Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de inom kommunen förekommande riksorganisationerna för pensionärer.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen.

Pensionärsrådet består av 19 ledamöter och ersättare och sammanträder fem gånger per år, eller mer om någon särskild fråga påkallar samråd.

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade

Från kommunen finns representanter från socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: