Sök

Samlad information om coronaviruset

Nynäshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Här finns samlad information om hur kommunen anpassar sin verksamhet och annan information som du som kommuninvånare kan ha nytta av kopplat till covid-19.

Det här gäller just nu

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat om flera smittskyddsåtgärder.

De viktigaste uppmaningarna är:

 • Att vaccinera sig.
 • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Stanna hemma och undvika kontakter vid misstanke om att man har covid-19.
 • Om möjligt arbeta hemifrån när arbetet tillåter.

I övrigt gäller en rad åtgärder som alla som befinner sig i Sverige är skyldiga att följa på ett eller annat sätt. Råden gäller både dig som är vaccinerad och dig som inte är det.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns alla förhållningsregler och rekommendationer som nu är gällande samlatde.

Stanna hemma

Sedan den 20 janauri 2022 gäller nya förhållningsregler för den som delar hushåll med någon som är sjuk i covid-19.

 • Hushållskontakter som är symtomfria kan återgå till arbete och skola efter fem dagar räknat från dagen då den som är sjuk i covid-19 fick symtom.
 • Den som är sjuk i covid-19 kan återgå till skola och arbete efter fem dagar från de första symtomen. Det gäller dock under förutsättning att personen har varit feberfri i minst två dagar och i överigt känner sig återställd.

Vissa grupper är också helt undantagna kravet på att stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Det gäller dessa grupper:

 • Har vaccinerats med dos 3 av covid-vaccinet (räknat från den dagen då dosen är tagen).
 • Har själva varit sjuka i covid-19 under de senaste tre månaderna.
 • Är en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet.

För dig som är ovaccinerad

För dig som är ovaccinerad eller ännu inte blivit vaccinerad med båda doserna gäller särskilda rekommendationer. Dessa är:

 • Håll avstånd till andra människor och visa särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre.
 • Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad av och undvika spridning av covid-19.
 • Undvika att vistas i trånga miljöer.

In other languages

At Vårdguiden 1177.se and Public Health Agency you will find what restrictions and a selection of articles about Covid-19 translated to several other languages.

Vad innebär ett allmänt råd och en rekommendation?

Allmänt råd

Ett allmänt råd är inte bindande utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men väljer du att göra på ett annat sätt måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Rekommendation

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel – till skillnad från ett allmänt råd. Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrift

En föreskrift är bindande och måste följas. En föreskrift kan innehålla ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar. När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör de det tillsammans med experter och jurister och andra berörda exempelvis smittskyddsläkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.
Om lagar och förordningar.

Testa dig

Sedan den 20 januari gäller nya rekommendationer om testning. Test bokas vid symtom på en luftvägsinfektion så som: så som halsont, snuva, hosta, feber och sjukdomskänsla i kroppen som varar längre än 24 timmar.

Dessa grupper är prioriterade vid testning för covid-19

 • Vid medicinska behov där läkare bedömer att diagnos är av betydelse för fortsatt behandling.
 • Personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Snabbspår för testning gäller fortsatt.
 • Personer vars arbete kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.
 • Elever i grund- och gymnasieskolan.

Du bokar test via Vårguiden 1177.se eller appen Alltid öppet. Under tiden som du väntar på ditt testsvar ska du bete dig som om du har covid-19, det vill säga att stanna hemma och i största möjliga mån undvika kontakt med andra människor.

Personer som har möjlighet att arbeta hemifrån och de som har haft covid-19 de senaste tre månaderna rekommederas generellt att inte testa sig för covid-19 vid symtom i nuläget.

Antigentester

De som inte hör till någon av de prioriterade grupperna för testning och vill testa sig rekommenderas att använda antigentester, även kallat snabbtester, som kan köpas på apotek eller i dagligvaruhandel.

Detta gäller vid provtagning med antigentest:

 • Om provsvaret skulle vara positivt ska man räkna det som att man har covid-19. Testsvaret behöver inte följas upp med ett PCR-test.
 • Om personen har symtom men där ett antigentest ger ett negativt svar ska personen ändå fortsatt stanna hemma två dagar efter att hen känner sig frisk. Övriga hushållsmedlemmar behöver däremot inte stanna hemma i hushållskarantän.

Vaccinationsbevis/Covidbevis

Vaccinationsbevis, även kallat Covidbevis, är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19 alternativt att du testat negativt eller tillfrisknat från sjukdomen. Covidbeviset ska underlätta för utlandsresor inom EU. Glöm inte att covidbeviset behöver förnyas efter en viss tid.

Du som har svensk e-legitimation kan enkelt ladda ned ett digitalt covidbevis genom E-hälsomyndighetens webbtjänst.

Information om vaccinering

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholms län. Vaccinet mot Covid-19 är kostnadsfritt och erbjuds just nu till alla som är över 12 år. För att få ett bra skydd mot Covid-19 krävs två doser av vaccinet. För vissa åldersgrupper erbjuds nu en tredje påfyllnadsdos av vaccinet. Korrekt och säker information om vaccinen finns på 1177 Vårdguidens hemsida. Där kan du också läsa mer om vilka åldersgrupper som just nu erbjuds att ta en tredje dos och hur du bokar tid för få vaccin. Det finns även en Telefonbokningstjänst som är tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan boka online. Tjänsten finns tillgänglig på flera språk.

