Samlad information om coronaviruset

Nynäshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Här finns samlad information om hur kommunen anpassar sin verksamhet och annan information som du som kommuninvånare kan ha nytta av kopplat till covid-19.


Det här gäller just nu

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och regeringen har till följd av pandemin fattat beslut om ett antal nationella föreskrifter och allmänna råd för att bromsa spridningen av covid-19. Nynäshamns kommun följer dessa och arbetar aktivt för att minska smittspridningen i kommunens verksamheter. Utöver dessa råd kan smittskyddsläkare i region Stockholm vid behov besluta om ytterligare lokala och regionala rekommendationer om smittspridningen ökar i regionen. Just nu finns inga sådana särskilda lokala eller regionala råd i Stockholms län.

Folkhälsomyndighetens information

Regeringens åtgärder med stöd av pandemilagen.

Vad innebär ett allmänt råd och en rekommendation?

Allmänt råd

Ett allmänt råd är inte bindande utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men väljer du att göra på ett annat sätt måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Rekommendation

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel – till skillnad från ett allmänt råd. Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrift

En föreskrift är bindande och måste följas. En föreskrift kan innehålla ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar. När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör de det tillsammans med experter och jurister och andra berörda exempelvis smittskyddsläkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.
Om lagar och förordningar.

Testa dig

Du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera så bra som möjligt. Du som har varit frisk i mer än 14 dagar kan även boka tid för antikroppstest.

Från 2 mars ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Folkhälsomyndighetens information om det.

Kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undvika kollektivtrafik om det är möjligt och istället gå, cykla eller åka bil. Det bidrar till minskad trängsel och underlättar för dem som måste ta sig till arbetet. Den som behöver resa med kollektivtrafiken bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna.

Jobba hemma

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. Om du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd exempelvis i möten, fikarum och omklädningsrum. Tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang bör genomföras på ett smittsäkert sätt och om möjligt - anpassa arbetstiderna så du undviker trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Information om provtagning, vård och stöd, med mera

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagning och smittspårning i hela Stockholms län.

På Vårdguiden 1177 finns samlad information om covid-19 i Stockholms län när det gäller bland annat:

Information om vaccinering

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholms län. Vaccinet mot Covid-19 är kostnadsfritt och erbjuds just nu till alla som är över 16 år. För att få ett bra skydd mot Covid-19 krävs två doser av vaccinet. Korrekt och säker information om vaccinen finns på 1177 Vårdguidens hemsida. Där kan du också läsa mer om hur du bokar tid för få vaccin. Det finns även en Telefonbokningstjänst som är tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan boka online. Tjänsten finns tillgänglig på flera språk.

Håll dig informerad

Tillfällig pandemilag för covid-19

Tillfälliga pandemilagen
Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag som gäller till och med sista september 2021. Lagen ger regeringen befogenheter att besluta om fler smittskyddsåtgärder än vad som tidigare var möjligt. Det kan handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Förordningar med stöd av pandemilagen
Med stöd av den tillfälliga pandemilagen kan regeringen besluta om olika förordningar - exmpelvis begränsningsförordningen och nedstängningsförordningen - för att begränsa smittspridningen. Begränsningsförordningen kan bland annat handla om regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Nedstängningsförordningen är förberedd för att vid ett allvarligt smittläge kunna stänga delar av det svenska samhället, exempelvis butiker, varuhus, gym, restauranger och frisersalonger.

Regeringens frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen.

Informationsblad till verksamheter

Smittspridningen i landet kommuner och regioner

Varje torsdag klockan 14 publicerar Folkhälsomyndigheten uppdaterade siffror över antalet fall av covid-19 i landets kommuner och regioner. Klicka på nedanstående länkar och skriv in vilken kommun och region du vill ha statistik för.


Frågor och svar om kommunens verksamheter

Frågor om kommunens agerande

Vad har kommunen för ansvar och hur utförs arbetet?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nationella rekommendationer, direktiv och föreskrifter tas fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regeringen, men ansvaret för provtagning, vaccinering och smittspridningen ligger på landets regioner och kan därför variera över landet.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari 2020 arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av pandemin.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kanslichef, utvecklingschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens krisstab och krisledning är fortfarande aktiverad. Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom staben. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationsansvarig ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas varje vecka.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas regelbundet till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige.

Vilka verksamheter påverkas just nu?

