Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

Nynäshamns kommun är en politisk organisation som styrs genom olika nämnder och styrelser som har olika ansvarsområden, till exempel omsorg, skola och trafik. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa mer om fullmäktige och kommunens olika styrelser, nämnder och utskott.

Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, förste vice- och andra vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fullmäktiges fördelning.

På sidan sammanträden och protokoll hittar du information om när fullmäktige eller kommunens nämnder sammanträder. Där kan du också ta del av protokoll från tidigare möten.

Kommunens egna nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Sammanträdena hålls en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti. Det är kommunstyrelsen som lämnar förslag till alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att:

 • fastställa vilka nämnder som ska finnas
 • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
 • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
 • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna ska betala.
 • större investeringar
 • planer och mål för verksamheten

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter, varav en ordförande, en förste och en andre vice ordförande. Utöver dessa 41 ledamöter finns även 27 stycken ersättarplatser.

Följ mötena på plats eller digitalt

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Kan du inte närvara på plats kan du följa sammanträdet digitalt över en webbsändning. Sändningarna finns att ta del av upp till 14 dagar efter att mötet avslutats. Alla punkter visas i sin helhet och vissa punkter sammanfattas av ordförande.

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för

 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • övergripande personalfrågor
 • plan- och byggnadsfrågor
 • övergripande planering
 • exploatering av mark
 • försvar och beredskap

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad förutom juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. De politiska beslut som fattas i kommunstyrelsen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen. De aktiviteter som kommunstyrelsen ska arbeta med under verksamhetsåret framgår av verksamhetsplanen Pdf, 1.4 MB..

Arbetsutskott

Ärenden som behandlas och beslutas i kommunstyrelsen bereds av två utskott:

 • kommunstyrelsens arbetsutskott
 • fastighets- och investeringsutskottet

I vissa ärenden får utskotten ta egna beslut. Detta regleras i kommunstyrelsens delegationsordning Pdf, 658.2 kB..

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i kommunstyrelsen och utskotten.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare elva ledamöter och elva ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i barn- och utbildningsnämnden genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen. De aktiviteter som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med under verksamhetsåret framgår av verksamhetsplanen Pdf, 2.2 MB..

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskott.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det innefattar bland annat bibliotek, simhall, motionsspår, idrottsanläggningar och föreningssamordning och föreningsbidrag.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och nio ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas av kultur- och fritidsnämnden genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen/kultur- och fritidsavdelningen. De aktiviteter som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med under verksamhetsåret framgår av verksamhetsplanen Pdf, 1.2 MB..

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskott.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad.

Nämnden styrs av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden genomförs av näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott.

Verksamhetsplan näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden startade upp 1 sep 2021 och verksamhetsplaner för 2021 finns i avlämnande nämnder, det vill säga barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Läs nämndens verksamhetsplan. Pdf, 1 MB.

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och arbetsutskott.

Ledamöter i arbetslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bland annat detaljplanering, bygglov, kart- och mätverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp, renhållning, gästhamn och besökscenter.

Nämnden består av totalt elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämnden styrs av en ordförande.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i samhällsbyggnadsnämnden genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen. De aktiviteter som samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med under verksamhetsåret framgår av verksamhetsplanen Pdf, 1.4 MB..

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskott.

Socialnämnden arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik.

Socialnämnden styrs av 11 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och sammanträdena är inte öppna för allmänheten. De politiska beslut som fattas i socialnämnden genomförs av socialförvaltningen. De aktiviteter som samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med under verksamhetsåret framgår av verksamhetsplanen Pdf, 1.8 MB..

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av socialnämndens arbetsutskott.

Individ- och familjeutskott

Individärenden som inte är delegerade till förvaltningen hanteras av socialnämndens biståndsutskott.

Ledamöter

På länkarna nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i socialnämnden och utskotten.

Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra de allmänna valen till kommun, region, riksdag och Europaparlament.

Konkret innebär det att bland annat att rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler samt se till att valmaterial finns på plats. Nämnden genomför även den preliminära räkningen av röster och rapporterar in valresultatet på valkvällen efter att vallokalerna stängts.

Valnämnden ansvarar även för genomförandet vid en kommunal folkomröstning. Nämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Valnämnden är lokal valmyndighet

Utöver de lokala valnämnderna är länsstyrelsen regionalt ansvarig för val och sköter bland annat den slutliga räkningen av röster vid val. Det övergripande ansvaret har den centrala statliga valmyndigheten, som bland annat upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Valmyndigheten ansvarar även för registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater. Tjänstepersoner på kansliavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen bistår valnämnden med administrativa uppgifter.

Ledamöter

På länken nedan kan du se vilka förtroendevalda politiker som är ledamöter i valnämnden.

Kommungemensamma nämnder

Nynäshamn och Haninge kommun bildade den 1 oktober 2012 en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Tjänstepersonerna ingår i Haninge kommuns organisation men har både Nynäshamn och Haninge kommun som uppdragsgivare. Tjänstepersonsorganisationen kallas för Upphandling Södertörn.

Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt. Samverkan i upphandlingar sker även med övriga Södertörnskommuner.

Varje kommun ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Nynäshamn sker nämndens arbete i kommunsamverkan med ett flertal andra kommuner på Södertörn.

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Om Södertörns överförmyndarnämnd

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: