?