 • Idrottsanläggningar, inklusive simhallen i Ösmo och ishallen, kan bokas och användas igen.
 • Biblioteken har öppet. På bibliotekets webbplats finns mer information.
 • Dagverksamheten för äldre, öppet med ett reducerat antal deltagare och ett anpassat innehåll.
 • Daglig verksamhet för funktionshindrade, öppet med anpassningar.
 • Aktivitetshuset Idun, öppet med anpassningar.
 • Familjecentralen med öppen förskola, stängd men med anpassad verksamhet.
 • Rosengårdens restaurang, stängd.
 • Äldrecentrum, öppet med restriktioner.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt covid-19?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elev eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för hämtning av sitt barn.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan och skolan?

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande detta har ändrats under pandemitiden. Enklast är att följa myndighetens sida kring detta för att ha uppdaterad information.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Vilka andra åtgärder sker i förskola och skola för att förhindra smittspridning?

Här finns en del exempel på åtgärder som sker för att minska risken för smittspridning i olika skolformer. Har du ytterligare frågor: Kontakta berörd rektor för att få veta mer om hur man arbetar för att minska smittspridningen i aktuell verksamhet.

Förskola

Vid sidan av olika hygieninsatser kan detta nämnas som konkreta åtgärder inom förskoleverksamheten:

 • All hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna, bara okej med kort besök där man lämnar eller hämtar något på barnets hylla. Tänk på att använda handsprit som finns utplacerad.
 • Vårdnadshavare som har symptom eller är sjuk bör inte hämta och lämna på förskolan. Om det inte finns någon annan lösning, ring till avdelningen så kan de ta emot/lämna barnet vid grinden. Lämna inte över barn direkt från famnen, allt för att möjliggöra avstånd och minimera smittspridningen.
 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnen inte lämnas på förskolan.
 • Inplanerade föräldramöten skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. Rektor gör en bedömning av varje enskilt möte.

Grundskola och grundsärskola, inklusive fritidshem

Här är exempel på åtgärder som har vidtagits i Nynäshamns grund- och grundsärskolor, inklusive deras fritidshem:

 • Hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna/inomhus.
 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnen stanna hemma.
 • Uppmaningar till att hålla avstånd.
 • Markerat avstånd på golvet i hallar, matsal och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever.
 • Förläggning av verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever med symptom – vårdnadshavare kontaktas.
 • Föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt / i enskilda rum.
 • Uppmaning till medarbetare att stanna hemma om de är sjuka.

Nynäshamns gymnasium

Så här jobbas det med förebyggande åtgärder på Nynäshamns gymnasium:

 • Uppmaningar till att hålla avstånd. Jobbar också via att öka avstånd mellan sittplatser, markera avstånd på golvet i matsal, café och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever. Kan när så passar förlägga verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever informeras om det egna ansvaret och elever med symptom ska gå hem.
 • Vid symptom: Elev läser hemifrån, lärare genomför fjärrundervisning hemifrån.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Testa dig om dina symptom inte går över eller om symptomen inte har någon annan förklaring. Om du har en konstaterad covid 19-infektion ska du stanna hemma två dagar efter att symptomen försvunnit och sju dagar efter insjuknandet.

Vuxenutbildning

Campus Nynäsham har begränsat antal elever i undervisningsgrupperna och alla möten sker digitalt.

Andra åtgärder:

 • Minst 60 procent distansundervisning/fjärrundervisning.
 • Lokalerna har anpassats för att säkra att avstånd hålls.
 • Utanför klassrummen finns handsprit uppsatt i hållare på väggen.

Kulturskolan

Inom Kulturskolan har åtgärder vidtagits för att elever och lärare, så långt möjligt, ska kunna känna sig trygga under pandemin:

 • All personal har fått information om vikten av avstånd, handhygien och rengöring av instrument och andra ytor.
 • Alla lektionsrum har försetts med särskilda luftrenare för att minimera mängden partiklar i luften.
 • Mindre rum, för enskild undervisning eller små grupper, har utrustats med transparenta skärmar mellan elever och lärare.
 • Alla lokaler på kulturskolan har utrustats med handsprit.
 • Alla entréer har försetts med informationsskyltar och tejp på golven.
 • Hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.

 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnet stanna hemma.

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Vi har en covid-19 avdelning som aktiveras vid behov.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Generös provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Utökad användning av visir i alla moment där avstånd inte kan hållas.
 • Digitala möten i alla situationer där fysiska möten kan undvikas.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

 • Kontakta personal innan du besöker boendet.
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.
 • Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Hur funkar det på Covid-19-avdelningen?

