Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att:

  • fastställa vilka nämnder som ska finnas
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna ska betala.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter, varav en ordförande, en förste och en andre vice ordförande. Utöver dessa 41 ledamöter finns även 27 stycken ersättarplatser.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti och fullmäktiges möten filmas. Du kan ta del av dem fem dagar efter det att mötet varit. Alla punkter visas i sin helhet och vissa punkter sammanfattas av ordförande. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?