Sök

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Nynäshamns kommun arbetar ständigt för att öka tryggheten och säkerheten för dig som bor och vistas i kommunen. Kommunen samverkar med en mängd andra organisationer för att skapa en ökad trygghet och säkerhet i Nynäshamn. Här kan du läsa om det arbetet.

Samverkansavtal mellan kommun, polis och räddningstjänst

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen tecknat ett samverkansavtal som innehåller ett antal medborgarlöften.

Under 2020 lovar parterna att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Organisationer representerade i Nynäshamns kommun

Brottsofferjouren i Haninge / Nynäshamn

Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour har till uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen bosatta i Haninge och Nynäshamn. All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har tystnadsplikt. Jouren kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.

Öppen mottagning har brottsofferjouren på tisdagar klockan 9-12 hos Nynäshamnspolisen (Fredsgatan 8) och på torsdagar klockan 13-16 hos Polisen Handen (Runstensvägen 3).

Telefonnummer till Brottsofferjouren i Haninge/Nynäshamn 08-777 85 00

Securitas

Nynäshamns kommun har avtal med Securitas som en del i det brottsförebyggande arbetet. Securitas väktare ronderar med bil i hela Nynäshamns kommun kvälls- och nattetid. En stor del av Securitas kommunbevakning innebär att skapa trygghet för kommunens invånare och att skydda områden mot framför allt klotter och skadegörelse.

Grannsamverkan i Nynäshamn - Grannstöd

I Nynäshamns kommun samarbetar kommunens brottsförebyggande råd, närpolisen och frivilliga kommuninvånare i ett så kallat Grannstöd.

Grannstödsbilen

Till sitt förfogande har de "Grannstödsbilen". Det är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare patrullerar med bil i bostadsområdena inom Nynäshamns kommun. Patrulleringen sker huvudsakligen dagtid och de är alltd två och två.

Grannstödjarna ska inte ingripa vid brott utan den primära uppgiften är att observera och rapportera. Dessutom bedrivs tillsyn av gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och gatubelysning. Observerade brister rapporteras till kommunen. Det enda undantaget från huvudregeln att inte ingripa i nödsituationer som till exempel att släcka en brand eller att vara behjälplig vid sjukdom eller olycksfall. Den tydliga avgränsningen innebär att verksamheten inte har karaktär av ”medborgargarde”.

Telefonnummer till Grannstödsbilen 08-520 689 99

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet RS Nynäshamn grundades år 2006 och bemannas av frivilliga personer.

Jourtelefon till Sjöräddningssällskapet 0734-41 44 79

Röda korset

Har verksamhet på flera platser i kommunen. Besök gärna mötesplatsen Kupan i Nynäshamn för att få mer information.

Organisationer med verksamhet i Stockholmsregionen

Svenska blå stjärnan

Arbetar med, och utbildar medlemmar i djurhållning, djurskydd och livsmedelssäkerhet för att kunna hjälpa till i utsatta lägen där samhällets resurser inte räcker till.

Kvinnliga bilkåren

Arbetar med trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap.

Svenska Lottakåren

Informerar om och utbildar kvinnor till uppgifter inom totalförsvaret. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk.

Frivilliga radioorganisationen, FRO

FRO är en frivillig försvarsorganisation för den som är intresserad av radio- och IT-kommunikation.

Frivilliga Automobilkåren, FAK

FAK har som uppgift att säkerställa samhällets behov av bilförare av tunga fordon under extraordinära förhållanden. Det kan vara transport av personal, materiel vid översvämningar, oljesanering, evakuering, olyckor med mera.

Övriga aktörer och myndigheter som kommunen samarbetar med

Södertörns brandförsvarsförbund

Ansvarar för räddningstjänsten i Nynäshamn, Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö och Nacka kommun.

Polisen

Polisen samarbetar med boende och kommunens lokala brottsförebyggande råd, se Grannsamverkan ovan.

Kustbevakningen

Genomför sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljö- och räddningstjänst till sjöss.

Länsstyrelsen

Har geografisk områdesansvar på regional nivå och är därmed ansvarig för sektorsövergripande samordning och information vid inträffade extraordinära händelser. Kommunen får stöd i det förebyggande arbetet med bland annat utbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Utsättningsmöten - för ökad trygghet i kommunen

Samarbete är en viktig del i både det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Tillsammans med andra samhällsaktörer som Polis, brandkår och väktare kan kommunen koordinera olika insatser på både kort och lång sikt för att öka tryggheten i kommunen. Var tredje fredagskväll träffas representanter från kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Securitas, MTR, SL, Aimo Park, Nynäshamns bostäder och Nobina för att dela med sig av sina lägesbilder. Med på mötet är ungdomsteamet i Nynäshamn, som också är de som leder mötet. Syftet med mötet är att besluta om olika trygghetsskapande insatser där varje aktör bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att skapa en tryggare kommun. Ett exempel på en sådan insats skulle kunna vara att väktare är mer synliga runt stationsområdena kvällstid för att öka tryggheten för de som kommer hem sent.

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?