Information om PFAS i grundvattnet vid Sorunda brandstation

PFAS-ämnen har upptäckts i grundvattnet vid Sorunda brandstation. Analys av det kommunala dricksvattnet visar att det inte är påverkat, utan är helt ofarligt att dricka. En utredning om eventuell påverkan på enskilda brunnar i närområdet pågår. Ersättningsvatten finns i tappkran vid brandstationen.

Informationen är uppdaterad 2022-02-11

Status

Ett tjugotal enskilda brunnar har rapporterats in till kommunen och provtagning för PFAS har gjorts hos alla som önskat det. Svar på proven väntas inom två veckor.

Om PFAS i grundvattnet

I samband med den planerade utbyggnaden av Sorunda brandstation har det upptäckts PFAS-ämnen i grundvattnet på fastigheten.

PFAS är ett samlingsnamn på en stor grupp kemikalier som används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att vara både vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. På grund av att PFAS-ämnen är så svåra att bryta ner finns de överallt i miljön. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.

Vad som orsakat föroreningen som har påträffats i grundvattnet vid Sorunda brandstation är inte fastställt. Vi vet inte heller hur stor omfattningen är ännu.

Information till dig med kommunalt vatten

Analys av det kommunala dricksvattnet visar att det är helt ofarligt att använda och dricka. Vid den senaste provtagningen var halten av de elva vanligast förekommande PFAS-ämnena i Gorrans grundvatten, som det kommunala dricksvattnet i Sorunda tas från, mindre än 5 nanogram/liter. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten är 90 nanogram/liter. Gränsen för när konsumenter avråds dricka vattnet är 900 nanogram/liter. Du som har kommunalt dricksvatten behöver alltså inte höra av dig till kommunen eller vidta några andra åtgärder.

Information till dig med egen brunn

Livsmedelsverket anger att man kan fortsätta att dricka vattnet i egen brunn, men att man snarast möjligt bör se till att eventuella höga halter sänks.

Ersättningsvatten vid brandstationen

För den som är orolig erbjuder vi möjligheten att hämta kommunalt dricksvatten från en tappkran vid Sorunda brandstation. Vattnet tas alltså inte från grundvattnet på fastigheten utan från den kommunala vattentäkten Gorran.

Tappkranen sitter på kortändan av byggnaden närmast parkeringen. Observera att det enbart gäller vatten för mat och dryck. 

Hör av dig om du vill hämta vatten. För att säkerställa att vattnet räcker så ber vi dig att meddela Kontaktcenter om du tänkt hämta ditt vatten från tappkranen. Du behöver bara höra av dig första gången du använder det. Ring 08-520 680 00 eller mejla kontaktcenter@nynashamn.se.

Kontakta kommunen om du har egen brunn inom området

Vi arbetar nu för att ta reda på om det förekommer höga halter av PFAS på andra platser än på den aktuella fastigheten (Sorunda brandstation). I ett första skede önskar vi ta vattenprover på de enskilda brunnar som ligger inom det område som är markerat på kartan.

Vi ber alla fastighetsägare som har en enskild brunn inom det område som är markerat på kartan att kontakta kommunen.

Ring kontaktcenter på telefon 08-520 680 00 eller skicka ett mejl till kontaktcenter@nynashamn.se.

Vänligen informera om att du har egen brunn och ange namn, adress och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid. Meddela också om du delar brunn med andra.

När vi har fått uppgifterna kommer vi att höra av oss för att boka in tid för provtagning.

Det händer efter provtagningen

Analysen av provet tar 1-2 veckor. Resultaten jämförs sedan med Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS-ämnen i dricksvatten. Åtgärdsgränserna hjälper dricksvattenproducenter, kontrollmyndigheter och enskilda brunnsägare att avgöra om halterna av PFAS i dricksvattnet är så höga att de kan utgöra en hälsorisk och därför måste begränsas eller, i värsta fall, att konsumenterna måste avrådas från att dricka vattnet.

Vi har full förståelse för att man kan känna oro och vi tar de preliminära resultaten på största allvar. Det viktigaste för oss nu är att kartlägga omfattningen och göra det vi kan för att säkerställa människors hälsa. Vi hoppas på förståelse för att vi inte har alla svaren ännu.

Karta över provtagningsområdet

Karta som markerar ett område cirka en kilometer i radie från Sorunda barndstation.

Orange markering visar var det finns kommunalt vatten. Den prickade markeringen visar inom vilket område kommunen önskar provta enskilda brunnar i ett första skede. Om du har en egen brunn inom det prickade området ber vi dig kontakta kommunen.

Frågor och svar

Vad är PFAS-ämnen?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen som är vatten- och smutsavstötande. PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. PFAS används bland annat i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum.

Hur skadligt är PFAS för människor?

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen. Du kan läsa mer om PFAS och dess påverkan på hälsan på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser

Är det säkert att dricka det kommunala vattnet?