Är avdelningen aktiv just nu?

Avdelningen aktiveras vid behov och är just nu öppen.

Vilka är covid-19 avdelningen till för?

Personer med bekräftad covid-19. Personer flyttas till avdelningen om sjuksköterska och läkare bedömer att det är lämpligt utifrån personens hälsotillstånd. Det är också upp till individen, att flytta till covid-19 avdelningen är ett erbjudande.

Var finns avdelningen?

Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. Vårdavdelningen har en egen ingång och medarbetarna har eget omklädningsrum, eget kök och hanterar sin egen tvätt och sopor.

Hur jobbar ni för att medarbetarna på Covid-19 avdelningen inte ska smittas?

När avstånd inte kan hållas använder medarbetarna skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer. Vid risk för kontakt med kroppsvätska används långärmat förkläde samt heltäckande visir, munskydd samt handskar. Vid arbete utan risk för kontakt med kroppsvätska används endast visir och munskydd. Medarbetarna har en noggrann följsamhet till de basala hygienrutinerna och utbildning i att hantera skyddsutrustningen korrekt.

Jobbar medarbetarna även på andra avdelningar?

Nej. Medarbetarna på covid-19 avdelningen arbetar inte någon annanstans. Sjuksköterskor kan gå mellan vanliga avdelingar och covid-19 avdelningen, men vi strävar efter att det ska vara så liten rörelse som möjligt.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.


Information till företag

Stöd till företag

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas till och med 31 december 2021 till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemin, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Hyresstöd

Hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat drabbade branscher. Reduceringen sker i linje med regeringens förslag för statligt hyresstöd. Gäller hyror januari - september 2021.

Om du hyr eller arrenderar av kommunen och vill ansöka om hyresreducering - kontakta din kontaktperson på Fastighetsavdelningen, Mark- och exploateringsenheten eller Stadsmiljö enligt hyresavtalet.

Markupplåtelse

Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar och lokala företag som flyttar ut en del av sin försäljning samt för evenemang under den tid pandemin försvårar för näringen. Gäller till och med 31 december 2021.

Stadsmiljöavdelningen fortsätter att extra skyndsamt hantera yttranden till polisen gällande ansökningar om tillstånd. Kommunen upplåter mark året runt under förutsättning att tillstånd innehas, och det inte hindrar framkomligheten.

Innan du söker tillstånd hos polisen, eller har andra frågor om stödet för markupplåtelse, kontakta kommunens trafiktekniker Lena Helin 08-520 683 22 eller lena.helin@nynashamn.se.

Betalning

Företag kan få räntefritt uppskov med betalning av kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn.
Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Kommunen ger möjlighet till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden.
Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller upphandling@nynashamn.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) väntar med att skicka fakturor för tillsynsavgifter kopplade till serverings- och livsmedelstillstånd till efter sommaren.
För frågor kontakta Smohf 08-606 93 00 eller miljokontoret@smohf.se

Kostnadsfri kompetensutveckling

Genom ESF-projektet Växtkraft Södertörn erbjuds kostnadsfri, behovsanpassad kompetensutveckling till anställd, varslad och permitterad personal i företag i branscherna detaljhandel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Almis företagsjour

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. De har i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour där de står redo med kompetens och expertis för att stötta.

Restriktioner som berör näringslivet

 • Från och med 15 juli 2021 gäller inte längre kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många som samtidigt får vistas exempelvis i ett gym eller en butik. Trängsel måste dock fortsatt undvikas och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Från och med den 1 juli 2021 regleras inte längre öppettiderna på serveringsställen och restauranger.
 • Maxantalet gäster per bord får vara 8 inomhus, utomhus har begränsningen försvunnit helt. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inom- som utomhus.
 • Vid evenemang inomhus tillåts 50 stående personer, om deltagarna sitter tillåts 300 personer.
 • Utomhus tillåts 600 stående personer, om anvisade sittplatser finns tillåts 3 000 personer per sektion.
 • För motionslopp och liknande idrottstävlingar är deltagartaget 900 personer i start- och målområdet.
 • Tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, är maximalt 50 personer.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning exempelvis fotbollsmatch höjs från 4 till 8 personer. Det gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd på minst 1 meter till andra sällskap.

Ny lag för restauranger, barer och caféer

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Den nya lagen innebär också att kommunen nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Ändringar i föreskriften gäller från 3 november 2020

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.


Kommunens nyheter om covid-19

Nyheter januari - juni 2021

Nyheter 2020

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?