Vaccinbuss i Nynäshamn och Ösmo

En mobil vaccinationsbuss står i Nynäshamn och Ösmo totalt fem dagar i veckan på följande tider:

 • Alkärrsplans parkering i centrala Nynäshamn. Måndagar och fredagar 10-17 samt lördagar och söndagar 10-15.
 • Mellan Ica och kiosken i Ösmo centrum. Tisdagar 10-17.

Boka via Alltid Öppet

För att boka tid för vaccin bokar du som vanligt via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten som finns på olika språk. All information om hur du bokar hittar du på 1177. Möjligheten att boka öppnar inom kort.

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationsbussen.

Håll dig informerad

Tillfällig pandemilag för covid-19

Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag som gäller till och med 31 januari 2022. Lagen ger regeringen vid behov befogenheter att besluta om fler smittskyddsåtgärder. Det kan handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. I nuläget har regeringen inte fattat några beslut med hänvisning till lagen.

Regeringens frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen.

Smittspridning i landets kommuner och regioner

Varje torsdag klockan 14 publicerar Folkhälsomyndigheten uppdaterade siffror över antalet fall av covid-19 i landets kommuner och regioner. Klicka på nedanstående länkar och skriv in vilken kommun och region du vill ha statistik för.

Kommunens ansvar

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nynäshamns kommun har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunen har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen inom kommunens verksamheter kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kanslichef, utvecklingschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Den 21 oktober 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att inaktivera kommunens krisledningsnämnd från och med den 1 november 2021. Därmed avvecklas även kommunens krisstab och krisledningsgrupp som förvaltningarna koordinerat sina beslut genom. Fortsättningsvis hanteras pandemirelaterade av den ordinarie kommunorganisationen. Kommunen har dock beredskap att snabbt kunna agera och aktivera krisledningsnämnden igen vid behov.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt covid-19?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elev eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för hämtning av sitt barn.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan och skolan?

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande detta har ändrats under pandemitiden. Enklast är att följa myndighetens sida kring detta för att ha uppdaterad information.

Hur ges covidrelaterad information till vårdnadshavare?

Vårdnadshavare till barn inom förskola, skola och fritids får först och främst sin information via Vklass, det gäller även äldre elever som själva har fått inloggning till den lärplattformen. Vid frågor går det också att vända sig till respektive rektor.

Vid eventuell stängning – vilka anses ha samhällsviktiga funktioner?

Om en förskola, skola eller ett fritidshem hamnar i ett så svårt personellt läge att stängning blir nödvändig ska kommunen ändå erbjuda omsorg för barn vars vårdnadshavare är verksamma inom samhällsviktig verksamhet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Här finns länk för att ansöka om att få barnomsorg till följd av samhällsviktig tjänst.

Ansökan om barnomsorg vid stängning av grundskolor och fritidshem.

Ansökan om jourbarnomsorg vid stängning av förskola.

Frågor om äldreomsorgen

I samband med att restriktionerna lättades den 29 september kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att förhindra smittspridning av covid-19 riktat till verksamheter inom äldreomsorgen.

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Vi har en covid-19 avdelning som aktiveras vid behov.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Generös provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Utökad användning av visir i alla moment där avstånd inte kan hållas.
 • Digitala möten i alla situationer där fysiska möten kan undvikas.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

 • Kontakta personal innan du besöker boendet.
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.
 • Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Information till företag

Nya regler till följd av covid-19! Så berörs du som företag av de nya åtgärderna.

Från och med den 12 januari 2022 gäller nya restriktioner och rekommendationer. Se nedan hur det kan påverka dig som företag och dina kunder.

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.

 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tilåter.

 • För butiker, mässor och andra kultur- och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person. Mer än 50 deltagare kräver vaccinationsbevis.

 • För serveringsställen gäller att endast sittande gäster tillåts och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs. Max 8 personer per sällskap. Stängning senast klockan 23.00

 • Vid allmänna och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster när det är fler än 20 personer, gäller oavsett vaccinationsbevis. Deltagarna ska delas upp i sällskap om max 8 personer och det ska minst vara 1 meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
 •  

Hjälp din kund att hålla avstånd - tejp och markdekaler

Med markeringar kan du hjälpa dina besökare att hålla avstånd. Det finns avlånga tejpremsor och runda markdekaler med budskapet "Håll avstånd Tänk på varandra". Dekalerna finns att hämta hos kommunens kontaktcenter som ligger i anslutningen till stora entrén.

Remsa håll avstånd
Dekal håll avstånd

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemin, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Markupplåtelse

Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar och lokala företag som flyttar ut en del av sin försäljning samt för evenemang under den tid pandemin försvårar för näringen. Gäller till och med 31 december 2021.

Stadsmiljöavdelningen fortsätter att extra skyndsamt hantera yttranden till polisen gällande ansökningar om tillstånd. Kommunen upplåter mark året runt under förutsättning att tillstånd innehas, och det inte hindrar framkomligheten.

Innan du söker tillstånd hos polisen, eller har andra frågor om stödet för markupplåtelse, kontakta kommunens trafiktekniker Lena Helin 08-520 683 22 eller lena.helin@nynashamn.se.

Betalning

Företag kan få räntefritt uppskov med betalning av kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn.
Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Kommunen ger möjlighet till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden.
Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller upphandling@nynashamn.se

Text

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?