Ja det är säkert. Det har inte uppmätts några förhöjda värden av PFAS i det kommunala dricksvattnet. Det kommunala dricksvattnet i Sorunda tas från Gorrans vattentäkt. Vid den senaste provtagningen den 9 november 2021 var halten av de 11 viktigaste PFAS-ämnena mindre än 5 nanogram/liter. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet, ligger de bakgrundshalter som är normala för Sverige och Europa på 0,5-10 nanogram/liter, dessa nivåer är vad man får räkna med finns i vatten och det innebär att halter inom det spannet inte är påverkade av någon specifik källa.

Kan vi dricka vattnet i vår enskilda brunn under tiden som vi väntar på provsvaret?

Livsmedelsverket anger i sina riktlinjer att man kan fortsätta att dricka vattnet, men att man snarast möjligt bör se till att eventuella höga halter sänks.

För den som är orolig erbjuder vi ändå möjligheten att hämta kommunalt dricksvatten från en tappkran vid Sorunda brandstation. Det vattnet tas alltså inte från grundvattnet på fastigheten utan från den kommunala vattentäkten Gorran. Observera att det enbart gäller vatten för mat och dryck.

På vilket sätt bevakar kommunen att det inte finns PFAS i kommunens dricksvatten?

Det kommunala dricksvattnet provtas regelbundet för många olika ämnen däribland PFAS-ämnen. Nästa provtagning av PFAS kommer att ske i april 2022.

Har det tagits prover på det kommunala vattnet sedan branden i Kagghamra?

Ja, branden i Kagghamra startade i januari 2021 och räddningstjänsten avslutade sin insatts i mars 2021. De senaste PFAS-proverna på det kommunala vattnet i Gorran togs i november 2021.

Hur stort område är påverkat?

Vi vet ännu inte hur stort område som är påverkat. Kommunen har provtagit vattnet i enskilda brunnar inom en radie av en kilometer från Sorunda brandstation och väntar nu på provsvar. Utifrån det görs en bedömning av spridningen och vilka åtgärder som krävs.

Vad är orsaken till föroreningen?

Det är inte fastställt vad som orsakat föroreningen som har påträffats vid Sorunda brandstation.

Vilket område är det som ska provtas?

I ett första läge är det området markerat på kartan som har provtagits. Observera att det enbart gäller enskilda brunnar.

Vad händer efter provtagningen?

Från provtagningstillfället tar det cirka två veckor att få ett provsvar. Resultaten jämförs sedan med Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS-ämnen i dricksvatten. Dessa åtgärdsgränser hjälper dricksvattenproducenter, kontrollmyndigheter och enskilda brunnsägare att avgöra om halterna av PFAS i dricksvattnet är så höga att de kan utgöra en hälsorisk och därför måste begränsas eller, i värsta fall, att konsumenterna måste avrådas från att dricka vattnet.

Kommer kommunen att stå för kostnaden för vattenprovet?

Ja, kommunen är angelägna om att kartlägga eventuell spridning av PFAS-ämnen och kommer att stå för kostnaden för provtagning av enskilda brunnar inom det område som kartan visar.

Vilket ansvar har kommunen för dricksvattnet?

Kommunen ansvarar för att säkerställa att det kommunala dricksvattnet har god kvalitet. Dricksvattnet i enskilda brunnar är fastighetsägarens ansvar.

Vad händer om det upptäcks att vi har för höga värden av PFAS i vår enskilda brunn?

Om det uppmätta resultatet skulle överstiga Livsmedelsverkets åtgärdsgräns 900 ng/L för PFAS-11 är rekommendationen att inte dricka vattnet. Hur vattenfrågan i så fall bör lösas långsiktigt behöver utredas vidare.

Vi har provtagit vattnet i vår brunn regelbundet, ingår PFAS i standardtesterna?

Nej, det ingår troligtvis inte i standardtesten tyvärr.

Vi bor i Sorunda utanför det markerade området och har enskild brunn, bör vi testa vårt dricksvatten för PFAS?

Generellt är det du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten i din brunn. Kommunen har dock att provtagit vattnet i enskilda brunnar inom det område som är markerat på kartan och kartlägga spridningen. Om du bor utanför det området och är orolig kan du själv beställa ett vattenprov. Här hittar du mer information om provtagning av vatten i enskilda brunnar.

Vilka värden har uppmätts?

  • Den högsta uppmätta halten av de elva vanligaste PFAS-ämnena i grundvattnet vid Sorunda brandstation är 9280 ng/L. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för när konsumenter avråds från att dricka vattnet är 900 ng/L. Det högsta värdet uppmättes i en av provpunkterna på fastigheten öster om brandstationen.

  • Som underlag för bedömning av vilka hälso- och miljörisker ett förorenat område utgör mäts bland annat PFAS-ämnet PFOS. Det uppmätta värdet för PFOS i grundvattnet vid Sorunda brandstation är 26 ng/L. Gränsvärdet för PFOS i grundvatten är 45 ng/L (SGI 2015). Den uppmätta halten överskrider alltså inte gränsvärdet. För övriga PFAS-ämnen saknas i dagsläget gränsvärden.

Mer information

På Livsmedelsverkets sida hittar du mer information om PFAS-ämnen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?