Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om hur kommunen anpassar sin verksamhet och annan information som du som kommuninvånare kan ha nytta av kopplat till covid-19.

Sedan den 9 februari 2022 är i stort sett samtliga allmänna råd och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om under pandemin avvecklade.

Förändrad klassning

Från och med 1 april 2022 klassas inte covid-19 som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Men covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom. Det är i första hand sjukvården som ansvarar för att anmäla kända sjukdomsfall.

Med omklassningen av covid-19 avvecklas också smittskyddslagarna som införts till följd av pandemin. Även kravet om att kunna uppvisa ett negativt covid-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg vid inresa till Sverige upphävs.

Smittspårning och testning

Sedan den 9 februari 2022 gäller ingen allmän rekommendation om testning för personer som har symtom som skulle kunna vara covid-19. Vissa grupper är undantagna rekommendationen och uppmanas fortsatt att testas vid symtom:

 • Patienter
 • Omsorgstagare
 • Personal inom vård och äldreomsorg

Smittspårning ska göras inom slutenvård och omsorg där personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 finns.

Råd som fortsatt gäller

 • Vaccinera dig mot covid-19.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du har symtom som skulle kunna vara covid-19, så som: halsont, snuva, hosta, feber och sjukdomskänsla i kroppen.
 • Personer som är ovaccinerade eller ej fullvaccinerade (minst tre doser) bör undvika trängsel och folksamlingar inomhus.

At Vårdguiden 1177.se and Public Health Agency you will find a selection of articles about Covid-19 translated to several other languages.

Vaccinationsbevis, även kallat Covidbevis, är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19 alternativt att du testat negativt eller tillfrisknat från sjukdomen. Covidbeviset ska underlätta för utlandsresor inom EU. Glöm inte att covidbeviset behöver förnyas efter en viss tid.

Du som har svensk e-legitimation kan enkelt ladda ned ett digitalt covidbevis genom E-hälsomyndighetens webbtjänst.

Information om vaccinering

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholms län. Vaccinet mot Covid-19 är kostnadsfritt. Korrekt och säker information om vaccinen finns på 1177 Vårdguidens hemsida. Det finns även en Telefonbokningstjänst som är tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan boka online. Tjänsten finns tillgänglig på flera språk.

Boka via Alltid Öppet

För att boka tid för vaccination bokar du via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten som finns på olika språk. All information om hur du bokar hittar du på 1177 Vårdguiden.

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nynäshamns kommun har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunen har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen inom kommunens verksamheter kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Pandemirelaterade åtgärder hanteras av den ordinarie kommunorganisationen. Kommunen har dock beredskap att snabbt kunna agera och aktivera krisledningsnämnden vid behov.

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elev eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för hämtning av sitt barn.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Vårdnadshavare till barn inom förskola, skola och fritids får först och främst sin information via Vklass, det gäller även äldre elever som själva har fått inloggning till den lärplattformen. Vid frågor går det också att vända sig till respektive rektor.

Om en förskola, skola eller ett fritidshem hamnar i ett så svårt personellt läge att stängning blir nödvändig ska kommunen ändå erbjuda omsorg för barn vars vårdnadshavare är verksamma inom samhällsviktig verksamhet. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Här finns länk för att ansöka om att få barnomsorg till följd av samhällsviktig tjänst.

Ansökan om barnomsorg vid stängning av grundskolor och fritidshem.

Ansökan om jourbarnomsorg vid stängning av förskola.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten att fortsatt vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder inom vård och omsorg även när de flesta råd och rekommendationer avvecklas den 9 februari 2022. För Nynäshamns kommuns del innebär det att vi på våra särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten kommer fortsätta att vidta åtgärder så som att provta och smittspåra brukare och personal enligt de rutiner som gällt under hela pandemin.

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

 • Kontakta personal innan du besöker boendet.
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.
 • Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?