Nämnder och utskott

Här hittar du mer information om kommunens olika nämnder.

Förutom att en kommun behöver ha en kommunstyrelse får kommunerna själv bestämma vilka nämnder som ska finnas. I Nynäshamns kommun har kommunfullmäktige beslutat om dessa nämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Socialnämnden
  • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, förste vice- och andra vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fullmäktiges fördelning.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare elva ledamöter och elva ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i barn- och utbildningsnämnden genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det innefattar bland annat bibliotek, simhall, motionsspår, idrottsanläggningar och föreningssamordning och föreningsbidrag.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och nio ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas av kultur- och fritidsnämnden genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen/kultur- och fritidsavdelningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad.

Nämnden styrs av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden genomförs av näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott.

Verksamhetsplan näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden startade upp 1 sep 2021 och verksamhetsplaner för 2021 finns i avlämnande nämnder, det vill säga barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bland annat detaljplanering, bygglov, kart- och mätverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av den offentliga miljön, kommunalt vatten och avlopp, renhållning, gästhamn och besökscenter.

Nämnden består av totalt elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämnden styrs av en ordförande.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De politiska beslut som fattas i samhällsbyggnadsnämnden genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Socialnämnden arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik.

Socialnämnden styrs av 11 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och sammanträdena är inte öppna för allmänheten. De politiska beslut som fattas i socialnämnden genomförs av socialförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av socialnämndens arbetsutskott.

Biståndsutskott

Individärenden som inte är delegerade till förvaltningen hanteras av socialnämndens biståndsutskott.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?